#4801: Berliner

0

ii.

ii. i i

i;

4)- få

 
 

.ik

 

.ad-Q
x A

j i.

  
  

  

 

Dagligen föreställningar hvarje hel timma: Hvardagar kl. 5-11 e. m.,

Pris 10 Öre.

BEHLlNEii-Blllliliili -T EilTEliN

. - Direktion: N. P. & AXEL NILSSON -
71 Drottninggatan 71.

Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 
 

 

 

RJ)

PROGRAM.

MUSIKNUMMER.

n ..
.11
f .1
.1
.1
.J
- .1
w .
. 1
.. 4,4 - .
y I å
-wL
-.-.
.1
i .1
10
K 1
,1
.1
, i:

1
711.
W.

.1
7, .1
.i
i
i
. .1
w
. .1
W.
x .1
7,4
.1
i
- .1
- .1
17.1
1
.1
10,! V
V91
.1
.1
7,7: ä
.1
.1
.1
:lv å
.1
f

å

nwmmmmmnmnmmm

 

M
n f
. A
in! W i
ä - 11-7- en; .1
V . En af Italiens Vackraste städer7 som kan söka sitt Q
M ursprung ända frän medeltiden. Till staden, som är belä- M
V gen vid Adriatiska hafvet, framkommer man efter att v i
w hafva färdats öfver otillgängliga klippor och höjdsträck- M
M ningar. Särskildt känd för sirfa vackra fornlämningar, v
v fäst-iningsverk, slott, kyrkor och kloster är staden en syn- Q
M ner 1gen garna besokt plats.
M En lloglntiessant resesklldrlng. M
V V
-

 

"Ack Värmland du sköna."

 

E.

O
g vFrån striderna i
O

2l. Hotande faror.

26. Striden bakom vagnen.
27. Den sistaiförsvarspunkten.

39. Tom spanar efter sin fästmö.

ml I
Från det urgamla

Egypten

Det finnes väl knappt något land i världen, med hvilket så
stort historiskt intresse är förknippadt som egypten. Den veten-
skapliga forskningen påstår med stigande säkerhet att vid Nilen
den första kulturen har uppväxt.

 

Ölme-ns karalleri.

Midt emot de engelska besättningstrupperna, som bestå af
cirka 5,000 man visar vår bild Khedivens armé med sina egen-
artade typer. Af särskildt intresse är öknens kavalleri.

De heliga dukarnas öfrerföramle till M elaka.

Hvarje .god muselman måste åtminstone en gång i sitt
lif göra en vallfärd till Mekka. Kostnaderna för de årliga pil-
grimskaravanerna kosta den Egyptiska regeringen öfver 1 million
kronor. -

Vår bild visar den högtidliga prosession då de heliga du-
karne föras till Mekka.

Nilens stränder. Berattningsanläggnin gar.

Nilen, som i storlek täflar med Amazon- eller Kongo-
tloderna, erhåller sin väldiga Vattenmassa från sina båda källarmar,
den blå och den hvita Nilen, hvilka sammantlyta vid staden Char-
tum. Här och hvar på stränderna af floden synas bevattnings-
anläggningar för att uppfordra nilvattnet till de fruktbara åkrarne.

En utflykt till pgramiäerna. VFrän Kairo
till pgramiäerna medÅ elektrisk järnväg.

Vi lämna Kairo med den elektriska järnvägen och under
Vår färd se vi öfverallt vidsträckta och bördiga fält genomkorsa-
de af kanaler. Pyramiderna synas i fjärran såsom ett par väl-
diga trehörningar, men så småningom framträda de ur bakgrun-
den och visa sina imposanta massor.

En klättring uppför elen stora pyramiden.

Den stora pyramiden byggdes omkring 2850-2700 före
Kristus. Med hjälp af 2 beduiner begynner man klättringen
uppför de en meter höga trappstegen. På 10-15 minuter är
man uppe på toppen och har då lön för mödan, ty den här-
ligaste utsikt utbreder sig nu för ens blickar.

Sp hindren.

Ett i sten skulpteradt, kolossalt stort lejon framställdt i liggan-
de ställning med en höjd af cirka 20 meter och en längd af
57 meter.

Q Q Q En högst intressant och lärorik bildserie. O Q Q

WWWWWWK

Senaste nyhet! Senaste nyhet!

För barnens skull.

Denna framställning utspelad som den är iden sköna
natur med Pyreneernas mörka vsilhuetter som bakgrund
och i pittoreska tablåer skildrande två. älskandes gri-
pande kärlekssaga, gör ett djupt intryck pä åskädaren.

Följande rubriker ange gången at den gedigna handlingen.

I. Till källan för att hämta vatten. IS. En öfverilad handling.

2. Ett litet rendez-vous. I4. ADen älskade träder medlantle emellan.
3. Hemligheten på skogsstigen. l5. Bort i sorg.

4. Afskedet vid grinden. IG. Far och son trälfas åter.

5. Den gamle landtbrukaren i arbete. l7. iDu ärförälskadimingrannesdotter.)
6. Sonen träffar sin far. l8. Ett förtvifladt beslut.

7. Boskapen ulsläppes på bete. l9. Faderns misstankar.

8. rDufåriekegåin pävårgrannesåkerlr 20. Mötet vid stranden.

9. Osämja. 2l. En bekännelse.

l0. Fadern beklagar sig för sin son. 22. Far oeh son besöka grannen.

Il. Grannen i sitt hem. 23. De gamle underhandla.

l2. Sonen går för att hämnas sin far. 24.

Bröllopsglädje och försoningsglädje.

 

 

 

 

 

Hänförande skildring från DEJEFORS.

1. Strandpartier. 5. Timmerflottning.

2. Vid fallen. 6. Laxfiske.
3. Fabriksanläggningarne. 7. Laxarne blänka i solskenet.
4. Bland strömhvirflarne. 8. Fångsten.

I PAUS
Musik af elektriska pianot.

 
 

 

 

"The Wild West".

 

 

 

ndianer ...h
nybyggare

i fejd med hvarandra.

Den stolte präriekungen gäckacl.

Glänsande naturtroget iscensatt äfventyrs- och kärleks-
drama från präriestriderna är 1849, sättande allt som
hittills visats i denna Väg fullständigt i skuggan.

En framställning af högt värde.

Den innehållsrika skildringen framställd i 7 huivud-
serier och 60 afdelningar.

I. Kärleksdrömmar.
l. Tom och Maria taga på aftonen 2. Björkstammens insegel.
afsked af hvarandra. 3. De bedyra sin kärlek för hvarandra.
II. Det röda guldet lockar.
. Guldsökarnas affärd mot Västern. y 8. Det gamla hemmet.
. De älskandes skiljoväg. I 9. En sista kyss.
. Tom drar öster ut. i l0. På väg i prärievagnar till guldlandet.
. Maria måste följa sina föräldrar. I
III. Ute på prärien.
ll. En ensam jägare. l3. Öfvervadandet af en tlod.
l2. Ett vänligt mottagande i skogen. I4. Nattläger.
IV. Indianer.
l8. Ett skott som ej träffade.

Mmm-å

l5. En afbruten måltid.
l6. Misstankar. I9. En hastig atfärd.
l7. En krypande ovän. 20. Den kullsijälpta vagnen.
V. En tragedi på prärien.
i 28. En let-sammandrabhning. f

22. lFiirföljda af indianer. 129. Maria tilliångatagei;y afindianerna;
23. Spännande ögonblick. - 30. Den gamla farfadern lämnad som
24. Kapplöpning för lifvet. död på platsen.

25. Upphunna. 3l. Han återkommer till medvetande och

släpar sig till jägarnas läger.

kVI. Vid det gamla bostället.

32. lnga underrättelser från Västern. 40. En ledtråd af en hvit jägare.

33. Tom i förtviflan. 4I. Indianlägret.

34. Den gamla farfadern återkommer. 42. Räddningsförsöket.

35. Sorgliga nyheter. 43. Tom fängslas.

36. Marias öde. 44. Han bindes på en vild häst7 som
37. Angslan. släppes lös. "

38. Kärleken visar vägen. 45. Ett fruktansvärdt öde.

VII. Ridt för brinnande lifvet.

 

46. Marias flykt. 54. Den vilda hästen infångas.
47. Till häst för att rädda Tom. - 55. Bojorna lösta.I
48. En beundransvärd ryttarinna. 56. En hjältebragd. ,
. 49. En vild jakt. 57. Maria lyfter Tom upp på sin
50. En modig kvinna. häst.
5l. Hän öfver prärien. 58. Indianerna förfölja.
52. Stora svårigheter att öfvervinna. 59. l elfte timmen.
53. Den älskade upphinnes. 60. Mot lugnare tider.

 

En debui på motorcykel.

Urkomiskt kapplöpningsskämt i ett flertal genomroliga äfventyr och tillställningar.

Senaste skrattnyhet.

En. briljant skämtbild.

sLUTMARscH.

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Fredagar: Nytt Program.

Kheelirens armé. Infanteri. 1- Artillerilx "- 

r x

 

J;

twin; fdr-.nr få; i. f AAI min?  f

t
i(

., i)

 

 
   

tf1

 

i (

  h 

 

i

i   
 
  
   
 
  
 
 
 

i, iii-fi
11 H fn

så


O 
32.4
så?
37...
ät
ä:-

 

 

. i ..  

stockholm stenen stars noktrvciiäri. 1909

 

 

Eftertryck af programmet törbjudes.

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain