#4796: Berlin

i

(E IR Lll lill
BIOGRAFEN

DIREKTION: N. P. å AXEL NILSSON
-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil iller lir en ast illa si ml ell ml lum

Heroisk kärlekshistoria, som icke saknar sina komiska. poänger.

Johannas pappa är ifrig spiritist och vill absolut inte gifta bort sin dotter med någon,
som icke har den stora gåfvan att kunna sätta sig i förbindelse med andarne däruppe. Olyck-
ligtvis har skön LIohannas beundrare Herr Otto, tyckt det vara mera lämpligt att kurtisera spi-
ritistens dotter än hans dansande bord och har t. o. m. kommit öfverens med den tillbedda
om en enlevering. Då de sammansvurna väl satt sin flykt i verket, infinner sig en dag Herr
Otto hos fadern-spiritisten, under sken af att vara ett berömdt Ottomanskt-bökmaniskt medium
Amb. ar.-Kaden och lofvar att återföra hans dotter. .Utan tvifvel gynnad af de mäktiga andarne
lyckas wmedietw Otto upptäcka flyktingarne och återlämnar snart dottern till den förtviflade
fadern, hvilken i öfversvallande glädje skänker dottern till mediet, alias Herr Otto, som så-
lunda genom en list fullständigt lyckats vinna sitt mål.

WMNW
Den indiska turstens nyck

Ett på samma gång gripande och spännande äfventyr ur en
ung och vacker hindukvinnas lif.

OBSJ Bilden är framställd i naturliga färger och utvecklar
en orientalisk prakt hvars make förut aldrig visats. -.

Det är således i Orienten, som detta drama utspelas. Mahoradjahn, den grymme fursten,
har just lagt märke till den vackra hinduflickan och strax befaller han sina män att bortföra
flenne. Hon lämnas som byte åt tyrannen, men hennes trolofvade lyckas efter en spännande
hykt rädda henne ur röfvarnes händer.

058.! KINEMATOGRAFI I FÄRGER
.7 I T 1
i
I (BELGIEN) o
Vi få särskildt fästa den ärade publikens uppmärksamhet på denna o
IW!- bildserie, hvilken helt enkelt kan betecknas såsom en triumf inom i
kinematograticn. Bilden som är tillverkad af världens förnämsta
firma i branschen, återger på ett frapant sätt i naturliga färger de olika i
scenerierna med sina fängslande moment. Med andlöst intresse och med förvåning
öfver det naturliga återgifvandet följes bilden, och erkännas måste att den hvlta

duken hittills icke återgifvit något så i alla afseenden fullödigt.

Några rubriker:

Ett farligt prång. Voltige. .
Médor. Hinderhopp.

I den högre skolan. Ridt utför ravinen.
å Gästuppträdande

af de firade Sång- och Dansartisterna

O

0.
00

On
OO

O
0

0
00

 
 
    

O.
OO

.O

oo

O
O

00

 

Systrarna

Rikhaltig repertoar!

. .

.
.. QQWWEGQQQQ
00 o 0 o o o Oo o o o o 0 QQQ o - Oo 0

O
O

 

 
   

.d
l

Furstens leda; inga förströelser som 11. Förtrollningens under.

tilltala. 12. De hvita slöjornas dans.
2. Dansens trollmakt. 13. Drömsyner.
3. Ogonblickets förälskelse. 14. Den älskades bortförande.
4. Svartsjukans marter. 15. Hon kastades i fängelse.
5. Hemligheten i blomstertrappan. 16. Giftbägaren.
6. Den första kyssen. 17. Fursten besöker sin älskade.
7. Endast den kalla statyn som vittne. 18. Den sista dansen.
8. l hänryckt förtjusning. 19. Giftets verkningar.
9. Kärleksdrömmar. 20. Förenade i döden.
10. Förskräcklig verklighet.

Orientaliskt praktnummer i förtjusande färger
framställdt, skildrande den unge furstens
gripande kärlekssaga..

 

 

A

  FJ (lwlull

 
   
 

Stad i Engelska
Indien.

 

 

I flyttningstider - 13:53:32.1?

 

 

llllr Måndagar helt nytt program! m

Rätt till ändringar i programmet förbehålles.

 

Sthlm, Stellan Ståls Boktryckeri, 1.909.

Information

Title:
Berlin
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain