#4807: Berliner

niiinnn

- Direktion: N. P. & AXEL NILSSON -
71 Drottninggatan 71.

  

Dagligen föreställningar hvarje hel timma: Hvardagar kl. 5-11 e. m.,

Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 

1

a

l

 

 U

PROGRAM.

MUSIKNUMMER.

keppsgossen.

Gripande handlingar ur en liten
--- skeppsgosses lefnadshistoria.

(

O-

4ut)

  
 
  

(Ni f
s- W.

  .PSN

Dramatiseringen:

1. Ut mot främmande. 11. Förböner.

 

 

 

 

 

  

. öden. , 12. :En modig gosse.
2. Afskedet fran mor- 13;- I sjönöa,
 modfrn- 14. Räddningen.
en En strang husbonde. 15 Vid stranden
 4V I arbetet - I
 rr- -0 16 Sista hamnen.
l Ombord Pa fafthet- 17. Mellan lif och död.
i u: o. En gammal sJobJorn. 18. Vyss, vyss, mitt
f; 7. Till sjöss. I barn.
 3- Bref 15111 1110111101 19. I-Ios mormodern.
i. 9. afresan- ao Återskankt tni lif-
 10. Annu ett bref. vet.
 oo 1 .0
 ltar lilla Robert ha sa e

  

.i i?
- t l Mått L

pà hos sin tant.

Eller hvad en odygdshjärna kan
utfundera. 

Upptåg och pojkstreck i det oändliga; den ena galenska-
penV öfvertraffande den andra. i

0 Skojfriskt och uppiggande. O

Q t H ut . .. s., n, . law i Å
.i . A .1 ...-i .. .
- i 1 ... .u J... .1. . . i. ä. ,.i,,. ,. ,.

 1 . . .

 
 

Nytt! = Nytt! = Nyttl 

 
 

Grästupptradande af

 
 

Gentlemannajonglören

tf- Mac Iwaro W

Förbluffande konststycken med biljard-

 
 
  
  

t
...bollar, hattar och käppar m. m. m. m.

 
  

m- Storartade och i allo förstklassiga 

och eleganta representationer.

Nytt! å Nytt! :-

à . 

  
  

W m .
tå i
1- fr-r

XV: .s

Nytt!

 t

 

 
  

.I IH.)

FT

av., i.

ara:thY
tf. l- L 1,;

f

i;

 

En intressant
men lifsfarlig
bergbestigning.

  

De mest hanförande scenerier. En ögonfagnad för hvarje dyrkare

af naturens skönhet.

 

n- Express-Nyhet! 11

 

 

En illustration i lefvande bilder till den fruktansvärda

 o Joraiämings- 
f katastrofen i Italien W

En af de största olyckor som väl någonsin inträffat.

  

 En medarbetare i Parislidningen Le Matin skrifver från
 ett besök ä olycksplatsen: Jag fruktar att mina närver aldrig 
. skola befrias från det förfärliga intrycket och att mina ögon 
 alltid skola bevara (len syn af död och förliärjelse, som nu 

1 plågar dem. Tänk cr ell. radbaud af olyckor, utbredda längs ffff

. en 80 kilometers väg, ett gigantiskt band af slaktarbodar, elds- i
 vàdor, ruiner, en oändlig följd af klagorop, tjut och förtvitlade
.j böner. Där förut rika och blomstrande städer lågo, byar som
 liknade fägelnästen, villor som slumrade i solskenet, där finns
 nn ej annat än en öken, en dyster och hotande. ödemark,
 full af lik efter människor och djur, full af störtade bygg-
t nader, en ödemark, liknande en skog som härjats af en cy-
1 klon. Icke ett,lius som står oskadadt, ingen familj som icke
 gråter. l)th är en allas katastrof, ett gissel som förstört allt H
" och slagit alla.

U i Och öfver allt detta räder nu tystnaden, en dyster tystnad, .
 som med dödens svepning täcker detta glädjens och skön- 
"; V hctens land. . 
l Följande städer ha ödelagts: Bagnara. Scilla, San Gio-
., vanni, Cannitello. Cattona, Gallies, Giuseppe. Palmi, Gerace, 1
i Å Gallina, Campo, Calalno, Sanroberti, San Stefano, Catasono, .
Pallaro. Molte, Lazzat-o, Salino, Montebello, Reggio, Messina, "
Jonte, Seminara.

S

lininerad ljuder det ständigt i (len gamle äffärsmannens

 

 

 

 

   
  

t 

i! M

l l

r.

ålt sin dotter.

 

 
 

öron. Konkurs, olycka och skam, huru skall jag kunna rädda

mig ur denna förskräckliga situation? Den enda utväg som

   

   

ännu star honom öppen är att mottaga hjälp af den gamla

  

ockraren, men priset är dyrt, han begär som gengäld att fä

 
 

gifta sig med den nödställdes enda dotter.
Dottern offrar sig för att rädda sina föräldrars Hon

 
  
 

tager afskcd af sin fästman och förbereder sig på det mot-

 
 

bjudande lit som väntar henne. Men dä tiden för bröllopet

 

närmar sig räcker hennes mod icke till. Aftonen före bröllopet

 
 

går hon ned till stranden och efter en bön om förlåtelse för

 
 

att hon icke hade kraft nog att lefva det lif som var ämnadt

 
 

henne, går hon ut i vattnet och låter böljorna sluta sig öfver
sitt hufvnd.

Då brudgummen kommer åkande till Villan för att hämta

 
  
  

sin köpta brud komma två män bärande med Ingeborg.

 
 
  
  
 
  
 
 
 

vå jestprissars
sorgtusitga ööe.

Kemisk, originellt framstaiia aup1exbiid.

Att två. grannar fåI precis samma idéer när det galler att
-mml gå. ut och roa sig, hör val till sallsynt- umll
heterna. Vid detta tillfälle Visas emellertid
h " "in"
 ett eklatant prof därpå i ett flertal lustiga 

m t o),

Mix-f) och äfven halsbrytande sammansattningar. Mt.
oMöJLIGT ATT ÅTERHÅLLA sKRA TTET.I

-
SLUTMARSCH.

Rätt att ändra programmet förbehålles.

 

 

 

W Films till salu eller uthyrning. .u
Post- och Telegraiadress: ORIENTÅLISKÄ TEATERN.

 

 

 

 

Fredagar: Nytt Program.

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas.

  
 

i

Stockholm Stellan Stål! Boktryckeri, 1909.-

-f annanstans

ji :i -t-rrrt 4(f. var: i?

JL

.1

u
t

.TK

fo

sak)

få

   
 
 

.-v.:.-,f .f,..).. , .f .1..1 f
2:.. lv. i att. a, iii tft. 1
5 mkt 131151 i ru mfl t f - tà
,.l i., .1. x å. 1 o. i. i

  
  

"få"
tiI

W
.UEtfff.

  
 

.. .- f

 

ff"

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain