#4770:

s PROGRAM i e

 

 

 

 

- Tal-wine felancle länk,

Ett öfverrakande dressyrnummer.

från apan, då man ser denna i sitt slag enastående bild.

än

WWW.

Man måste nästan tro att Darwin har rätt, när han påstår att människan härstammar

den skickligaste konståkare, superar,

I

Då Max lekte "skaldjur"

eller En fatal situation.

Publiken gunstling, den galghumoristiske Max Linder
har gjort ett mästerstyeke med denna bild. Den vimlar af ur-

komiska belägenheter och ofrivilligt ryekes man med i alla ga-
lenskaperna.

Oemotståndligt skrattretande!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n - - En apa som åker velociped bättre
roker cigarett och uppträder som en gentleman.

:: :: ;- -f :: ::
MUSIK
:: :: =- -2 z: :z
lå== "trä-:8

 

8:--nm

 

 

 

Färgkinematografi
I  (Central-Afrika)

Giratiiakt

En enastående, storartad och spännande naturbild fram-
ställd i naturliga färger, i Pathé Freres atelier.

Ouganda, ett verkligt paradis för jägare, anses med rätta vara det land, som

af alla jordens länder är rikast på villebråd.
rikt på det största villebråd, som finns.

Därtill kommer att det är särdeles

Man möter ofta hela trupper af elefanter,

giraffer och zebror, och hela horder med noshörningar och flodhästar.

Vi visa härmed en serie films öfver dessa jakter i Ouganda, hvilka förut
delvis illustrerats med anledning af expresident Roosewelts ryktbara jakter därstädes.
Denna serie öfverglänser emellertid allt, som hittills visats i denna väg.

 

 

 

 

 

Amerikansk
sensationsnyhet!

 

 

Från civilisationens utkanter

eller

Paul Hester ut Siuux

in ian il inutns utter

Spännande äfventyrs- och kärleksdrama.

Paul Hester, en ung man som nyligen
promoverats till magister, blir anmodad att
sköta undervisningen vid en indianskola i
ett af de aflägsnaste guvernementen. En
rask och hurtig man, som han år, har han
intet emot detta nog inte så litet äfven-
tyrliga uppdrag och han reser genast åstad
tagande sin syster med sig till hushållerska.

En eftermiddag ankomma de till det
lilla grufsamhället, där genast äfventyren
skulle börja. Paul är dock kvick att med
sina knytnäfvar uppfostra de närgångna cow-
boys, men här är det ej långt effer revol-
vern och det blåglänsande stålet hejdade
Paul. Fawn Heart, indianhöfdingens dot-
ter, skulle emellertid genom sitt raska in-
gripande afstyra uppträdet.

Någon tid har gått och Paul har
hunnit sätta sig in i sina nya förhållanden.
Han har äfven skaffat sig en hjärtans kär,
Grace, sheriffens vackra dotter. - För att
hitta på någon förströelse på fridagarne
har Paul vid sin skola bildat en skytte-
förening, i hvilken traktens ungdomar
mangrant inskrifvit sig. Där hölls också
prisskjutningar och Fawn Heart, som var

 

 

 

en mästare att skjuta med pil och båge,
vinner en gång första priset. Denna sin
skjutskicklighet skulle siouxindianskan få
god nytta af, hvilket vi senare skola finna.

Undervisningen vid skolan drifver
Paul med största intresse för sina elever.
Detta intresse skulle emellertid missupp-
fattas af Fawn Heart, som fattat det för
en djupare känsla. H

Under en lektion får Paul höra buller
och väsen utanför skolan. Det är Lone Wolf,
som på något sätt fått reda på att sheriffen,
som blifvit kallad ut på en ämbetsresa,
lämnat en hel del pengar iPauls vård
och nu kom han med sitt band för att
plundra magistern. Fawn Heart sätter
dock med några vålriktade pilar inkränk-
tarne i skräck.

Men stackars FaWn Heart hon skulle
en dag blifva vittne till en händelse, som
helt förkrossade henne. - Den dag då
Paul och Grace firade sitt bröllop och
bröllopsgästerna tåga till skolhuset. Hon
kastar sig då till sin faders bröst för att
där få gråta ut och söka glömma den hon
ej kunde få.

 

:I

1 .

titt
Farväl från ungkarlslifvet

Ett roande efterspel.

.gm-3,22... . 

 

Dagen före sitt bröllop deltager Agénor med sina vänner i en liten festtillställning
för att taga ett sista farväl från ungkarlslifvet. Efter festens slut lär Agénor, som har ett godt
ölsinne, känna en lykttändare och vaknar påföljande morgon under dennes tak. Men, o ve,
den nye vännen har gått att sköta sina bestyr och har låst dörren i dubbla lås.

Agénor, som ser timmen för bröllopet nalkas, blir rent förtviflad och beslutar sig till
sist för en vådlig färd öfver hustaken. Olyckligtvis vill ett oblidt öde att han faller ned på
ett hustak och därifrån i en målaratelje, hvars ägare doppar honom i ett kar med tjära för
att lära honom bättre fagoner för framtiden.

Förvandlad till en kolsvart neger, infinner sig Agénor ändtligen hos sin fästmö. Denna
återtager sitt löfte och återbördar den tillämnade brudgummen åt ungkarlslifvets fröjder. Aldrig
tillfredsställd med sitt öde, gråter den stackars Agénor heta tårar öfver sin återvunna frihet.

Oemotståndlig humorek.

Måndagar och Torsdagar nytt program.

 

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjude.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain