#4794: Berliner

Pris 10 Öre

 

BEHLINEB-BlOGBlF-TEATEBN

- Direktion: N. P. 8; AXEL NILSSON -
71 Drottninggatan 71.

   
 

Dagligen föreställningar hvarje hel timma: Hvardagar kl. 5-11 e. m.,

Sön- och I-Ielgdagar kl. l-6 och 7-11 e. m.

 
  
 

 

 

 

U

PROGRAM.

MUSIKNUMMER.

   
 

:EE

VIKINGABHAGIIEH.

Spännande skildring
från hedenhös dagar.

 
    

Handlingen uppdelad i 40 afdelningar.

  

Med förtvitlan i sitt hjärta.
Äter nn nf.

En kringirrande riddare.
Ensam i sin hjälplöshet.
Det lyekobringande hornet.
En öfverraskande syn.

Den allt motstående skölden.
Det själfsvingande svärdet.
Ut för att söka sin brud.
På den främmande kusten.
Fångarne bindas.

l sista ögonblicket.

Sin älskade räddad.

Flykt.

Förföljelse.

Omöjligt undkomma.

En ojämn strid.

Den räddande båten.

Mot Nordmannaland.
Lugnare tider.

. Den gamla rissamlerskan. 2l.
. En riddersman. 22.
. Hjälpen belönas. 23.
. Orakel oeh mysterier. 24.
. Ett Iyekobringande horn. 25.
. l triumferande glädje. 26.
. På slottsbrons vindelbrygga. 27.
. lngrjd väntar sin älskade. 28.
. Den efterlängtade återvänder. 29.
. Nordmännen hemkomma. 30.
. Landstigning från vikingaskeppen. 3I.
. Församlade kring högsätet. 32.
. 0väld är å färde. 33.
. Ett nattligtv öfverfall. 34.
. Vikingarne smyga sig fram till slottet 35.
. Stormningen. 36.
. Stridens hetta. 37.
. Seger. 38.
. Kungadottern bortröfvas. 39.
. Vikingaskeppen afsegla. 40.

 

 .. - . r. I . v. 1:1. . i r zl 1 f . .1. f . f fx Å
1 - - .. I. - .. -l .. -. . .. 1 .. .. 1 . 1 ... - . - .. - . . . f . . . , . .. . . - . . . . . .. . . . .
LH. M. :1. f-l.. .1. .1. . J... å.. J.. i.. .1 . . 1.... L.. w. :1. :1. H. Å . .1. än 1. ...Ha wrwå-i. ål.

I
2
3
4
5
6
7
8
9

 

  
 
  

)

 

  
 

förtjusande iaglpalti.

Hänförande naturscenerier.

1. Strandpartier, j 9. Vid stranden.

2. En ängare. 10. I vattnet.

3. Ombord ä angaren. 11. En envig.

4. Jagtsällskapet. 12. Ett praktexemplar.
5. Aftärden till jagtplatsen. 13. Ett skott.

6. Landstigningen. [ 14. Efter jagten.

7. Jagten börjar. 15. En trofé.

8. Hjortar i det fria. i

   

=II=I

PAUS
Musik af elektriska pianot.

 

 

EI IEEEEEEEEWEEEEEEEEE

El . ,

SIUSSlllaStdlBIlS d0ttBl".
Hur den modiga ilickan räddade ett människolif och 
därigenom äfven fick sig en man. .
El

Tragedi ur lifvet.

Nedstörtad i floden.
Genom fallet.
En kamp för lifvet.
Vid slussarne.
Slussmästaredottern
kastar sig i Vattnet.
I sista ögonblicket.
Räddad.
I slussmästarens hem.
Som konvalescent en mä-
nad senare.
Kärlekslycka.

lll
1. En intrig pä slottet. 11.
2. Mannen och den gode 12.
vännen. 13.
3. Promenaden. 14.
4. "I ditt beskydd öfver- 15.
lämnar jag lugnt min
hustru". 16.
5. I skogen. 17.
(i. En téte-ä-téte. 18.
7. Svartsjuka. 19.
8. Smygande i spåren.
9. En falsk vän. 20.
ä 10. En förtviiiad handling.
El

 

(hyrs-1.4.... :H i. j-f .

l

 

 

 

 

 

IEEEEEEEEEEPEEEEEEEEEEHEEEEEEEEEEEEE

Den slaclars lrlm lin ens roman.

Rörande framställning
ur lifvet.

 

i -

Dramatiseringen :

If
diem

   
  

"A5 1. Af nöd bringad till bettleri. 8. Huttrande af köld-
" 2. AfViSad- 9. Ett förtvifladt beslut.
3. I 1tlitziåätviflan öfver sin belägen- 10. En ödets nyck-
4. Den 111111 flickan gar 1.111 11- Tiggaren igenkänner Sin
skolan, lilla välgörarinna.
5. En liten bit bröd. 12. Samvetets röst. y 
6- De? godhlä-Ptade flickan ger 13. Föräldrarnes förskräckelse. 
tiggaren sina frukostbröd. 14 F..rböner 
7. Gär för att tillbringa natten " f) " 
under bar himmelI 5. Lifvet ler äter. får
I 
l rolldom alltihop 

eller nyttan af att bära en förtrollad ring i många 
bäde sorgliga och komiska belägenheter. 

MMMMMMMK

ll linesers sur luslia
1 lelvelser i Paris. I

Oerhördt muntr-ande
0.000 episoder. .00.0

1 1 

MK
W

VA .iDET I-IIMMELSKA RIKETS; SÖNER
ankomma till Paris för att äfven lära
känna denna storstad. - Uttröttade af
sina promenader önska de sätta sig på.
en bänk men öfver allt upptaget. Pä
ett ställe finna de en slashas ligga och
skinesaw och beslutsamt slänga de honom
i gatan. Men en grym hämnd väntar.-
W I hemlighet binder vagabonden ihop

wgulingarnesw ilator och smiter sin vag.
Kineserna räka i den största förvirring och börja
att springa för brinnande lifvet, ikulldragande allt,
som är i deras väg; lyktstolpar, anslagstaflor, skor-
stenar rn. m. afbräckas som tändstickor. - - Att
se alla dessa tokerier utspelas midt på. ljusa dagen
och det på. Paris mest traiikerade gator e- det mäste
narra äfven den allvarligaste att skratta. Till sist
blifva de goda kineserna dock infängade af Q -
en ängvinsch, och sedan de väl kommit loss frän
den äro de glada att få. återvända till Peking. --
De ha fätt nog af Paris.

w" Stormande skrattsuecés. "I

nnwnnwrnnwnnw 

NWMMMMM
WWWW

 

 

pfx ,.W

SLUTMARSCH.

)

Rätt att ändra programmet förbehålles.

Fredagar: Nytt Program.

 

 

f Eftertryck af programmet iörbjudes.

  . .f 

fifrllfm Ståls Boktryolrm-ij 1909

  

Qirwlrhoill)

Information

Title:
Berliner
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain