#4800: Berlin

... - :i-:g-H
I (E IR L ll N ll
BIOGRAFEN ,

DIREKTION. N. P. de AXEL NILSSON
l i

 

 

 

 

 

 

 

Ostindustri i Altemuur

En utmärkt intressant och vacker verklighetsbild.

 

 

Först ett förtjusande panorama öfver staden med den vidsträckta hamnen,
hvarest ett stort antal båtar ligga och vänta pä sin last. En ytterst liiiig bild
erbjuder en torgdag i staden och de lOOO-tals ostar, som dä komma i handeln
gifva en idé om hvilken stor industri, som där drifves.

www
sbrytare i finska skärgården

Högst intressant verklighetsbild.

Ombord pä isbrytaren lämna vi Helsingfors och snart började ett härdt
arbete för pansarkolossen. Sakta men säkert prässar isbrytaren sig fram för att
genom den tjocka isbädden bereda väg för ängarne.

llckså ett sätt att skatta sig en man

En liten lustig äktenskapshistoria.

WOWW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2: 2: g. .g 22 2:
MUSIK
:z :: 2- -= :: ::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett hittills oöfverträffadt utstyrselféeri
Ytterst dyrbar iseensättning

hW!"1Ärtistisltl Koloreringw

Följande rubriker gifva en
aning om den storartade
bildens innehåll: =

Prins Bel-Azurs förlofning.

Féernas gåfvor.

Den onda féen infinner sig plötsligt och hotar med
olycka öfver prinsen, därför att konungen glömt
inbjuda henne till festen.

4 Prinsessan Azurines boudoir.

5. Bortförd af dämoner.

6. Eldvagnen.

7

8

 

 

-l

.wN

På utkik i tornet.
. Slottet i uppror.
9. Flykten genom molnen med eldvagnen.
10. I rustkammaren.
11. Det förtrollade slottet. -
12. Prinsen får en ogenomtränglig rustning af den
goda féen.
13. I den kungliga galeasen.
14. I hög sjö.
15. Ett fruktansvärdt oväder på hafvet.
16. Skeppsbrottet.
17. På hafvets botten.
18. Prinsen räddas af hafsnymferna.
1 9. I-Iafsgrottan.
20. Bläekiisken.
21. Ett fantastiskt upptåg.
22. I kräftornas palats.
23. I-Iafvets blomster.
24. Azurgrottan.
25. Neptuns rike.
26. I Hvaliiskens buk.
27. Uppförda till hafsytan af hvalflsken.
28. Åter på fast land.
29. På den ensliga klippkusten.
30. Ett hopp på mer än 30 meter.
31. I Meiistos slott.
32. lUnder hexans trollmakt.
33. Den stora eldsvådan.
34. Prinsesans räddning.
35. I-Iexans död.
36. En svindlande färd.
37. I konungens slott.
38. Bröllopsfest.
39. Apoteos.
40. Féernas rike.

U" En fantasibild som alla böra se "I"

, De enbenta. akrobaterna.

Högst urkomiska uppvisningar.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Dessa utmärkta enbenta akrobater, som här uppträda och med sina för-
Vånansvärda prestationer taga hela publikens uppmärksamhet i anspråk, kunna
vi blott till det bästa rekommendera alla dem som vilja ha sig ett godt skratt.

Hejdlöst skrattretande.

 

 

WI- Måndagar helt nytt program! W

Rätt till ändring af programmet förbehålles.

 

 

Stockholm 1909, Stellan Stàls Boktryckeri

Information

Title:
Berlin
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain