#4772:

ROGRÅM
...0.00

 

 

 

 

Enastående sevärdhet!

Genom .
W Central-ättika

En färd utefter Zambesi.

nder spännande jaktäfventyr och trotsande de mest

öfverhängande faror har operatören, beledsagad af sin

karavan och infödingar, lyckats taga förevarande hög-

intressanta bildserie. - Färden går genom den vildaste
och mest storslagna natur, genom junglar, öfver vad och genom
de tätaste snår. i

 

 

 

 

  

 

 

 

 

I En bild af oskattbart värde.
O.. O..
o 0000000 EN FRAMTIDSBILD: 000.000 o
r: a:

BRUDGUIVIMENFRÅNJORDEN
BIBUDEN FRÅN MARS
BRoLLoPET PÅ MANEN,

Handlingen är denna:

En ung man, Aldovino, afgudar sin Vetenskap, astronomien. Han har
äfven lyckats konstruera sig ett teleskop, sä kraftigt att han tydligt kan se allt,
som tilldrager sig pä planeten Mars. Till sin stora glädje upptäcker han en gäng
en förtrollande Vacker Hicka, i hvilken han dödligt förälskar sig. Aldovino sysslar
frän denna stund endast med att söka uppfinna en apparat, med hvilken han kan
kpmlma i förbindelse med Mars. Den trådlösa telegrafen skulle komma honom
til 1jälp.

Scenen förlägges nu till Mars, hvarest en astronom och hans dotter Yala
äro i färd med att genom en väldig tub studera Jordens mysterium. - Yala upp-
täcker i en hast sin beundrare på Jorden. Hon ser Aldovinos ansträngningar för
att tilldraga sig hennes uppmärksamhet. - Och hon signalerar tillbaka sin önskan
att de mätte kunna träffas. Aldovino afsänder då medelst den rtrådlösas följande:
aJag älskar Eder, dotter af Mars och får anhälla om Eder handa. Yala lämnar
detta telegram till sin fader, som svarar följande: aOm Ni önskar gifta Eder med
min dotter, sä kom till Månen i dag om ett ära. I öfversvallande glädje igång-
sätter Aldovino genast arbetet med att bygga en maskin, som skulle vara inständ
att föra honom till Månen. Vi fä äfven se det storartade arbetet därmed. Afven
astronomen på Mars är sysselsatt pä ett liknande sätt.

Andtligen är tiden inne, dä bägge maskinerna äro färdiga och Aldovino
jämte en präst, som skulle förrätta vigseln, taga plats i flygmaskinen. Denna,
som närmast liknar en väldig kanonkula, blir af en mörsare afskjuten ut i rymden.
Vi följa flygmaskinen och en underbar syn ter sig för vära ögon. Praktfulla
stjärnfigurer, egendomliga kratrar och bärg af is. Slutligen vår ankomst till Månen,
som sker samtidigt med astronomen och hans dotter frän Mars, hvilka anlända i
ett fullkomnadt luftskepp. - Ett säreget möte. H Först tager man Mänens egen-
domliga natur i betraktande och sedan vidtaga bröllopsceremonierna. Astronomen
från Mars och prästen stiga ned till Jorden, medan bruden och brudgummen ämna
tillbringa sin smekmänad pä Månen. - Mellan glimrande klippor och de vackraste
grottor vandra de tills de komma till en plats, där klipporna förvandlas till strä-
lande vackra rnändöttrar, hvilka bringa brudparet sin hyllning och öfverlämna
dyrbara presenter. En praktfull balett, wKärleksdrömmena, afslutar det vackra
. utstyrselstycket.
:.0...........O0.0.0....I...OI-.OOOIO-...OO-...OOi
O I

 

ä BGLJESIP( ä

 

 

 

4
-o
5
5
G
B
O
E:

E
E
ä
EEE

Gripande episod från oroligheterna på
Balkanhalfön, kildrande en kvinnas
beundransvärda heroism.

se
55
en

ägg

 

ä

L

1. Kriget rasar och landets söner samlas under fanorna. Vår
bild för oss till ett hem, där sonen just tager afsked af
sin gamle sjuke fader. Scenen är rörande, men sonen
följer trots allt sina väntande kamrater till fronten.

ää

EEääEEEEE
Eäägäää

Eäägåäääägääääääääääää
äggaääå
E

2. Kvinnorna följa männen till vägs. 

3. Afskedet. 
E 4. Segra eller dö. a

5. Vaktpost. v .

6. En faders sista önskan. Bilden för oss åter tillbaka till den

första scenen. Den gamle ligger på sitt dödsläger, om-
gifven af sin hustru och sina sörjande döttrar. Fadern
önskar dock återse sin son, och den ena af systrarna
skyndar att söka upp brodern.

. Genom soldaternas led.

. Till förposten.

9. ajag skall intaga din plats! Skynda hemlw

10. Brodern låter systern öfvertala sig.

11. Flykten.

12. Vid dödsbädden.

13. Fienden rycker an.

14. En hjältemodig kvinna.

15. Undsättning kommer.

16. Den särade föres i triumf af soldaterna.

17. Inför generalen.

18. aVår hjälte h en kvinnala

19. En pinsam mission.

20 Räddad genom systerns hjältemod.

EgEEEQEREEEEEEEEERREEEEEääääågä

E

Eääääåä

F53
m
se
se
se

ä
WEB

 
 
     

 
 

EEQEQEEEEEEQEBEEEäääääaääää

Egägäåäää
ägääää

m R
ERNER

sääsawawsawagswä

WH" Epokgörande nyhet.r W

säg
l.
att

V

 

tt
år? c c KoNsTFILM! e v
Å .

Kifle suu en AMllli pà Iu

l d y l l .
Konstnärlig f ärgkinematograii! Beundransvärd praktbild!

Skogen står tyst. - I öster färga solens första strålar himlen och nattens
skuggor jagas bort. - Det är morgon och i fjärran höres göken ropa. De smä
skogsbäckarne dansa muntert ned för bergsklipporna och från trädens toppar
stämma de små bevingade sängarne upp sina visor. - Majestätiskt stiger nu solen
högre upp på. himmelen och belyser det vackra landskapet. Dess värmande strålar
träffa äfven skälmen Amor och kyssa honom vaken. Dock kämpar han ännu
med guden Morpheus, som häller honom fängslad i sina armar. Men solljuset
skulle befria honom ur hans boja och nu står han där munter. och glad, sträckande
pä sig innan han gär för att bada i den klara källan. i

Han lyssnar till vindens hviskande och till fäglarnes lofsänger, som prisa
kärleken som lifvets största lycka och han ser sig omkring, sökande ett oder för
sina skälmstycken. Med sin båge i hand gär han så sakta framåt, tager en pil
ur kogret och lägger den pä bågsträngen, ty hans skarpa öga har i fjärran upp-
täckt ett älskande par, som i den tidiga morgonen lustvandrar i skogen. Amor
afskjuter sin pil mot deras hjärtan och smyger sig sakta fram för att lyssna.
Han hör också. de älskande gifva hvarandra de heligaste löften om trohet, hur
grymt deras öde än skulle blifva. Och den lille kärleksguden ler, ty han känner
sä väl detta spräk och han vet att hans pil aldrig förfelar sin verkan.

Den unge mannen följer sin älskade hem. I dag vill han väga att hos den
strange fadern anhälla om hennes hand. Och Amor springer muntert hoppande
efter dc unga, glädjande sig ät att hafva lyckats med sitt puts. - Dä Hans och
Greta kommit in på. gården hos den rike bonden, Gretas fader, skyndar den unga
flickan i förväg för att omtala besöket. - Gretas fader ähör stillatigande den unge
mannens frieri, under det hans anletsdrag olycksbädande förmörkas. Stoltheten
förbjuder honom att svara den fattige Hans med ett ord, men allvarligt och be-
stämdt visar han honom på dörren. Hans gär sakta sin väg och Amor läser
sorgen i hans ansikte. Han ser att hans pil här beredt en djup sorg. Hastigt
skyndar Amor därför in i den rike bondens stuga, där lilla Greta sitter med för-
krossadt hjärta. Men Amor rycker fram en pil och skjuter på den härde fadern.
Säkert träffar han också, den lille skälmen, ty djupt begrundande sin handling
sätter sig bonden pä. en stol. Han ser sin för tidigt bortgångna hustrus bild fram-
för sig och, han blir vemodsfull. I skuggan af parkens träd tycker han sig också
se de unga vandra och han hör Hans öppenhjärtligt tillstä sin kärlek för Greta,
pä samma sätt som han själf en gäng i lifvet biktat sig för sin4 hustru. Vid dessa
tankar veknar hans hjärta mer och mer och hastigt skyndar han ut för att upp- å

 

 

 

ses-Cie-

q
I

 

 

 

 

se

Weggow

åwggäze-

ÅÄHÄÅEÅQ

raw

 

 

www

4s-

söka Hans och kalla honom tillbaka. - De ungas lycka är outsäglig och pä den
gamle fadern komma tärarne i ögonen.

Bröllopsdagen närmar sig. Amor har mycket att göra. Här att sätta ett
hjärta i brand, där att lugna ett oroligt klappande.

Vigseln har just ägt rum och i ett långt täg draga bröllopsgästerna ur v
kyrkan. Framför det glädjesträlande brudparet tågar Amor såsom vPostillon
diamoura i sin högtidligaste dräkt. Men nu är bröllopsfästen slut och det unga
äkta paret skall bryta upp. En vagn rullar fram på. garden och brudparet tager v
plats i den (Amor sätter sig pä en af hästarne) och sä gär färden genom den
vackra skogen till det nya hemmet. Man hör näktergalens drillar ochv vindens
sakta susning i träden - en kärlekssymfoni. De älskande träda in öfverI egen å
tröskel. - Amor smyckar rummen med blommor och drager sig sedan leende
tillbaka, ty nu har den lille skälmen uppfyllt sitt värf. A

ätaäärämmänääwääå
IIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudes.

ms sms sms säåäåwae se as s
sätet

 

Stockholm 1910, Stellan Stäls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain