#4780: Orientaliska Teatern

I" har

 

Dittktion:
N. P. tt AXEL NILSSON.

-XEL
X:X

 

Stadens Förnämsta Biograf-
I" TEATER. "I

FÖRESTÅLLNINGAR
Hvardagar oafbrutet kl. 5-11 e. m.
Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 

Bilder från Bombay

Den viktiga hamnstaden i Indien.

 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
  
 
  
 
  
  
  
 
 
   
  
  
  
   
  
  
   
 
  
  
 
 
  
 

Briljant originalfotos af största intresse och kulturhistoriskt värde.

De första scenerierna i bilden visa intressanta motiv från stadens
omgifningar. Sedan få vi vara med om en indisk folkfest med alla dess
omväxlande nöjen och brokiga folklif, så upprullas färgrika taflor från
själfva staden; platsen där kvinnorna verkställa sin tvätt, - en indisk
begrafningsprocession med åtföljande ceremonier, då liken nedföras till
den heliga lunden för att där brännas.

e=I==I==I==E=I==I==1e=B=I==I==r=E=I=

i Den svarta balen -

Drama af MICHEL CARRE.

MICHEL CARRE, den bekante dramatiske författaren, har
här i denna handling förstått inlägga en hemsk och brutal
realism, som ännu bjärtare framträder genom Herr HENRI
KARUSE från Sarah Bernhardt-teaterns atomordentliga spel.

A

 

Värden i huset känner sig plötsligt opasslig och draget sig
tilllbaka till röksalongen, som de där sittande spelande herrarna
snart lämna för att blanda sig bland de dansande.

Han lider sedan lång tid tillbaka af hjärtfel, herr Jeffrey,
men är lyckligtvis omedveten om följderna däraf. Hans hustru,
som genom sin mans sjuklighet är beröfvad det stöd och den
förströelse hennes ungdom är i behof af, låter kurtisera sig af
en ung man, något som dock hennes man är den siste att miss-
tänka. Under det allt är lif och glädje på bjudningen och det
elektriska ljuset kastar sina strålknippen på paren, som vandra
fram och tillbaka, för plötsligtJelfrey sina händer mot strupen,
utstöter ett rosslande läte och faller till1 marken -- han har fått
ett anfall af sin sjukdom. En af tjänstfolket gör allarm och
gripna af förskräckelse skynda gästerna att efter några korta
beklaganden aflägsna sig, så att den unga frun, jämte sin beund-
rare, snart befinna sig ensamna bredvid det förmenta liket.
Hon stirrar förskräckt på den liflöse mannen och kastar sig så
i den älskades beskyddande armar. I samma ögonblick vaknar
emellertid Jeffrey ur sin bedöfning och hans stela ögon riktas
rakt på det unga paret... blixtsnabbt är situationen klar för
honom, men som han är alltför klok att inlåta sig i öppen strid
med sin kraftige motståndare, sluter han åter ögonen och simu-
lerar fortfarande död. v Hans hustru aflägsnar sig strax därpå
ett ögonblick för att byta om kläder och så befinna sig mannen
och rivalen ensamma i rummet. Den unge mannen känner

i sig obehagligt berörd af den dödes närvaro och fattas af en
häftig förskräckelse. Han lägger en näsduk öfver den dödes
ansikte och vänder så sin stol och försöker att bläddra i en L
tidskrift för att förströ tankarna, men känner sig alltmer förvirrad
och störd.

Under tiden har den vdödew närmat sig honom, rest sig
midt framför honom och fattar honom med af hatet fördubblade
krafter och-kastar honom till golfvet. Därefter förflyttar han
den unge mannen till chaislongen där han själf satt förut.

Då fru Jeffrey återkommer till det dystra rummet närmar
hon sig den hon tror vara tillbedjaren och lägger bakifrån sitt huf-
vud till hans bröst. Två händer fatta henne och klämma hen-
nes fingrar som ett skrufstäd. Hennes blod stelnar i ådrorna
medan angriparen häftigt släpar hennemed sig och kastar henne
halfdöd af skräck ned på chaislongen, där hennes beundrare
ligger utsträckt.

igåiäåiååäåiå

En tjoekhuding.

-Fantasifull episod med skrattretande moment.

Oåäiåååiiåååååiååäåiåäi

V
A

Herr Sigfrid har en fruktansvärd tandvärk. Som en rasande springer
han genom gatorna tills han får se en tandläkares skylt. Resolut stiger han
upp för trapporna och anropar läkaren om hjälp. Denne har just uppfunnit
ett nytt bedöfningsmedel, hvilket han äfven önskar profva på sina kunder.
Det har. den fenomenala egenskapen att göra den behandlade fullständigt
känslolös. Herr Sigfrid får en dylik behandling och genast upphör hans
olidliga" tandvärk.

Ofverlycklig gär han åter ner på gatan läsande en tidning. En veloci-
4pedist kommer i full fart och kör öfver honom, men artigt bockande stiger
han upp och ursäktar sig - ifall volocipeden tagit någon skada. Velociped-
åkaren blir förskrackt öfver hans okänslighet och tar till benen. Herr Sigl
frid fortsätter sin väg allt jämt läsande sin tidning och kommer därvid att I
oförmodadt rätt våldsamt törna ihop med en herre. Denne blir rasande och
bearbetar honom på. det skoningslösaste med sina knytnafvar, men den okäns4
lige ser honom skrattande i ansiktet. Under kalabaliken har han blifvit
liggande på. gatan och en vagn kommer och kör öfver honom. Förskrackta
skynda passerande manniskor. till, men w han går till allas häpnad skrattande
sin vag. Det har blifvit kväll Och vår man beger sig hemåt. På. en bak-
gata blir han öfver-fallen af två apaclier, men till deras förvåning gener-ar
honom; inte alls deras 1hårdlntandta behandling. Men i ett nu återkommer tand-
värken, och. dai-med också känslan och humöret. Det fick en stackars herre,
som af förbiseende törnade till honom, på ett kännbart sätt taga del af.

V
A

V
n

v
n

V
n

 

  
   
   
  

För första gången i Stockholm
Gästuppträdande af den firade
.Tysk-Svenskakonsertsångerskan

lllY ut lllIlMl

FönEsTÄLLNINGARNE:
Hvardagar kl. 6-11 e. m. Helgdagar kl. 7-11 e. m.

 

Populär repertoar.
Obs.! Nyheter hvarje vecka. Obs!

 

e Ilele livemas lriuml e

I högsta grad spännande. En praktbild i sitt slav.
Anmärkningvärd välspelning.

 

   

Briljant fotografi.

 

 

 
  

 

1. Den unge mannen ankommer 13. Detektiven maskerar sig till
till Paris. apach.

2. I dåligt sällskap. 14. För att befria den fängslade.
3. Pa nattkaféet. 15. En lifsfarlig klättring.

4. Slaf under kortspelets förbannelse 16. Ett tjänligt verktyg.

5. På restauranten. 17. Golfvet brytes upp.

6. Falska vänner. 18. Räddade.

7. Ett glas för mycket. 19. Glädjen vid aterseendet.

8. De ledsaga. honom hem. 20. En confrontation.

9. Ett mystiskt rån. 21. Banditerna. göra allarm.
10. Skurken rakar af sig pollisongerna 22. Flykten genom fönstret.
11. Hos privatdetektiverna.. 23. Detektiverna gripa den flyktande.
12. Spionerna iarbete. 24. En strid pà. lif och död.

 

 

  
 
  

 

I 25. I rättvisans händer.

Oätåäätäååääiå.

ll lindar npiumrusels inflytandel

Praktfullt kolorerad fantasibild med motiv från orienten. Ett
praktnummer rikt på vackra baletter och stilenliga fantasiflgurer.

En verklig ögonfägnad.

Oååääååäåäååäå.

Den tankspridde nånn

K? 0135.! "verklig ski-attsucees.

Det är inte någon vanlig skämthistoria, som t. ex. om den tankspridde .

professorn, som i regnvädret höll upp sin käpp i stället för paraply

nej, den herre hvars öden här skildras var mycket mer tankspridd än så.
- Han tog fel på - allt.

En helt enkelt storartad kämtnyhetl

 

 

 

 

 
 

Rätt att ändra programmet förbehålles.

 

 

 

OBSJ Måndagar nytt program.

STELLAN STÄLs Baxravcicnmdiäoå.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain