#4785: Orientaliska Teatern

Diielitlon:
N. P. .i AXEL NILSSON.

 

Stadens Förnämsta Biograf-
IW TEATER. "U

FÖRESTALLNINGAR
Hvarclagar oaifbrutet kl. 5-11 e. m.
Sön- och Helgdagar kl. 1w6 och 7-11 e. m.

 

PROGRAM

 

f- .i minl
-X ...i

rån Frankrike till den 
i -italienska Rivieran

Bedårande natur-skildring.

Man har alltid kallat Rivieran för Europas pärla. Hvarje natur-
älskare, som en gång gjort en resa till denna härliga trakt har
fått ett minne för lifvet, ty här har moder-naturen skapat ett
af sina vackraste verk.

6. Färd med omnibus.

7. Resgodet förtullas.
8. En lastvagn visitera.

 

i. Rundpanorama.
2. Terrasen med villorna.
3. Nere vid hafsstranden.

4. Expreståget paserar 9. Franska tullstationen.
gränsen. 10. Ett lförtjusande strand-
5. Vid den italienska tull- parti.
stationen. I

Praktfull handkolorerad nyhet.

Den gode feens geive

Storartadt arrangerad och i skimrande
färgprakt framställdt sagospel. =

l. Bröderna jaga systern ur huset. ID. Anyo bortjagad.

2. Hon flyktar genom skogen. . ll. Féens andra gåfva.

3. Ett godt hjärta belönas. l2. Bröderna straffas.

4. Den goda teen uppenbarar sig. l3. Féens tredje gåfva.

5. Féens första gåfva. l4. De hjärtlösa förvandlas till svin.
6. Den goda systern återvänder hem. 15. Systern och feen i hemmet.

7. Brödernas otaeksamhet. l6. Rummet förvandlas till en slottssal.
8. Féen visar sig ånyo. l7. Ett förtjusande feeri.

9. Systern visar bröderna sin trollmakt. l8. Den goda systern får sin belöning.

t

 

e:-

Gästuppträdande af

" - Sångare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WW
i Senaste dramatiska nyhet!
F e
iskarens dotter.
Djupt gripande framställning ur liivet. utspelad i de
vackraste naturomgifningar.

1. På väg till fisket. 20. Tre år senare.
2. Vid hafsstranden. 21-. Betljänten öfverlämnar 1 en
3. En sjöoflicer-observerar den biljett.
vackra fiskardottern. 22. Min kära Jeanne Marie!-
Fiske. i 1 Jag gifter mig med en ung

På väg hem.

Förföljd påfafstånd.

Trägen vid sitt arbete.

En biljett.
Min-fröken!

flicka ur min egen klass.
Jag kan icke neka till detta
giftermål, då mina föräldrar
i annat fall skulle göra mig
arflös.1 Räkna icke längre

9099791?

Jag väntar Er i skogen. på mig. Reymondl
En, som älskar Er. 23. Tjänaren ser hennes förtvif-
" Reymond. lan.
9. Ett Rendez-vous. 24-. De blifva bortvisade.
10. Hon ger honom sitt ja. 25. Hon finner den rätta vägen.
11. Andra lefnadsförhållanden. 26. Inför föräldrarne.
12. Ett bud till föräldrarne. , 27. terkomsten till byn.
13. Mina kära föräldrar! . 28. Flyr i förtviflan.

 

 

Förlåt mig den sorg jag gör
Eder, men varen icke oro-
liga för mig ty jag reser

. Hennes barndomsvänner som

känt igen henne, se förvå-
nade hennes flykt.

 

med den, som älskar mig. 30. Misstankar.
Jeanne Marie. 31. Fiskarne springa till stranden

1.4. Föräldrarnes förtviflan. 32. Han räddade sin ungdoms
15. Promenad i vagn. älskade.

16. Olyckan afvärjes. 33. De bära henne hem.

17. Ett oväntadt återseende. 34. Återskänkt till lifvet.

18. Fadern kännerigen sin dotter 35. De gamla föräldrarne för-
19 Han fördömmer henne. - låta sitt barn.

 

  

 
  

.OO i 1
i .OO  .
. GästuPPträdande o 
af den populära vissångerskan .---
.v flyjjfzziéffx Å 1
f 7.151,1? I

   

qi

 

de Malmström

i sin gladaste och

bästa repertoar. oo
(Föreställningarne e-ILs-s-ioen.) gg:

äää -äää- äää I
"En lär i-Kln i kanal"

Vyer från Östergötlands vackraste turistled.

Kinda kanal, som förbinder Roxen med de underbart vackra
sjöarna söder om Linköping, är berömd som en af Sverlges e-
värdaste turistleder. Föreliggande bild ger en synnerligen od
föreställning om kanalen från Linköping till Hofvetorp, hvil "en
senare plats passeras strax innan man kommer in i den forsta
af Kinda-sjöarna, Stora Rengen.

l bilden har krafvet på passande och verkligt elfektfulla be-
lysningar med största omsorg .tillgodosetts, hvarför den utan 1
öfverdrift ka sägas vara typen för en god landskapsskildrmg. 1

Vår färdbörjar med den trefliga ångaren wNya lfindaw i
Linköping, där vi passera Stångebro, som öppnats .aut oss af
tjänstvilliga händer. Så framträda Landeryds kyrka, järnvägs-
bron vid Slattefors och slussarna därstädes, hvarefter apgbaten
glider förbi de granna stränderna vid Ulfueberg och Ahagen.
Efter att ha löpt in i den lilla sjön Erlången mota vi snart det
ståtliga slottet på Bielkegodset Sturefors, som vi fa se fran olika
sidor. Till sist löpa vi in i en af Hofvetorps 6 slussar .och fa
vara med-om hur den fyllesv för att sedan höja oss upptill fort-
satt färd nedåt de härliga Kindatrakterna. -

vi" .engine tanniner"

Familjen Plomgren är på. besök i storstaden. Nyfiket begapatide allt
i deras väg väcka de snart uppseende, unga fru Plomgren icke .minst-.och
snart har hon äfven förskaffat sig en beundrare, som energiskt foljer
henne under promenaden genom gatorna. - Vid den stogartade vatten-
konsten måste naturligtvis ett uppehåll göras, och kan da icke en liten
kontrovers med den äkta mannen undvikas. - Jämförelsevis lyckligt
ankommer familjen till hotellet men desto så vänta, mera atokigheteri) dar i
stället. Roligheter och exentriciteter trotsande all beskrifning.

Osvikligt skrattretande.

 

 

-n

 

Rätt att ändra programmet förbehålles.

  
 

 

 

OBS. I

u- l.

STOCKHOLM, Summit STÅLs Booxmvxieni, 1909.

Måndagar nytt program.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain