#4775: Orientaliska Teatern

Mia. ..

 

Direktion:
N. P. à AXEL NILSSON.

Stadens Förnämsta Biograf-
W" TEATER. "-

FÖRESTÅLLNINGAR
Hvardagar oafbrutet kl. 5-11 e. m.

Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

 

ii ii r i
ISU lllg l lemllll . gigggggg;
Högt intressant och lärorik bild. 

Det italienska riset är allmänt erkändt såsom det bästa i 
världen. Dess korn äro visserligen något mindre än Indiens, 
Kinas och Japans produkter men kvaliteten är betydligt öfver- 
lägsen. Alla utlänningar som besöka Italien erkänna också 

wenstämmigt att risanrättnigen yRiSOttos är en läckerhet af rang. 
I. Fälten piöjas. liv-tilll]

En liflig tatla. Huru landtbrukarne med plogen förspänd 
starka oxspann gör det första vårarbetet på de vidsträckta fälten. 
II. Risfälten iörarbetas. Sådden. - .. 

Fälten förarbetas; det vill säga landtbrukaren låter vatten 
fullständigt öfversvämma desamma och sedan kommer ungdo- - - - - - "
mens arbete. I långa rader vadar den brokiga unngmSSkarafl, 

flickorna iklädda korta kjolar och skörtformade hufvudbekläd- 
nader, öfver de öfversvämmade fälten och göra dessa alldeles [jvjvh
jämna med därför särskildt tillverkade redskap. Efter detta 
sker sådden. Redan några dagar därefter kan man se huru 
risplantan börjar spira upp och i juli månad har den fått en - - - - - -
höjd af 20 cm. öfver vattnet, och då detta arbete endast kan 
försiggå under den hetaste tiden och arbetarne ständigt måste 
vada i vattnet inträffar då ofta att ända till hälften af arbetar- 
stammen angripes af den elakartade malariafebern. I midten 

af September mognar riset fullständigt och 14 dagar före skör- 
den afledes vattnet så att jorden hinner att hårdna. 
III. Skörden. Tröskningen. Riset torkas. 

Då skördetiden är inne erbjuda risfälten åter en liflig och 
brokig tafla. Efter tröskningen utbredas riskornen på marken - - - "
för att soltorkas. Skulle otjänlig väderlek då inträffa kan lätt 

förluster på flera milioner uppstå. - Italiens mest betydande 
risfält äro belägna mellan Vercelli och Novara och .äro så vid- 
:itriläniålätra att en järnvägsresa genom desamma drar en tid af 2 
IV. En komisk illustration öfver till hvilken mångsidig 
användning riset kommer i praktiska lifvet. 

Huru den koketta negressen medelst rispuder vill försköna 

sin-hy och huru den vackra strykerskan under sitt arbete med [MINA
de i risstärkelse stårkta linnevarorna belåtet smilar, så att den " 0 " " " t

 

bredvid henne stående kinesen, som håller på att inmundiga 
en härlig portion ris låter detta sig dubbelt väl smaka. iii Zli iii

Mexikanska armén

Instruktiv och högst intressant verklighetsbild.

l. Soldaterna marschera genom gatorna. 9. Artilleriet spränger fram.

2. Kompani efter kompani paraderar. I0. Halt.

3. Cowboys till häst. II. Kanonerna dundra.

4. Armen i fält. l2. En fältkanon på nära håll.

5. Högsta befälet i auto. IS. Där granaterna spllttras.

6. Från högkvarteret. I4. Hur en bro bygges i fält.

7. I förpost. l5. Kavalleriet passerar öfver bron.
8. Fälttelefon i bruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sléääåiåååååäååääs

II ririiuiiuiiei.

Aktiebolag med begränsad ansvarighet för
tillvaratagande af denna medmänniskornas
nedärfda svaghet.

Mänsklighetens klagan och jämmer ligger ofta i dess
fåfänglighet.

i För att afhjålpa detta missförhållande ha två kvickhufvuden
slagit sig samman. De båda kompanjonerna gå förklädda till.
tiggare genom gatorna, den ene försedd med en fotografiapparat.
Den andre sätter sig på trottoirkanten och bär en skylt om
halsen med påskrift wBlindb. De passerande beklaga den
stackars blinde och lämna en skärf, men den stackars wblindew
tycker att inkomsten är bra klen och de båda vännerna komma
öfverens om att försöka sin andra ide; den andra skall ställa
sig och låtsas fotografera för att dra folk. Planen lyckas utmärkt
och slantarna dugga raskt. Det är själfklart att ingen vill ge
mindre. än den andre och slantarnas storlek växa i proportion
med själfmedvetandet hos de kringstående människorna, som
stråla af lyckan för att åtminstone en gång ha gjort en god
gärning.

Den ena genomroliga situationen atlöser den andra. i
KOLOSSALT i . 4

åääååååääääåå

O O I .g
REENGAGERAD f

Gätuppträdande af den med stormande
jubel mottagna, populära vissångerkan

iii:

såååääitååäååä

9
så

    
   

 

   
 

 

1:4

får

Hul Å M msiri

Publikens gunstling

Fullständigt ny och roande repertoar.

FönEsTÅLLNINGARNE:
Hvardagar kl. 5-ll e. m. Helgdagar kl. 7-11 e. m.

i 

 
    
   

Skil a slingsl innan.

Intressant och lärorik originalfotos.
Huru de väldiga sköldpaddorna infångas medelst nåt af bam-
burör, dragas upp i båtarne och föras i land. -- Sköldpaddan en
originell dragare.

En bild af värde.

Sjömunnens äro

Ett 1af den djupaste realism och grymmaste missräkning
framburet drama, framställdt i 20 afdelningar.
l. Skeppet seglar bort. II. Rapport från skeppet.
2. [dle i hemmet. l2. Gästerna atlägsna sig.
3. Alskaren på visit. I3. Värdinnan följer dem till grinden.
4. Tilegrammet från mannen. I4. Mannen i sitt arbetsrum.
" 5. Modern och dottern möta vid l5. Mötet med älskaren.
. stranden. l6. Observerade. -
1 6. På väg hem. i l7. En förfärlig misstanke stod kla
- 7. Vid grinden. för honom.
8. Visiter. I8. Smög sig efter till hafsstranden.
9. En bekant presenteras. I9. I förtviflans mod.
IO. Två lyckliga. 20 Mannen skipar rättvisa.

Moderskärlek- mandjmn

En liten näpen zoologisk studiebild.

1 "- l. Svanen i sitt näste. l0. Hundarne. "I
2. I svandammen. II. Grismamma.
3. Gåsmamma. l2. Boekpar med sina killingar.

à 4. Gåsungarne komma ur. äggen. I3. Renfamiljen. à
.. 5. Hönan med sina kycklingar. l4. Häst med föl. ..
j 6. Kaikonfamnj. 15. zebra men föl. 
i 7.. Ankmamman med sina ungar. l6. Leopard. i
8. Hos kaninerna. l7. Lejoninna med sina ungar. à
9. Kissemiss med familj. I8. Topsy med familj.

à ciiiiiinniiiin

En stor champagnefirma låter i reklamsyfte här och lhvar
uppklistra stora plakat framställande en stor champagneflaska.
En man, som spolar gatan får en befängd idé; han skär ut
korken ur plakatet och sätter in vattenslangen där i stället.
En massa människor samlas och alla tro att den stora cham-
pagnefirman på detta originella sätt bjuder allmänheten afsmaka
sin ädla dryck. Alla möjliga och omöjliga sorts hinkar och
pytsar anskaffas för att tillvarataga det flödande vinet. Mannen
bakom plakatet håller på att dö af skratt. - Till sist kommer
plakatuppsättaren och då blir det afslöjning och afsköljning af
för den skämtlystne1 gatspolaren.

Urkomiskt I

 

Urkomiskt!
I

STELLAN S-rÅLs Bexrizvcimmdwg.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain