#4782: Orientaliska Teatern

.q 1 Dliolitioii:
ll. P. à AXEL NILSSON.

 

Stadens Förnämsta Biograf-
W TEATER. "I

FÖRESTÄLLNINGAR
Hvardagar oafbrutat kl. 5-11 e. m.
Söu- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

:T

Program

iiisunuiu i Piiaiviuii

Högst intresant oeh lärorik bild.

 

 

 

 

INN!

 I. Fälten plöjas.

 II. Risfälten förarbetas. Sådderi.

f [VX III. Skörden. Tröskningen. Riset torkas.

 IV. En komisk illustration öfver iiii hvilken mångsidig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n lll ll! användning riset kommer i praktiska lifvet.
- I I s 4
W s 4
n .I a n l 1 å Å
Instruktiv och högst intressant verklighetsbild. k 4
l. Soldaterna marschera genom gatorna. 9. Artilleriet spränger fram. p à i
2. Kompani efter kompani paraderar. IO. Halt. w
.3. Cowlioys till häst. ll. Kanonerna dundra. "
4. Armen l fait. I 12. En fältkanon på nära håll. gå
5. Högsta-.befälet i auto. 13. Där granaterna splittras. i
6. Fran hogkvarteret. 14. Hur en bro bygges i fält. ä 4
7. I-forpost. I5. Kavalleriet passerar öfver bron.
s. Faiiieiefon i bruk. I -lf Å

i

FÄFÄNGLIGHET. .

Aktiebolag med begränad ansvarighet för
tillvaratagande af denna medmännikornas
nedärfda svaghet.

Mänsklighetens klagan och jämmer ligger ofta i dess
fåfänglighet.

I För att afhjälpa detta missförhållande ha två kvickhufvuden
slagit sig samman. De båda kompanjonerna gå förklädda till
tiggare genom gatorna, den ene försedd med en fotografiapparat.
Den andre sätter sig på trottoirkanten och bär en skylt om
halsen med påskrift wBlinda. De passerande beklaga den
stackars blinde och lämna en skärf, men den stackars vblindew
tycker att inkomsten är bra klen och de båda vännerna komma
öfverens om att försöka sin andra idé; den andra skall ställa
sig och låtsas fotografera för att dra folk. Planen lyckas utmärkt
och slantarna dugga raskt. Det är själfklart att ingen vill ge
mindre än den andre och slantarnas storlek växa i proportion
med själfmedvetandet hos de kringstående människorna, som
stråla af lyckan för att åtminstone en gång ha gjort en god
gärning.

Den ena genomroliga situationen aflöser den andra.
KOLOSSALT SKRATTRETANDE.

sléååäääääååååiå

Ill
ll
llll
lll
ll
Illl
lll
lll
lll
lllI
Illl
IllI
lå

480


attitååååååäiå

II- NYTT FÖR sTocKI-IOLM. W.

Gästuppträdande af det komiska
- - VENSKAlfÄduettitparet - -

 

fBLIIIIIIIIIIST

OBS. .f Sveriges absolut roligaste duettister.
Ur den enastående oförargeliga och urkomiska repertoaren Framhålles

särskildt:

Ett irieri i Västergötland. Båda matroserna.

Landtidyll med tal, sång och dans af Sjömanslögner i massa.

C. Blomqvist. .. ..

Fosterlandskarlek o. brann-

Köksan och husaren. VII!- n ,

Skämt med tal, sång och dans af c. Militarstycke i 2 afdelningar af Acce.

Uhy- I Kalle Petterqvist och Stina
Herr von Snobb och fröken Zetterqvlst-
lChic. Masen och kullan.

Skämt med tal och sång af C. Uby. Värivaren Och bonden

III. Ill. m. lll.

Duettistparet Blomqvist uppträder i alla föreställningarne:

Hvardagar kl. 5-11 e. in. Söndagar kl. lw-6 och 7-11 e. m.

 

 

 I Duettistparet Blomqvist har öfverallt gjort
i -- Stormande succés.

-
Kill fl Sliigii i Sllllli Yi.

Intressant och lärorik originalfotos.
Huru de väldiga sköldpaddorna infångas medelst nät af bam-
lourör, dragas upp i båtarne och föras i land. -- Sköldpaddan en

originell dragare.
- En bild af värde.

 

Sjömunnens öra

Ett af den djupaste realism och grymmaste missräkning
framburet drama, framställdt i 20 afdelningar.

l. Skeppet seglar bort. ll. Rapport från skeppet. r

2. idyll i hemmet. I2. Gästerna aflägsna sig.

3. Alskaren på visit. IS. Värdinnan följer dem till grinden.

4. Telegrammet från mannen. l4. Mannen i sitt arbetsrum. .

5. Modern och dottern möta vid I5. Mötet med älskaren. i

stranden. l6. Observerade.

1 6. På väg hem. l7. En förfärlig misstanke stod klar
i 7. Vid grinden. för honom.

8. Visiter. l8. Smög sig efter till hafsstranden.

9. En bekant presenteras. l9. l förtviflans mod.

IO. Två lyckliga. 20. Mannen skipar rättvisa. .

Etiäååååäååååå

Muderskärlek bland djuren

En liten näpen zoologisk tudiebild.

f v I. Svanen i sitt näste. l0. Hundarne. f "I
i 2. I svandammen. ll. Grismamma.
3. Gåsmamma. I2. Bockpar med sina killingar.

m 4. Gåsungarne komma ur äggen. l3. Renfamiljen. m
., 5. Hönan med sina kycklingar. l4. Häst med föl. ..
1 6. Kaikonfamiij. 15. zebra med föl. w
i 7. Ankmamman med sina ungar. l6. Leopard.
I 8. Hos kaninerna. l7. Lejoninna med sina ungar. à
1 9. Kissemiss med familj. 18. Topsy med familj.

- CHAMPAGNEBEKLAM.

En stor champagnefirma låter i reklamsyfte här och hvar
uppklistra stora plakat framställande en stor champagneilaska.
En man, som spolar gatan får en befängd idé; han skär ut
korken ur plakatet och sätter in vattenslangen där i stället.
En massa människor samlas och alla tro att den stora cham- .
pagnefirman på detta originella sätt bjuder allmänheten afsmaka
sin ädla dryck. Alla möjliga och omöjliga sorts hinkar och
pytsar anskaffas för att tillvarataga det flödande vinet. Marinen
bakom plakatet håller på att dö af skratt. - Till sist kommer
plakatuppsättaren och då blir det afslöjning och afsköljning af
för den skämtlystne gatspolaren.

Urkomiskt ! Urkomiskt!

l
l -
.i i
i 

Sri-:LLAN STÅLs BOKTRYCKERI,1909.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain