#4771:

t PROGRAM ,

Wsnzsnzsnwsnzsnzsnzwn?


Ank
M W Extranummer! M
gå, W!- -- EE

 LYG Nl 

Ladugårdsgärdel. 

lä?EEmEäEEMZäSämäääämåiäämåäEEEZWEEän
låääämåäääESuZäEäMZmEäEäESHZEESHZåEE

 

 

[ZEEZHSäZE
åämåääämmå

o
a
EE
.Vél

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amxxxxmmämmamxaamm
N 4
Fabrikation af i z

 

 

 

 

 

 

 

X4 N1ä4
nån-[lå

å

Kinesiskt knnslnänlinl nnnslin i llaimni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

måwr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wwwrwmr vwwrwv
llåååbååååå .llå bååååååå-Äbä
Först tillredes själfva massan, som ä 4

ä
å

 

 

består af ett ämne, hvars kinesiska namn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w gg ä 4 är Pe-tun-tse, jämte kaolin. Därpå följer w 4 N 4 ä 4 ä 4
p å p å 1, Å själfva utformandet af de olika föremålen, på p Å l p å
"hv- n efter förut uppgjordt utkast och gjutninv. i
2: gg Då föremålen erhållit sin Snutgiiniga gg i 4
Lär: L form, vidtager konstnärernas arbete med M m1
x w k 4 utsmyckningen: Vi se hurusom på den N 4 V 4
på b Å å Ä buktiga ytan af de till formen mång- 9 ä P å
y l Q 4 g 4 skiftande vaserna framtrollas förtjusande i y 4
p å (I à I, å kvinnogestalter, bevingade drakar, flygande gg i f
ä 4 ä 4 stor-kar, lotusblommor eller chrysantemum, i r-e-k

å ja hela landskap i behagliga, milda färger, x gå
9 Å 9 Å allt mäladt med lätt hand och i genom- Å L.-

 

 

 

 

 

skinliga emaljfärger, som påminna om
akvarellmäleriets friska färgtoner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mål

ml
år?
w

 

m

 

 

 

 

ä4k
än
V4.
Ls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s4s4s4s4s4s4s4 sl;
reas kebabsås

 

 

 

 

 

 

.

se
lt

V wwwamewsaeäse

Den vackra zinuenerskansit
 kärlekssana. f .

Mademoiselle VENTURA från Théåtre national

m

t

ma
emma

de POdéon i hufvudrollen.

Mälaren Angiotti, förhäxad af Estrellas, en
vacker ziguenerskas bländande skönhet, framställer
en dag till henne sitt frieri. Hans glödande kärlek
blir aliven besvarad och som ett insegel därpå mot-
tager Estrella en ring af Angiotti. Men äfven Marco,
böfdingen för sin stam, var lidelsefullt förälskad i
den vackra ziguenerskan och. en häftig scen blir
följden.

Pa den stora fest. som Angiotti arrangerade för
att fira sin förlofning med Estrella, infinner sig
Marco under en för-klädnad för att för sista gängen
bönfalla Estrella att ej Öfvergifva honom. Mein
Angiotti, som under för-klädnaden igenkant Marco,
sammankallar sina män, hvilka låtamiguenarhöfdin-
gen fit en allt annat än mild behandling; ja, i den
upplrctsade sinnesstämningen läta de honom till och
med göra en tur ned på slottsgärden H genom
fönstret. Men Marco rufvar pa hämnd. Han låter
sina vänner en afton bortröfva Estrella och föra
henne till sig; men Angiotti var icke heller den
man som lät leka med sig och han förstod genast, 
hvem som röfvat hans älskade. Hans hämnd ute- 
blef icke.

åmåäääåäåäåäääå

àämfålg sf
ass

mf
ååäàä

wgääå

i:
i I)
år å å :då å
äägw

 

 

 

 

 

:: :: ;- -; :: ::
MUSIK
a x 2- -= n a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid Nilens strand

Ny briljant serie från Egypten.
Infödingar i bön.

X! Folriif vid aodsrranden. 
Åffå Igälåäimndagsbevatmmgs- ,

Flodångare.

weenr

G

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Efter Sudermanns drama.

 
     
    
  

Jpeladt af:
Herr Gradd ......................... .. Sonen.
s Bour .......................... .. Fadern.
Fröken Golona Romassi .... .. Dottern.
n Barbieri ................ .. Modern.

  

 

 
 

Ära är ett växlande och konventionellt begrepp, hvarje kast ser den på
sitt vis. Robert Heinecke, son till ett fattigt bondfolk, har uppfostrats af sina
rika husbönder, herrskapet Miihling, hvarpä han skickats till Indien för att där
leda ett af familjens många stora affarskontor. Vid återkomsten därifrån får han
till sin blygsel veta, att sonen i huset, Conrad Muhrling, har förfört hans unga
syster. Denna, som tyckes född till en glädjeflicka och som ingalunda har någon
uppfattning om hvad som är rätt eller orätt, finner sig lätt nog tillrätta i en situa-
tion som förskaffar henne vackra toaletter och möjlighet till angenäma utflykter
från de hederliga föräldrarnes tråkiga hem. Hon förstår ej hvad som skett, lika
litet för öfrigt som hennes gamle fader ochI hennes moder, hvilka tacksamt emot-
taga den penningersättning, som gubben Muhling bjuder dem, på det vilkor att
de draga för hin i våld. Ja, de bokstailigen hoppa af glädje, dä de stoppa på.
sig priset för dotterns vanära, en check pä 50,000 mark. I

Förgäfves bönfaller dem deras son att de mätte lämna tillbaka pängarne.
De svarade endast: nAh sådana dumhufvuden äro vi gubevars intes.

Med sorg i hjärtat och till den grad förtviliad att han ett ögonblick tänker
på att taga sitt lif, lämnar Robert för alltid sitt fädernehem, då han inser, att
int-et stårI att uträtta hos dessa lågsinnade människor.

 
   
  
  
  
  
  
  
   
  
    
 
  

Tnmn-mnii-t-n-n förföljer en kvinna.

Komiskt! ----

Dvargen rlfurnmeliten, som förälskat sig i en jättekvinna, förföljer henne
med sina kärleksförklaringar. Trots hans behagsjuka ställningar, med ty åtföljande
framhäfning af bröstet, gester a la förste älskare, smäktande ögonkast, glödande
blickar, förblir jattekvinnan obeveklig och drifver gäck med sin lille älskare, liksom C
lekte hon med en råtta. Uttröttad pa leken,.kast-ar hon honom genom fönstret.

Det ar omöjligt att i ord beskrifva det oemotständligt skrattretande i denna
beundransvardt tolkade seen, som från början till slut håller publikens skratt-
inuskler i verksamhet. i

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

nn- Minnlannn nnk Tnnsnlannn nyll nnnnnam wa

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas. k

 

 

rä. Va.

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain