#4769:

Progra 1
.,.,.

F====

Populärvetenskaplig serie.

H Hafsanemoner
II

 

 

 

 

 

 

 

Denna iilm upprullar en bild
från lifvet i hafvet samt ger
os tillfälle till ett intresant
tudium af hafanemonen. n

etta egendomliga hafsdjur, som utmärker sig genom sina behagliga

former, sin glans och färgrikedom, som förskaEat det dess namn.

Vid lågvatten se vi den tryckt intill klippan, liknande en vanlig

champignon. Ibland sätter den sig i någon mussla,i hvilken wBernard

Eremitem nyss slagit sig ned och de lämna sedan denna i sällskap, den
ena bärande den andra.

Sedan stannar Bernhard Eremiten för att rumla och den farliga blom-
man Öppnar sig för att med sina tentakler uppsnappa smulorna från fest-
måltiden. En fisk, som kommer inom räckhåll, slukas hastigt och man
ser huru vattendjurets kraftiga och elastiska kropp sluter sig kring sitt
rof, som det behöfver tre timmar för att smälta.

EN MUDÄRN "PENELUPE"

Penelope, ett klassiskt namn, som vi minnas från skoltiden. Namnet på Odys-

seus trogna hustru, som i alla de år hennes man -- som ådragit sig gudarnes
vrede - måste liacka omkring och utstå de farligaste strapatser, hemma måste
kämpa mot närgångna tillbedjares fräckheter. I

En modärn Penelope är en italiensk oäicers unga hustru, som under mannens
bortovaro i tjänsteangelägenheter med knapp nöd kan hålla de påträngande friarne
från lifvet på sig. I rätta ögonblicket hemkommer emellertid mannen och slokörade
taga de uppvaktande kavaljererna till flykten.

KBOKODILFÄNGST vln KLÅNGFLUDEN

(Malajiska staterna)
Högt intressant verklighetsbild!

WR FÄRGKINEMATOGRAFI m

Denna bild, med hvars tagande operatören utfört en hjältebragd å såväl
sportens som fotograferingens område, sätter oss i tillfälle att följa alla de
intressanta skedena i denna spännande jakt. Man förfärdigar först ett iiöte
af en palm, på hvilket man såsom lockbete använder en vid kroken säkert
fastsatt fågel. Metrefven förfärdigas af rotting och fästes i grenarne. Kro-
kodilen, hvilken rör sig i vattnet med utomordentlig snabbhet, för ofta bort
denna fiera kilometer. Följande morgon återiinnes iiötet med märken efter
djurets tänder. Man följer nu med tillhjälp af metrefven dess spår och den
fruktansvärda reptilen infångas och halas ända till stranden.

CI

 

 

 

 

0:9!-

 

n

MUSIK

=- Amerikansk sensationsiilm. =-.

min!
III!
lina
Inna

 

ÖO"

  

:jng
xx.

x

 

gräfvarens
är hustru m

W!- Ur en lycltosöliares historia W

Medryekande episoder från guldgräfvarelifvet
i Vestern och guldsökarnes konflikter med

= de .undanträngda indiantammarne. E
16. Planer på flykt.

 

1. Guldsökaren ströfvar omkring

i vildmarken. 17. Gerry flyr medtagande sin
2. Gerry gör bekantskap med en dotter.
indianska. 18. Mot nya öden, I
3. Ett hem i guldlandet. 19. Som rentier i New York.
4. En familjeinteriör. 20. 10 år senare.
5. I knappa omständigheter. 21. Dotterns trolofning. .
6. Gerry undersöker bergsforsen. 22. Gerry kallas till Vestern.
7. Ett mödosamt och lönlöst 23. De nyförlofvade önska följa
arbete. med till guldlandet.
8. En trösterska. 24. Expeditionen slår läger i
9. Indianskan griper till hackan. samma trakt, där Gerry
10. Guldfyndet. fann sin lycka.
11. Lyckan ler. 25. En lustvandring i bergen.
12. Agentens besök. 26. Mötet med indianen.
13. Fyndorten säljes. 27. Förälskelse.
14. Som rik man. 28. .Ett oväntadt återseende.
15. Gerry föraktar sin hustru där- 29. Idyll.
för att hon är af indiansk 30. Hämnad trolöshet. g
börd.

"NO-"NN".-
Stämd för fortkörning

En genomrolig triebild.

Poliskommissarien har brådtom och tar därför en vdroska. Kusken iakttager
dock ingen skyndsamhet, utan viker ihop Oocottes täcke, tager ifrån den dess mat-
tornister och börjar färden i sakta lunk.

Den förtviilade poliskommissarien låter körsvennen veta med hvem han har att
göra, och nu börjar den gode mannen en vansinnig färd, hvars följd blir en stämning
för fortkörning. I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Rätt till ändringar af programmet förbehålle. ..-
. o . . , .
. Mandauar och Tmsdauar-nytl program .
I . .. . .. . .. - I
Pubhken ombedes vanllgast att anvanda den1 plats, hvartlll bllletten galler.

 

Eftertryck ef programmet förbjuden. Stockholm 1911 Stellan Ställ Bokkyckeri i

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain