#4774:

x! PROGRAM w"

 

 

Bagneres de Luchou

Betagande vaclter värklighetsbild
framställd i naturliga färger.

r

Konstnärligt drama!

Bedragaren

Kinematografi i färger.

 

 

 

 

Handlingen, som försiggår under Ludvig XIV:s tid, rör sig om
en ljuf kärleksidyll mellan riddaren Hugues de la Pannerie
och hans vackra fästmö Jehanne du Cimier.

En dag, då den unge ädlingen Geolfroy lerlac företagit en promenad på sina ägor,
möter han Jehanne, som just är på Väg till ett möte med sin älskade. Betagen i hennes
sköna drag, följer Geoffroy efter henne och dristar sig till och med att förklara sin kärlek.

Denna förklaring upptages emellertid högst onådigt. Förödmjukad, men alltjämt bevarande
en gnista af hopp, följer den kärleks-

kranke Geoffrey efter den unga flickan
och upptäcker på så sätt den hemliga
mötesplatsen mellan de båda älskande.
Dragande fördel af ett ögonblicks
ouppmärksamhet från sin rivals sida,
lyckas Geoffroy bortföra hans fästmö,
som han hindrar frånq att ropa på
hjälp. Riddar Hugues störtar sig
efter den djärfve kvinnoröfvaren, som
nödgas släppa sitt byte för att bjuda
sin motståndare spetsen. Efter en
kort strid faller Geoffroy, allvarligt
sårad. Utom sig af vrede, svär den
besegrade att hämnas på den lycklige
rivalen, som han falskeligen anklagar
inför domstol. Förtalet segrar och
har till följd, att Hugues dömes att
hängas. Men samvetskvalen börja
vakna i bedragarens inre. Ett hjärt-
slitande bref från Jehanne, däri hon anropar honom om nåd, fullbordar hans omvändelse,
och i det ögonblick, då rättvisan skall gå i uppfyllelse, framträder Geoffroy och tager tillbaka
sina beskyllningar, därmed räddande sitt offer från galgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oDLINt; A1- DAnLirR

Sedan här visats de olika utvecklingsstadier, som rotknölen och de unga plan-
torna hafva att genomgå, lämnas åskådaren tillfälle att beundra dahlierna i deras
fulla blomning, med alla deras variteter, såväl enkla som dubbla i de mest skiftande
fårgnyanser. - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.. Q O.. : . . : O.. PQ w I I..
2-2 MUSIK - 3"
0.0 0 o.. i  . . : o.. o..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid hafsstranden

Förtjusande vacker naturmålning

I Kinematografi i färger I

Mannen från Texas

ELLER

MBOYS-RIVALER

 

 

 

 

 

Ett Kärleksäfventyr i Västern
n

. HURTIGT! SPÄNNANDE! MEDRYCKANDE! -

 

 

 

I Bill Jones från Texas är en rask och duktig yngling i besittning af alla de I
egenskaper en ung man har bruk för i västern. Men Bill var alltför hederlig
och rättvis och fick äfven lida därför, ty han skaffade sig därigenom fiender
bland sina kamrater. Vi finna Bill såsom cowboy hos en farmare Williams,
där han gjort sig allmänt afhållen. Endast en ser med oblida ögon på den
nykomne och det är Pat. Saken är nämligen den att Pat, som länge svärmat
för Williams unga dotter Jessie nu trodde sig fått en rival i Bill Jones. En
dag då Pat är ensam med Jessie på farmen uppträder han närgånget, men Bill
kommer just i detsamma och sin vana trogen uppträder han till den förorättades
försvar och kastar med ett handfast grepp Pat till marken. Detta Bills upp-
trädande var naturligtvis nog för att skaffa honom Pats eviga hat, som ej
mildras då en gång någon dag senare Pat öfverraskar Bill och Jessie i en öm
tete à tete. Nu hade Pat fått visshet om hvad han länge fruktat för, och hans
enda tanke är därför att hämnas på Bill. Ett oväntadt tillfälle skulle äfven
snart yppa sig. Polisen efterspanade nämligen en förbrytare, hvars signalement
Pat trodde skulle passa in på Bill. Lyckligtvis blir dock resultatet af denna
hämndplan fullständigt utan värde. Farmaren ville nämligen icke tro att Bill
skulle vara en simpel mördare och bandit och låter därför hos polisen närmare
efterhöra saken. Svaret blir äfven ett nej alldenstund den verklige brottslingen
redan vore infångad. Ja nu stod Pat där såsom falsk angifvare och det besked
han fick af farmaren var att fortast möjligt ge sig i väg från farmen under det
att Bill, som nu visat sig värdig Jessies kärlek, firade sin förlofning med henne.

 

 

 

 

 

m Html

 

 

 

i

Denna larv påträffas uteslutande i inorotsfalt, där dess färg koni-
mer den väl till pass, då det galler att dölja sig. Den rör sig framåt
med tillhjålp af sex fötter och tolf sugvårtor; fötterna sitta framtill
vid hufvudet, medan sugvårtorna äro fåstade längre bakåt,

För att kunna försvara sig mot sina fiender, år larven försedd
med ett par rörliga horn, som den efter behag kan skjuta ut eller
draga tillbaka. Dessa horn afsöndra en vätska, som luktar likt vale-
rianaörten. Tack vare denna lukt hållas fienderna på afstånd. Larven
lefver på moroten-s blad, men kan dock ej räknas till de för lanth
bruket skadliga parasiterna.

Då den uppnått sin fulla utveckling, faster den sig med tillhjalp
af sina trådar vid en gren, där den förpuppas. Fyratioåtta timmar
senare spränger puppan den ursprungliga larvens hölje och framstår
nu under den form, som den kommer att bibehålla under hela vintern.

Puppans inre blir så småningom vatskeformigt, men, underbart
nog, lefver puppan icke desto mindre. I dess inre åger nu gradvis den
blifvande fjärilens utveckling rum. Morotslarven gifver upphof åt en
fjäril, hvars latinska namn år Papilio machao. När våren kommer,
ar fjärilen utbildad. En vacker dag kryper den mödosamt fram ur
puppan. Vingarna måste, för att riktigt våxxa fram, utsättas för den.
lifgifvande vårsolens strålar under en kvarts timmas tid ungefär.
Sittande på den söndersprängda puppans skal, utbreder den nya fjärilen
för första gången sina brokiga vingar för tnorgonbrisens fläktar.

 

Högst intressant vetenskaplig bild.

 

 

 

 

Kinematografi i färger.

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjuda. Stockholm 1911 Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain