#4787: Orientaliska Teatern

.ul-"k .
l n 
- .DW nu
 ara-:w
I osxilqw.,à

Direktlon: I,
ll. P. å AXEL NILSSON.

.Liz-
XZX

 

3:54,

Trä-äga

- ett-.e

"tg-öre

ajg-.äs-
I

Stadens Förnämsta Biograf- r-

w TEATER. "I

FöREsTÄLLN-INGAR
Hvardagar oafbrutet kl. 5-11 e. m.
Sön-1 och Helg-dagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

ä

 

 

 

 

 

PROGRAM 
månen kastar sitt silfver 
Då de glittrande vågorna 

scenerierl Konstnärligt valda motiv.

Skuggor och dagar.

Den gryende dagen.

Solnedgång.

De sista solstrålarne.

En ensam båt på de glitt-
rande vågorna.

wrwwr

ååiåitäåååååtl

lll
lll
lll
l
lll w
lll

Scenens främste på Orientalika Teatern.

Handen.

Komedi at Nl. Berény, spelad at framstående förmågor
ur Paris, skådespelarvärld.

Storartadt spännande.

PERSONERNA: -
Dperettdivan   CHARLOTTE WIEHE.
Tillbedjaren.................................... MAX DEARLY vid Theatre des Varietés.
Apachen  MR CDDUET vid Vaudevilleteatern.
Handlingen försiggår i operettdivans salong.

. Juvelerna locka. Il. I apaehens våld.

l

2. Bakom draperiet. l2. Afväpnad inför skönheten. f
3. Ett afvisadt smycke. 13. Räddaren kommer.

4. Divans skatter. I4. Qpaehens öfverman. I

5- l de" nya FOHGH- 15. Ater till medvetande.

6. Synen .i SpGgBIll. IG. älvar är han?

7- Fallmslfosmr? l7. Atervunna skatter.

8- Infor verkligheten-u rs. Hennes tack för lifvet.

9. Nyckeln till den vantande. lg. Hans enda byte - en ros.

IU- En dans for IlfVet- 2D. Räddarens belönin.

åäääåäiåiåi

lll
w .
lll
ll
I=I==I==I==I==I==I==I=i==I==E=I==I==I=I

Dllllll Bli Elit llllillli ll llllllll.

Förvånansvärdt läkemedel.
Botar nervoitet, dåligt lynne, knarrighet m. m.

En stackars slöfock får se reklamen och är Nicke sen att förskaffa sig
de märkvärdiga pillerna. Hvilka verkningar och i hvilka urkomiska situa-

tioner undermedlet försatte den genomlycklige mannen bör ingen under-
låta att se, som sätter värde på ett upplifvande godt skratt.

I högsta grad komiskt.

 

För första gången i Stockholm.
Gästuppträdande af den firade
Tysk-Svenskakonsertsångerskan

[lll n [lill E

FönEsTÅLLNINGARNE:
Hvardagar kl. 6-11 e. m. ltelgdagar kl. 7-11 e."m.

 

Populär repertoar.

 . " Obs! Nyheter hvarje vecka.. Obs! .

WWW

nlàrd a Gli Kanal.

Bedårande seenerier från vår vackraste kanalled.
I fotografiskt hänseende ouppnådd.

. Riddareholmshamnen. 5. Bergs slussar.

. Färden ut; förbi Lilla Essingen. 6. Vadstena7 slottet.
Kungshatt m. fl. vaokra platser. 7. Trollhättefallen m. m.

. Ankomsten till Södertelje. 8. Ett förtjusande strandparti.

. Genom slussarne.

-D-W N-

 

w

Ilele liv unenilala

Storartad nyhet, sällsynt spännande. Enastående
välspelning. Briljant fotografering.
ltiandlingens gårrig:

l. Den unga damen pä promenad. 23. Förgäfves söker detektiven nnna en .
2. En fälla. utgång. 1
3. Gripen af de dolda banditerna. Han hör röfvarne komma..-1
4. Rofvet bortföres. Låtsas vara död.
5. I banditernas elegantaI germak. Utan Vatt röra sig uthärdar detektiven
i -GrEtt nesligt förslag.Ärh smärtan då 1en dolk stickes genom
7. En förtviflad belägenhet. handen på honom.
8. Hon hönfaller tjänstfliekan om hjälp. En röst utifrån. 1,
9. Röfvaren visar sig ånyo. Gallret hrytes loss...
10. Ett hemskt hot. Nära räddningen.

 

24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

ll. En biljett till gendarmerna.

l2. lprivatdetektivernasmottagningsrum.

13. Gendarmerna öfverlämna biljetten.
I4. De studera handskriften.

l5. För att rädda den bortröfvade.

16. De veta adressen.

l7. En plan. I

18. Detektiven infinner sig hos banditen
19. Han fordrar flickans utlämnande.
2D. Lönlöst parlamenterande.

2l. Nedstörtad genom falluekan.

22. Innestängd i källaren.

Måste åter spela död.
. Nedlagd i en kista.
. Bäres bort för att hegrafvas.

. Den döde uppstår.

. Röfvarne 1öfvermannade.

. För att fortsätta räddningsarbetet.
. De klättra uppför takrännan.

. Befriarne komma.

. En kamp för lifvet.

. Rättvisans straff.

. Banditerna begabba detektivkonungen

 

Den lll llsl

Hej dlöst muntrande ituationsbild

li Sill llllltll.

närmast visande hur den förälskade ynglingen atrasslade ina sig då han"
skulle fria, och hur han sedan fick sig en välgörande kall dusch för att
lugna sina upprörda känslor med.

Helt omedvetet framtvingas det välgörande skrattet.

 

 

 

Rätt att ändra programmet förbehålles.

 

 

OBSJ Måndagar nytt program.r

Vf t .. LLAN lillloxrercxest, "lr" I I

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain