#4773:

PROGRHM

  SKORPION EN

I: VETENSKAPLIG BILD . 3

Tack vare en framstående zoologs bistånd har
denna högst intressanta och värdefulla
iilm kunnat framställas.

Skorpionen, som i mångt och mycket liknar spindeln, skiljer
sig frän denne genom sin mycket långa stjärt, hvilken är beväpnad
med en gadd, hvars - för öfrigt mycket smärtsamma - stygn
under stundom medföra döden t. o. m. hos människan. Detta är
dock händelsen endast med de största arterna, hvilka lefva i Afrika
och Asien och som uppnåJ en storlek jämförlig med en liten kräftas.
ä Skorpionen, som är i rörelse endast om natten, lefver hufvud-
sakligen af insekter. - Som vi se fruktar han ej ens att gifva sig
i strid med en rätta --- trots hennes betydande storlek jämförd
med hans egen -- och till vär förvåning finna vi, att det i denna
till synes sä ojämna strid är rättan, som dukar under till följd
i af ett stygn af skorpionens ytterst giftiga gadd.

:lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllg
Gamle farfar lar ej lida nöd ä
i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rörande episod.
Nöden stär för dörren till det fattiga hemmet och man lider brist på.
det nödvändigaste. Med sorg i hjärtat ser den lilla flickan detta och
gamla farfar fär ej lida nöd. Med sin iiol under armen gär hon ut för

att genom musikens toner förmå. lyckligare lottade människor att hjälpa
med en liten slant. - Den lilla konstnärinnan skulle äfven lyckas.

i
i
a
2
ä

ollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllo

tårar

Fågelfångst på
Färöarna

Intresssant verklighetsskildring.

 

Invånarne på dessa karga klippöar äro nästan uteslutande hänvisade att
hämta sin utkomst från hafvet, men äfven fångst af de på klipporna talrikt före-
kommande sjöfåglarne är af stort värde. Vår bild visar huru de hurtiga öin-
vånarne dagligen riskera sina lif för att på de nästan lodrätt i hafvet stupande
klipporna infånga pingviner och andra fåglar, som häcka i bergsskrefvorna.
Detta sker med håf då jaktvapen och krut är för dyrbart.

låg-Bäfiåjl

Världsmästaan VIGTURIIIS

i sina storartade kraftproduktioner.
(Akrobatik)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi hafva här nöjet presentera världsmästaren Victorius i sina öfverlägsna produktioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.. o.. : . . : o.. :- o..
,. M U SI K .0.
1:0 1:0 :l- .I: 1:e 0 1:e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En arabisk fäst

(Standarfästen)

Intressant resebild I

Standarfästen i Mekka erbjuder ett på samma gång glänsande och fantastiskt skådespel.
Den begynner med en defilering och de guldskimrande standaren glänsa i solljuset. - Efter
detta följa åtskilliga öfningar till häst af de församlade stammarnes höfdingar.

Efter åtskilliga förlustelser i samma stil afslutas fästligheterna med en pittoresk scen,
den s. k. gevärsdansen. l

 

 

 

 

 

...a
1 Stort Wild-West-drama D
Y - Y
O 0 O O
, H

    

i t

-I (Vilda kattens värdshus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äfventyr och bedrifter bland
Indianer och cowboys.

 

 

 

O O O O
g g 1. Ankomsten till Wild cat inn. 14. Ett bref till indianskan f. v. b. g g
2. Ett hjärtligt emottagande. 15. Ofverfallet i skogen. Q Q
O I I
O O 3. Den första ridlektionen. 16. Bunden vid trådstammen. O O
g g 4. COW-boys draga lott. 17.,En oväntad budbringare. . g g
. . 5. Den utvalde. 18. Falsk mötesplats. . .
Q Q 6. Indianen och hans asqawa. 19. För att träffa den bortvisade. Q Q
O O 7. En tillrättavisnin . 20. Indiansk hämnd. O O
g
g . 8. Man roar sig. 21. Indianskan sliter sina bojor. g g
. g 9. Indianens bedrift. 22. För att rädda den anklagade. . .
10. En sim el hämnd. 23. En bedrift till skogs. Q Q
O O P
O O 11. Visitationen. 24. Räddarens belöning. O O
. . 12. Skenet emot den utvalde. 25. Indianen till nåder. . .
g g 13. Bortvisad från farmen. g g
O I O O
...OI-........,.I.IIO....-...-...O-0000.......OIOOOIOC
0 "nu oooooooooooo oooooo 0
.OI-...0. 0....- ...OOO ...O-...-

En "behaglig" åktur

Oemotståndligt skämtnummcr.

Två tämligen bedagade älskande företaga en åktur till landet. - En skämtare, som finner"

deras uppträdande löjligt, lånar den verklige kuskens livré och åtager sig att köra för paret.

Efter en promenad, där de båda gamla tokstollarne ständigt slungas mellan Scylla och
Charybdis, tack vare den improviserade kuskens infernaliska sätt att köra, hvarvid både lös-
hår och andra vbehaga lossna, hafva de tu fått nog både af färden och kärleken.

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjude.

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain