#4815: London

aelf

rasat,antennentat-.ratasnsataaaaatataassessment

a
u

ratas

n
u

I

staterna

va
w

I

assistenten

u

1

testatestatavataaaaaaaan

q

U

1

rara

.då

:i

w

sammansatt-:las

f:
U

I

satan

n

U

aktan

x

I

5.

taiaeiatatatan

:se

n
x

1

sis

nes

tee

n
u

as

I
x

attan

:i

fa

I

l

ett... alltsedan

u

c

renässansen

-n

u

I

tia

få

internets

arabstaterna

rasat-.rattar

f:
u

I

de

r

u

ast

ta,statistiskaseta,ia.tatta.satanstataetaiatataessatedatsrasterna?

se

v

1

x

trakasserierna

s

it

tee

man.

.l

U

awarenessrastarariteter.titaiatattattatatwasata

c-

u

PrisV ILO öre--

gemensammataratatarataaatatatasentertainment?

EONGOIFBiOQmFCQäIQm

-- Direktion: N. P. & AXEL NILSSON -
Ob.! 2 Bryggaregatan 2. Obs.!

Dagligen föreställningar hvarje hel timma:

Hvardagar kl. 5-11, Sön- och Helgdagar kl. 146 och 7-11 e. m.

.ELFA

Fi

n
v.,
l

:få

FWWWWÅ

1

u

er

l

"D

 

 

 

 

I Vintersåsongen 1908-09. .g-,

Det omsorgsfullt Valda programmet består

af uteslutande nyheter för Stockholm.
-

Vi stà främst!

 

 

 

 

 

   

l dag

Glänsande nyheter!

(Eventuel ändring af programmet förbehålles.)

ERQGEAM.

MUSIKNUMMER.

 

 

 

 

 

 

b .

 

 

i

 

Fran gränsstriderna. med smugglarebanden

IIIBRIETTH

Den vackra smugglaredotterns hjältebragd.
Spännande skildring framställd i 20 afdelningar.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Smugglarne nppspårade.

Sammanträdandet med .chefen
för bevakningsmanskapet.

En häftig sjöstrid.

De älskande undkomma och fly.

Upphunna i skogen.

Vagadt spel.

Den älskade i soldaternas vald.

Marietta öfverlistar granssolda-
terna.

Hjältinnans bragd.

1. I smugglarnes källare.

2. De älskandes möte. I
3. Vid gränsen.

4. Smugglarne i verksamhet.

5. I batarne ute på. hafvet.

6. Under svartsjukans kval.

7. En förrädare. l
8. På. gränsstationen. l
9. Soldaterna på sin vakt.

0. Rapporten. L
1. På spaning.

 

 

 

 

Gåstupptrådande
:Ez-"åt".- V " 

     

 

 

 

 

ai

konsertsàngerskan

Greta lin ström

 

OBS. ! Svensk sång.

i

 

 

 

 

 

 

 

Me lurislin are 11118 ett ergen.

Imponerande färd genom de arktiska
nordhafven.

Fängslande natursoenerier af högt Wirde.

OmbordV à en turistångare. l 7.
Mot de kalla hafven.
Hafvets majestät.
Den första isen.

Ett flytande isberg.
Isen forseras.

En promenad på isflaken.
8. Vid Spetsbergen.

9. Ett Flytande isberg med
km. omkrets.
Midnattssolen.

2 .

10.

.OPIFSHNTÅ

arm

Ft

q
(i

då?

.F

e

n

 

starkast.errkrlrkrkarkarkrsr

n
a,

lanserar

.I
I

sar-kamma

q
.7

returnerar

We

"åtmitldåi

"2
1

ett

få?

arkarseaaaaarsa

armarna

"FWWWWWW

.7

 

 

ett

41,9?

markerna?

ti

GH.

a?

"fi-

ge

l

i

15:?

9?

 

 

tdtiweitlittttdtåtegttittta

C

71

Wi?

.gar

e,

(N

til

n
e
l

arsa

WWW

(i
I

n

if

as;

.se

9?

li

s

 

 

 

Apan J ooko

stammar frånV apan. Ä

af

stående artist. -D

Originell kämtnyhet.

Man måste nästan tro Darwin har rätt då han säger, människan här-
Åtminstone då man ser Jocko, som är ett under
Jocko är byggmästare, musiker, modellör och äfven fram-
Verkligen fenomenala prestationer har jocke, och Ni

intelligens.

måste se dem.

 

 
 

Gästuppträdande 

 

i llanm Rouge

r den aktuella och omväxlande

repertoaren framhålles sär-
kildt: President Fallieres, Roosevelt,

Castro, Kejsarne Nikolai II, Wilhelm II

och Franz Josef. Stössel, Abdul Hamid,

Kinesiska regenter, Chamberlain, Kung
Oskar II, Gustaf V, Sven Hedin, Edvard
Grieg, Björnstierne Björnsson, Henrik Ibsen, Alberti,
Waldemar Neumann o. s. v.

OBS.!

Originellt !

Lifs Iefvande ej på duken.
Aktuellt!

MB ill lllllll ll. llllll llll lllSllll

eller När katten är borta etc.
Hejdlös skrattucee,

Vi öfverlämna denna skämtnyhet åt den ärade publiken
utan några som helst kommentarier; endast med det påståendet:

Det .är det roligaste vi sett!
Öfvertyga Eder själf!

 

SLUTMARSCH.

 

 

gersättarnafinansierats

Wi?

Eftertryck af programmet förbjudes.

Fredagar: Nytt program.

STOCKHOLM, STELLAN STÅLS BOKTRYCKEEI 1900.

rr-,araaraarkarkarkarkrkrsrkrkararkaaarsrkarkaaaaars.

nn
.7

vi? WåWeWiW-ttlttltt

tartare"

,

snarare

lvl

,.

1

kamerans-arrgeneraliseraarrangemang.smeknamn

MWWWWWWÅWittttftiltåw

.v

l

n

mimmi

e

l

n

WP

fl
.s

markera

a

fi

l

saneras

GWWWWW

FladdFWIiIiS-Wiaawaitsthämm?åliFÄtWWldtittåwiwttåwfåtim

år

Information

Title:
London
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain