#4788: Orientaliska Teatern

riirerrron;
n. P. n ner rrrLssorr.

Stilla-(lens-v Förnämsta Biograf-
IIF" TWÄÅJNEIL "1-

FÖRESTÄLLNINGAR
Hvardagar oafbrutet kl. 5h-11 e. em.
Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

273

 

  

I(I. Q. D. i

Den trådlösa telegrafiens triumf.
Mareonis underverk i verkamhet.

i
i Katastrofen mellan ångarne nREPUBLIKn och nFLORIDAn.
i

Amerikansk sensationsbild, afhandlande den fruktansvärda sammanstötningen mellan
-de båda amerikanska båtarna nRepublikn och vFloridan, samt det hjältemodiga uppträdandet

af telegrafrsten d A C K B l N N 9

hvilkens namn nu är pä alla amerikanares läppar och hvilken genom sin sinnesnärvaro
lyckades rädda bäde passagerare och besättning på båda de för-olyckade ångarne.

Denna verkligen enastående bild är upptagen af en fotograf, som händelsevis vistades
ombord på undsättningsängaren nBalticn och skildrar hela den ohyggliga katastrofen i all
sin sorgliga storslagenhet.

Någon mera intressant och spännande Verklig tilldragelse har aldrig förut
visats i lefvande bilder. "

Den med andlös spänning följda händelsen är framställd i

25 AFDELNING-ARI

1. .lack Binn vid den trådlösa telegraf- bar hjälp nödvändig - befinner sig 26
apparaten i kajutan. mil syd-väst om fyrtornet Nantucketn.

2. F örste och andre styr-mannen på. rFlo- 14. Kapten Ransorn beordrar nFullmaskinw
rida) öfvertaga vaktenA trots den täta dimman.

13. En tät dimma utbreder sig. 15. Passagerarne ha i räddningsbäta-rläm4

4. Strålkastarne i verksamhet. t nat nRepublikn, men kapten Lealby

5. Den fruktansvärda sammanstötningen. styrmännen och Jack Binn stanna om-

6. Ombord på nRepublikn) efter samman- bord till det yttersta.
stötningen. 16. Jack Binn arbetar oupphörligt med sin

7. nFörst kvinnor och barm. apparat i det sjunkade skeppet.

:8. I sin sammanstörtade kajuta arbetar 17. Binns underrättelser uppfångas af
Jack Binn vid den händelsevis icke nBaltiow och man kan där nöjaktigt be-
spolierade apparaten för trådlös tele- stämma hvarest de sjunkande skeppen
grati. befinna sig.

9. Den hjältemodige telegrafrsten utsänder 18. Under högtryck klyfver den väldiga
nödropet C. Q. D., som betyder nVi ångaren sjöar-ne allt för att hinna fram
äro i största faran. 1 .Ud-

10. Oceanen fylles i vid utsträckning med 419- Vld Olyckslnatsen-o i B u
denträdlösa apparatens elektriska böljor 20- Kapten.) Ransom PafBaltht later fadd-
och den unge telegralisten hoppas att nlngsbataffle glam-Orm utpptagapaesa-
någon ängar-e skall uppfatta meddelan- genmmf: fran fFlonda, Och manskapet
det Och komma till hjälp. han deep-11101110v c

11. Stationen för trådlös telegrati vid 21- Due elekmska Stmlkastame belysa de
Siasoonset nppfångar meddelandet. felblyckäde Skeppen-

12. Telegrafstationen frågar nhvar äro rie-En 22- 1111 stammen" Llasconset kan med"

13. Apparaten på oceanångaren nBalticn (delas: pAna raddfdeh".
uppfängar ett telegram frän stationen Angalfn tRePubhkt .Sluflkef-

i land lydande: äÅngaren Republik! nBalticn ankommer till lN-eW York.
har stött samman med en obekant 20- Hlältfm Jack BUU-1- med Sltt glada-äkta
angare - är i högsta fara - omedel- amenkanska humor-

 

  
  

Hvarje föreställning hvardagar
kl. 5-11. söndagar kl. 1-6, 7-11 e. m.

  

 

 

l O .0 f, kiwi. l

 

    

I. 1 nlllipenhnmns populäraste illuninnist
i!! oooooo" i I "fi

 

 

r

 

 

 

 

 

 

 

1 rnrrrssnr

krk rrrxrrrrn

(OBS.!- 500 uppträdanden en suite i Köpenhamn för fulla hus).

.1 Enastående experiment

 v " utföres utan tillhjälp af nägra som helst apparater l I
l I nere bland publiken. V 1

.W lntispiritistiskt nndenhirrett 4"
-i f. eller spiritismens lysiskn gåta alsliiiad. i

lllliren medelst apparater, konstruerade på samma nätt sem de hvilkn
användes nl det engelska "mediet" Mr Eld red.

t
. i I 1000 kronor utlofvar professor Alexander till den
1 som kan påvisa att icke samma tillvägagångssätt
användes, hvilket gjort de engelska spiritisterna så,
berömda.

f I Ett osammanhängande samman-
t n H hang.

1 kEn röst från underjorden.
I-Ivirfveldans på bordet.
Le souper au diable.
Den oförklarliga solskärmen.
Magisk balett.
Ett resande sångarsällskap.

r
r
r
r
i

   

M. ti. enastående och i Stockholm förut icke visade
konststyoken.

OBSJ Antispiritistiskt andekabinett utföres endast
föreställningarne kl. 8-9 och 9-40.

 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

r

-
konststycken, som apan utför. - Hur
är champion i velociperlåkning och att

I. O
Apa eller manniska?
hon kan spela kort, tända eld på tänd-
döma afprestationerna synnerligen sport-

stiokor, öppna ett eigarettetui och tat
intresserad. Den märkvärdiga apan lå-

kinematograferad, och gifves . 
ännu ett tillfälle att se den fenomenala i
apan, Hagenhecks senaste nyhet, som för i
kort tid sedan gjorde suceàs å Svea- f :I t
teatern. -- Vår genomlyckade original- 1
bild visar fullständigt alla de förvånande 1--
sig en cigarett. Hur hon intar sin lilla i
supé, precis som en gentleman. - Moritz r

. ; 1.
ter sin skötare låsa sig inne l sin hur, I
men får han blott låna nycklarna är .
han snart åter fri herre, m. fl. konst- j.

stycken. Moritz är med ett ord ett un-
der af intelligens och läraktighet.

 

 

   
 
 

 Just den rätte ä.

Herr och Fru Uppkomling skola ha främmande, men inte duger
det att ha den gamla trotjänarinnan för att servera de ndistingeraden
gästerna; en betjänt måste anskaffas.

Hur slumpen förde den lämplige eller kanske snarare olämplige i
deras väg och hur befängdt galet det storartade kalaset gick af stapeln
det illustrerar på ett mästerligt sätt den verkligen urkomiska framställningen.

Sens moral: nLåt oss behålla vår gamla jungfrun.

Ingen kan hålla sig för skratt.

STELLAN STÅLS Bokrkycxsm, 1909.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain