#4767:

w? PROGRAM x"

 

 

SVENSK BILD!

llenum i llslerglllanls van rasta farled

1. Ombord ä kanalängaren. 2,. Strandpartier.
8. På komandobryggan (komisk scen). 4. En liten afstickare till lands.

En förtjusande utflykt.

Till

dryckenskapens skuldregister

Mäktigt gripande drama.

1. Ett lyckligt hem. i 11. Motgångarne förslöa.

2. Plikten kallar. 12. Som daglig kund pä krogen.

3. Afsked från de kära. 13. Ett attentat planlägges.

4. Till växelstationen. 14. Som ofrivilligt vittne.

5. Ett olycksdigert möte under vägen. 15. Banditerna förföljas.

6. Den präktige mannen faller för 16. Ett modigt ingripande.
frestelsen. 17. I sista minuten.

7. På. värdshuset. 18. En afvärjd katastrof.

8. Tjänsten försummas. 19. Inspektören reser förbi.

9. Afskedet. 20. Hjältemod försonar.

10. Nöden står för dörren. -

Da musikens (mer fingo gestal

Praktfullt i skimrande färger framställdt féeri.

   M Us. K   

Samurajernas utbildning

Biografbild i färger från firman Pathé Freres.

"De gamla japanska krigartraditionerna fortlefva ännu i dag, och professor Yoshidas
undervisning går just ut på att upprätthålla dem bland nuvarande generation af unga adelsmän.
Iförd sin samurajrustning, öfvar han sina elever i allt hvad till vapnens bruk hörer. Under
tonerna af en gammal krigarsång framställa dessa mimiskt åtskilliga faser ur samurajens lif,
såsom utmaningen, striden etc. Så snart den blifvande samurajen uppnått fyra års ålder, får
han lära sig, huru han riktigast, om så skulle visa sig nödvändigt, skall utföra aharakiria, under
det att flickorna, de blifvande familjemödrarna, undervisas om sättet att i husfaderns frånvaro
försvara sin heder och sina barn.

Den n e rannen

Tvänne gamla fröknar, Agatha och Sofia, hafva hos sig upptagit den fader- och moder-
lösa systerdottern Simone. "

En vacker dag kommer Robert Charnier, en i församlingen nyinflyttad granne, och
Istör de åtskilligt bedagade gamla damernas hjärtero.l Båda anhålla hos den unge mannen om
ett möte för att förklara honom sin kärlek.

Men, medan de vänta på honom på den aftalade mötesplatsen, kurtiserar Robert den
unga och vackra Simone, i hvilken han blifvit helt betagen.

Sofia och Agatha upptäcka slutligen, huru det är fatt. Inseende, att de hafva lämnat
-bakom sig den tid, då de ännu kunde vinna en mans kärlek, taga de resigneradt farväl af sina
svunna illusioner och samtycka till de båda ungas förening.

Den förnämta värklighetsbild, som någonin upptagits.

Garanterad originalnyhet!
En djärf Lejonjalil i
Afrikas urskogar

I Garanterad originalfoto- I
obs v graii af den världsbekante
. 9 engelske kinematografope-

ratören

Cherry Kearton,

hvilkens namn borgar för bildens äkthet.
Således ej någon arrangerad historia, med
från de zoologiska trädgårdarne utrange-
rade djur, hvilket alla hittill visade lejon-
jakter varit. Den djärfve operatören har
I också genom denna bild skaffat sig ett I
namn som klingar öfver hela världen.

 

 

 

 

 

 

Vår bild för oss till Massaisnegerstammen i Ostafrika. -- I grupper om 10-15 man
gå negrerna ut på spaning efter lejonen och, då de uppspårat sitt byte, angripa de detsamma
med en djärfhet som nästan gränsar till oförvägenhet utan något som helst eldvapen,
endast beväpnade med sina spjut.

Först från afstånd se vi negrerna med några vålriktade spjutkast gå löst på lejonet, som
nu såradt, som det är, i fruktansvärdt raseri angriper jägarne. Men dessa hafva redan om-
ringat sitt offer och med ännu några spjutkast är det första lejonet nedlagdt. Flera lejon äro
emellertid uppspårade och jakten fortsättes tills trakten är rensad från de fruktade rofdjuren.

I glädjen häröfver utföra Massaisnegrerna en religiös triumfdans.

Det har som nämnts lyckats Cherry Kearton att idetalj kinematografiskt upptaga denna
jakt, trots den höga feber han vid tillfället var angripen af, och hafva vi därmed fått en bild,

som icke allenast är enastående i kinematografiens historia utan äfven är af oskattbar natur-
vetenskaplig betydelse.

4INIP4IHUP4INIP4IN1P4IN4D4IN1P4IMIV4IKIN4P4IP

llör musikens toner

eller

l "BUSIllllllllglllllH Ulfllill

Urkomisk skämtbild! .-

 

 

Nog kan det vara svårt att
sitta still då. man hör en
smekande aboston i) eller sprit-
tande atwo steps, men man
behärskar ju sina känslor. H
Det kunde emellertid icke vär
yngling som uppträderi denna
bild och-t. o. m. på. själfva
hans bröllopsdag skulle den
oregerliga danslustan spela
honom det lustigaste spratt.
-n
. Skrattsueees! I

 

 

 

 

 

 

 

I I Rätt till ändringar af programmet förbehålles. .-
0

. Mandagar och Torsdagar nyilpmuram .

I Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller. I

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain