#4803: Berliner

Pris 10 Öre.

 

BEHLINEB-BIOGBlF-TEATEBN

- Direktion: N. P. & AXEL NILSSON -
71 Drottninggatan 71.

  

  
 

Dagligen föreställningar hvarje hel timma: Hvardagar kl. 5-11 e. m.

Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 
  
 

 

 

RJ)

PROGRAM.

 
  
  
  
  

  

 "Fantasians rike

f.

).

Kontnärligt framställdt. i
aI-Iandlfxoloreradt. i

 

 

 Sällsynt vackert féeri förande oss in i äggdrottningens
 rike. - Huru Hennes Majestät behagar skämta med en stac-
" kars kock och visa honom de vidunderligaste saker och konst-
:2:93 stycken, föra honom in i sitt praktfulla slott och där lata
 honom se äggféernas balett, men sedan lata honom äter komma
 Å till den träkiga verkligheten.

j

 

 

i
f

svsr s fl när if" -wvs
s så A. :1 A 

 
  

14

  

Wi d West

Den storartade framtällningen uppdelad i 30 atdelningar.

 

I. Den från olyckan af en hvit räddade l4. Hos indianstammen.
Indianhöfdingen. l5. wBlekansikte din lösenärotillräckliga.
2. En ring som tecken på ständig vän- IG. Förtvifiad öfver sitt barn.
skap och tillgifvenhet. l7. Den hvita flickan bindes på ryggen
- 3. Cowboys till häst. på en häst.
" 4. En vänskapsfest. l8. Den stackars mannen har lämmat
 5. Rödskinnet återvänder till sin stam. ifrån sig allt.
 6. lndianernas läger. l9. Hästen släppes lös.
t 7. Ut på plundring. 20. Höfdingen granskar lösenskatterna.
l i 8. På lur utanför farmarens bostad. 2l. En ödets skickelse. Höfdingen finner
. 9; Farmaredottern bortröfvas. sin tacksamhetspant bland dyrbar-
I A ID. Följande skrifvelse fastsättes på heterna och den är tillräcklig lösen.
. grinden medelst en dolk: 50,000 22. Kan hon räddas?
i dollars måste lämnas till höfdingen 23. Indianerna spränga iväg på sina
A för denna stam i morgon midnatt hästar.
. vid gröna klippan. Kom ensam och 24. Väntan i ängslan och oro.
tag din dotter i utbyte. 25. Indianerna lyssna mot marken.
j ll. Anmän bestörtning å farmen. 26. Hästtramp höras.
.x l2. Alla dyrbarheter hopsamlas. 27. Ryttarne återkomma.
 l3. iFarväl mina älskade, jag skall gå 28. sHon är vid lif.n
" till gröna klippan och hämta min 29. l sin faders armar. 4"-
.. dottem 30. Vänskapen beseglas åter. .i
(FIM . ,
I! w i:
I HIT 0 BillallS a lSlllall --
I s
Herr Toffelman har olyckan att totalt stå. under toffeln pä sin
kära hälft och älskliga svärmoder. En dag kommer han för sent f

till middagen och med ett förskräckligt hallä blir han mottagen 
af sina älskvärda damer. Den alltför eftertryckliga masagen som I I
bestäs föranläter honom att snarast bege sig hemifrån ochförstw,
i en liten restaurant, därlhan intager sin middag, hämtar han sig

riktigt. En indisk fakir förevisar pä gatan huru han med sin flöjt i
kan tjusa en orm. Förvånad äser herr Toffelman detta och i den 
tanken att flöjten äfven på. människor har samma egendomliga 
verkan, köper han densamma af fakiren. Med denna talisman ut- 
rustad, stoltserar herr Toffelman glädtigt mot hemmet. Sedan han 
äfven under vägen på. ett par torgmadamer, som voro i slagsmål,
pröfvat sin iiöjts underbara kraft, kan ingen imponera pä honom. år
Huru händelserna sedan gingo sin gäng, det visar bildens slutscen,
som i komisk effekt säkert saknar sitt motstycke. 

Hej dlöst ski-attretande.

 

 

 

 PAUS -
 Musik at elektriska pianot.

A
i

Boislagarens dröm

Praktfullt utstyrselstycke iscensatt efter en gammal folksägen.
I fotografiskt hänseende ett mästerverk med
konstnärligt valda motiv.

Bilden alltigenom handkolorerad.

  

Uttröttad af sitt sträfsamma arbete slänger den gamle smeden
sin slägga för att hvila sig nägra ögonblick. I detsamma uppen-
barar sig Metisto för honom och lofvar att om han vill lämna sin

rf

s.

själ i pant skall alla spikarne i smedjan förvandlas till klingande
Gå guldstycken. Smeden tvekar ej länge, men då. han ser sig omgifven
 af alla sina glänsamde föremål vägrar han skrifva under pä kon-
 traktet. i- I ett ögonblick förvandlas all härligheten i rök, och
 Mefisto för smeden med sig ner iunderjorden. - De storartadt

arangerade slutscenerna visa huru smedens dotter med hjälp af
den gamla häxan lyckades rädda sin fader.

Wow"
Iiälitllskä Rivieran

Bedårande natur-skildring.

Man har alltid kallat Rivieran för Europas pärla. Hvarje naturälskare,
som en gäng gjort en resa till denna härliga trakt har fatt ett minne
för lifvet, ty här har moder-naturen skapat ett af sina vackraste verk.

Sääf)-
..; :A-f:

in

 

.i gat,

  
 
 
 

l. Rundpanorama. 6. Färd med omnibus.

2. Terrassen med villorna. 7. Resgodset förtullas.

3. Nere vid hafsstranden. 8. En lastvagn visiteras.

4. Expresståget passerar gränsen. 9. Franska tullstationen.

5. Vid den italienska tullstationen. IO. Ett förtjusande strandparti. -L-
-
O...O-.OOOOIOIOOIOOQOOOOO...OO-...0.0.

 

PRAKTFULL HANDKOLORERAD NYHET.

Systers belöning

Storartad arrangerad och i skimrande
färgprakt framställdt sagospel.

l. Bröderna jaga systern ur huset. ID. Anyo bortjagad.

2. Hon flyktar genom skogen. ll. Féens andra gåfva.

3. Ett godt hjärta belönas. l2. Bröderna straffas.

4. Den "goda feen uppenbarar sig. l3. Feens tredje gäfva.

5. Féens första gåfva. l4. De hjärtlösa förvandlas till svin.

6. Den goda systern återvänder hem. l5. Systern och féen i hemmet.

7 Brödernas otaeksamhet. I6 Rummet förvandlas till en slottssal.1
8 Féen visar sig ånyo. - I7 Ett förtjusanee feeri.

9 Systern visarbrödernasintrollmakt l8. Den goda systern får sin belöning.

 

Det underbara lilselixiret.

I högsta grad upplifvande, kanske för upplifvande.

.(-

I-Ierrn kommer hem till middagen och är nervös och pä dåligt
lynne. Frun är förtviiiad och vet sig ingen räd förr än hon till
sist finner ett ypperligt medel. - I-Iur medlet verkade.

ySLUTMARSCH.

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Fredagar: Nytt Program.

 

 

Eftertryck af programmet törbjudes.

 

Stockholm Stellan Stäls Boktrvckeri 1909

:bryn-immaq - r.

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain