#4814: London

Fris 10 öre-
arrenderaneeneevedeeveeededenresenärernatentandernatentanderna

re cr

EONdOn=Biogräl=CQälem

-- Direktion: N. P. & AXEL NILSSON -
Ost 2 Bryggaregatan 2. ObJ

nerna

Dagligen föreställningar hvarje hel timma:
Hvardagar kl. 5-11, Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 

 

- Vintersasongen 1908-09. I

Det omsorgsfullt valda programmet består

af uteslutande nyheter för Stockholm.
- -

Vi stå. främst!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l dag

Glänsande nyheter!

 

(Eventuel ändring af programmet förbehålle.)

E Eli Q G R år 
MUSIKNUMMER.

9-51stillheten?anWeffdwndfedfndfffnweqfådftwnddwnfndfwefndfddfndfdiftwdfe

x
e,
I

f 1::

o
I

En epok bland nerklighetsbilder.

Krokodiljaln vid Nilen.

Spännande, lärorik och i allo värdefull framställning
från de heta zonerna.

 

 

remmarna

en?

1. En jättekrokodil vid Hod- I 6. De skjutna krokodilerna
stranden. I släpas i land.

ett?driftig?erfnfnwndfnqufnfnddftfdrfd

 

2. Infödingarne i sitt läger. 7" Lastas på kamelema"
O .. 8. n n.
g 3" Ett doldarfde skott" 9. IGirieiolggldilåäåigae hängas upp
. 4. Uppe 1 tradstammarne. öfver ejdarne.
g 5. Krokodiler vid stranden. 10. Krigsdanser.
OQO-.OOOOOOQOOOOOGOOOOQGOOOOOOOOIIIIOOOOO
wfs-wwwx-x-x-x-x-wx-wwx-x-wwx-x-wwx-x-x-x-wäcx
W Gàstupptr. a Luta- och Munharmomka-Vlrtuosen ti. a
W IIS i
W II! g?
W 1.03 ä
W (IS gå
w In e:-
W (Ik 9?
w ns s:
w fn e
w ns ge
w In ge-
W 1.0! g?
W (IS 9?
W IIS g?
W 1.6.5 i
W (IX i
W ll! 
W ln 
w ns ge
w ns ge
w ns e:-
W fn Ca
W f ns e
 Svensken  g
n, GARL NORMAN. 5:3 i:
:6 I." Storartade prestationer. "w  :3:3-
än:
A-AAkA-AL--L i:
I E11,
4 I å
ä;
BI III) IIIIIBS IaZZIH IIIB e
i ä;
533.

TF

(r Ials myntarhanden. k

Spännande skildring nr den store nriratdeteklivens lil

"deenatseledmetdàdarainrättadesfia.minsenandetdeeneeareeeeteeaeetenderadeentertainmentstatssekreterareannanstansevent-dennana.arean,varnadeandra.nenattentatet.resenärernaetaneenaneeredeaeeeeseaarrenderade

1. På kontoret hos detektiv- 13. Poliserna posteras.
chefen. 14. En medlem af bandet an-
2. PrivatdetektivenSherlock hålles.
Holmes innnner sig hos 15. Polisadtomobnen förfö1jer
detektivchefen. falskmyntarne.
. KungörelsenzFl-ån detektiva 16Å Utanför fajskmyntare-
polisen. Enbelöningaf10.000 hålan i skogen,

kr. erhåller den, som död eller 17t Falskmyntarne i Verk-

ett

OO

vvvvv v v

falskmyntarförbundets chef.

Signalement finnes här nedan. 18" En .lonflvalg I
Chefen för detektiva. polisen. 19- Pollsmafnnen Splonera-

4.. sheriock Hennes bestem- n 20- Den rätte vägen-
mer sig för att söka efter 21. En dörr spränges.

fallskmyntarne- 22 Spännande ögonblick.
5- Besöketx på baren 23. sherlock Hennes i fank-
6. Ett falskt mynt. myntareverkstaden.
7. Sherlock Holmes under- 24. Ännu enmedlemaf bandet
söker myntet. arresteras.
8. Falskmyntarchefen 25. Bandets chef lyckas und-
komma.

9.

10.

åkande i sin eleganta
dogcart.

Hvarest de falska mynten
ailämnas.

Sherlock Holmes i spåren.I

 Skogen antändes.
. En jakt på. lif och död.
. En farlig klättring i berg-

lv"

 

. Hopplös flykt.

skrefvorna.

11.. En upptäckt.
li

.2. Polisvagnen allarmeras. . Sherlock Holmes.

vawvvvwwvv

X

0:1
C

1 lefvande till polisen utlämnar Samhet-

vavvwr

migWeinandwefftdfdiwfdfedfddfddfwwäiWWWWIWWWWfdfdfifmdStämde

gp

anmäls-II!

Unpträdande al den genomrolige
nu..  dinerikenske .

f  = llegerkeniikern

k

 fkri Little IIIan lim.

w Sång och
Dans. 

eaaaaaaaaaaaaa
Mnnnnn nl lnlkn, kvinnan nl ir.

En pä samma gäng stämningsfull och spännande

 

 

"7

få
Tfn"

Hårdfndfnffndfedfndfndfndfddärfan

 

 

 

 

III

-.
.L- f

n
.7

historia ur det lefvande lifvet om huru två genom rike-

1

dom och börd vidt skilda människobarn funno hvar-

andra H för att genom ödets slag skiljas.

1. En morgonpromenad. 8. Ett slag utan vedergällning
2. Störd siesta. 9. I faderlig vrede.
3. Sonen af folket som räd- 10. Utan hem och skydd.
dare. 11. En koja och ett hjärta.
4. Hennes tack. 1 12. Fyra år efteråt.
5. Mötet iskogen. 13. Under det fallande trädet.
6. Tvä hjärtan i brand. 14. Två ensamma i lifvet.
7. Landsvägsriddarens 15. En tung väg.
hämnd. 16. Fadershjärtats seger.

 

På. hufvudet bums.

En miserabel men genomgående lustig historia7 skildrande huru
illa en stackars förevisare af en 77vild man" råkade ut genom sin för-
sumlighet och glömska.

Hvad den Vilde mannen i sitt fria tillstånd hittade på för befängd-
heter och galenskaper är omöjligt att skildra, så urkomiska och genom-
roliga äro de.

En skrattsucees minst sagdt!

SLUTMARSCH.

C
I

nearenander-dermarefereranrnearnrnrnrnrn.arenan-nermander

ene

årwfnwwnwöfnfn:ft-WWWIKWWSIWWW

 

 

Eftertryck af programmet förbjudes-

 

M- Films till salu eller uthyrning. "u
Post- och Telegrafadress: ORIENTALISKÅ TEATERN.

 

 

 

Fredagar: Nytt program.
WWDWFWIWWIBåwdftwfedftfdfmmWWWTFHWDFWWWWW i

- STOCKHOLM, STELLAN STÅLS BOKTBYCKER! 19.9. X

ministerkandidaternanen-rasfDraraedeeeeeeeeasdeeatetenateeeneaaneevaneeveeaneeeetarrranrredededeeteredafinansmarknadernanarraeeveenareeeeeeedatseneesenrsdeeaeenedeaeevarandras-.tearental-.renare

ååh

Information

Title:
London
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain