#4768:

I 2 Mel emigranlànnn till Amerika

Intressantaste verklighetsbild. O
Före afresan. 9. Skeppsofficerare. o
1. Torg- och gatuscener i Bremen.  13:53:13; dåäkclg Passagerare-
2l . . -
3. yggäigggltala byggnader I 12. Skeppsorkestelrn spelar.
4. Med färja ut till atlanterångaren. 13- Gymnastlsä? .ofnmgan
5. Passagerarne stiga ombord.  åsitoglsgitäåsàuglä
På. atlanten, 16. Fri-hetsgudinnan i sikte.
6. Däeket för III kl. passagerare.  133323? :fågåiign
7" ngaren l fagelperspekdv- . 19. Ankomsten till New York I
8. I-Iur III kl. passagerarne tillbringa 20l Bad vid Coney Island "

dagen.  

KoNs TFILM

Bridàt tsmålàularn

Ett mäktigt gripande skådespel författadt af Le Faure.

I hufvudrollerna:

Ginette ............. .. Fröken Napierkowska
Fägelvännen ....... .. Herr Duguesne

En gammal pianist, fader Darblay, uppsamlar pä sitt stamlokus de af
de öfriga gästerna kvarlämnade brödkanterna för att därmed glädja-sina
skyddslingar, fåglarna.

Medan gubben som bäst är sysselsatt med att utfodra sina små. vänner
infinner sig en oväntad gäst. Det är en stackars torftigt klädd liten iiickåa,
som girigt kastar sig öfver den för sparfvarna afsedda födan.

Vid äsynen häraf röres den godhjärtade gamle mannen till den grad, att
"han beslutar att säsom sin egen upptaga den fattiga lilla flickan.

I den konstnärligt anlagda omgifning, i hvilken hon nu lefver, vakna
den unga Ginettes anlag. Hon vill blifva dansös! Inom kort far hon till-

 

fälle att i en berömd balettdivas sällskap företaga en turnéwtill Amerika.
Nägra är föriiyta. Af den forna lilla tiggerskan har blifvit en ny stjärna
pä konstens himmel, hvilken som bäst häller på. att lägga revierans förnämaI
publik inför sina fötter, dä hon erfar, att hennes fosterfader förgäs af längtan
efter henne. Hon tvekar ej ett ögonblick, om hvad hon bör göra, utan tager
första tag. - Vid framkomsten finner hon den gamle Darblay omgifven af
sina kära sparfvar, sittande pä den bänk, där hon nägra är förut sett honom
för första gängen. Nu är det den unga flickans tur att hjälpa. -- Tack vare
hennes ömma omsorger, kommer sig gubben äter, och nu besluta de bäda
vännerna att ej skiljas mera.

 

 å,

Den vilde jakten.

En skojfrik historia, som ingen kan stå emot.

En stackars blind, som helt och hallet anförtrott sig ät sin hunds ledning, nödgas vid
ett tillfälle, da denne fatt.I syn pà. en katt, deltaga i en i sanning högst äfventyrlig jakt
inne i storstadshvimlet. An bär det i rasande fart öfver de liiiigt trafikerade gatorna, än
försiggär den vilda jakten inne i husen, ja, uppe på. själfva hustaken. Efter tusen besvär-
ligheter af alla slag, finner detta tragikomiska äfventyr-en lika plötslig som oväntad af-
slutning i det väta elementet, hvarvid äskädarna förskräckta taga till flykten.

 

 

 

 

 

 

 

Afrikanska bilder

Natur- och djurlifssliildring

- från Centralafrilia

Till dessa trakter, som hittills äro å godt som out-
forskade, har den djärfve operatören med sina följe-
slagare framträngt till. Denna bild är därför en af de
värdefullaste och intressantaste, som någonsin upp-
tagits.

 

 

 

 

Framställd i naturliga färger!

Dold bland det höga gräset, afvaktar han likt en jägare på sitt pass ankom-
sten af det storvildt, som han är ute för att fotografera. Vi se här lifslefvande
framför oss bl. a. en leopard, som störtar sig öfver en intet ondt anande gazell;
nägra lejonungar framför ingången till sin håla, en flock apor, en hjord vilda
elefanter samt slutligen en gamfamilj.

Lockad af den majestätiska anblick, som de närbelägna wStora sjöormarnaw
erbjuder, inriktar vår medhjälpare därpå sin kamera mot dem. Han uppfångar
nu bilden af en jättestor flodhäst, som latar sig i solbadet, samt visar oss till
sist nägra intressanta vadaretyper från de aStora sjöormarnesw land.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ung flickas kärleksroman

Vacker sannsaga ur lifvet.

En ung bonde vid namn Niklas älskar den vackra och glada Katarina. Men Niklas
är fattig, hvarför han fär afslag på. sitt frieri af den unga flickansiföräldrar. I sin för-
tvitlan tager den försmädde friaren värfning vid ett regemente i en närbelägen stad, där
han snart finner sig tillrätta med de nya förhällandena, Så. småningom bleknar minnet
af det förflutna, och Niklas, som under tiden gjort andra eröfringar, skrifver till Katarina
med begäran att få. sitt ord tillbaka. Efter en häftig kris beslutar den unga flickan sig
för att uppsöka sin fästman för att om möjligt ätervinna hans kärlek.

Dä. hon vid framkomsten. finner sin plats upptagen af en annan, kan hon ej längre
äterhalla sina känslor och hängifver sig hejdlöst ät sin förtviiian. - Rörd öfver Katarinas
smärta, känner Niklas sin gamla kärlek vakna pa nytt och torkar med sina kyssar den
unga flickans tärar, hvarpå. de bada unga, helt försonade, utbyta nya löften.

En ovanligt munter historia.

Rosalle och Leontine på teatern

Komisk seen af Rosetti. i

Rosalie och Leontine, hvilkas bekantskap vi redan haft nöjet att göra, besluta att till-
bringa en afton pä teatern.

Ur stand att behälla sina intryck för sig själfva, uppträda de bada väninnorna täm-
ligen bullersamt i salongen och åstadkomma slutligen en allvarsam skandal. Det spelade
styckets komiska poänger komma dem att skratta med full hals, under det att de däri

 

förekommande sentimentala partierna aflocka deras ögon en sannskyldig tareilod, som ut-

gjuter sig öfver de under de bada säta väninnornas plats sittande herrarnas hufvuden.

Slutligen blifva Rosalie och Leontine till allmän tillfredsställelse utkörda frän teatern,
efter att en god stund ha varit föremäl för den öfriga publikens hör- och synbara yttringar
af missnöje.

v--
Måndagar oeh Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Stats Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain