#4766:

W PROGRAM x!

 

 

Vetenskaplig bild!

Koka vattnet!

e

En bliek i det för blotta ögat fördolda.
O .I O

Mikro-kinematografering.
O .I O

Drick ej okokt vatten, ty det kan innehålla hälsofarliga bakterier, lyder vetenskapsmannens
varnande ord. Vår bild skildrar huru en vetenskapsman, som hämtat vatten från en bäck,
mikroskopiskt undersöker detsamma och hvilken massa mikrober en enda droppe vatten inne-
håller det visar vår bild på ett troget och tydligt sätt.

 

 

 

 

PÅ vlcToH-.lA NYANzAs
sTRANDER

 

 

f Elefantjak

 

 

 

Jakten på elefanter, som ännu i stora skaror ströfva
omkring på Victoria Nyanzas stränder utgör ett vildt
och storslaget skådespel. Denna film visar de olika
detaljerna i den intressanta jakten, hvilka tillsam-
mans bilda en vacker serie högt spännande tablåer.

 

 

 

E Praktfull kinematograii i färger, som på samma E
l gång den skildrar den spännande jakten lämnar l
E utmärkt vackra vyer af det exotiska landskapet E

-- --

I I

I I

 

 

 

 

 

 

I--.8 MUSIK 3-:I

Ett besök i dom-
Kyrhan i Milang

 

IEI (Världens 8:e underverk) Ii-iil

STORSLAGEN VERKLIGl-IETSBILD!

Domkyrkan i Milano, som påbörjades år 1386, är alltjämt
ofullbordad, ehuru man ständigt arbetat på densamma. Den långa
tid, under hvilken byggnadsarbetet pågått förklarar den brist på
enhet, som utmärker byggnadsplanen. Tyska, franska och italienska
arkitekter hafva arbetat på denna kyrka, hvar och en därvid
följande sin egen individuella smak, som i sin tur påverkats af de

med dessa olika konstnärer samtidiga stilriktningarne. - Denna
helt och hållet af marmor uppförda katedral - som af invånarne
iMilano betecknas såsom världens åttonde underverk - är en

götisk, femskeppig domkyrka. Det från kupolen uppstigande tornet
befinner sig på en höjd af 108 meter från marken. Utvändigt
förhöjes kyrkans utseende af ett hundratal små götiska torn,
i.!l hvartill komma två tusen marmorstatyer. - 

 

 

 

 

 

Äkta amerikansk nyhel.r I n s t fi l I

 

Q
a
:SW

I

få

.I  

I O

2:.
-.

W
0

.........,-kw
W4
.få

.o
:"

...I
www-.Ill ll
w,
w;

w
g,....-nlll-

W

Q
Q

:p ,- -VX-
Ä n -Iiå X xnpy,

fewesxx

 

 

Winona

Den vackra indianskans flykt

IIIII Ett präriedrama framställdt med IIEIII
E .I I den entusiasm och realism som I
I .I I endast de amerikanska skåde- I i
spelarne, förtrogna med lifvet i I
IIIIII l Västern, kunna åstadkomma I I
II

Winona är en hvit flicka ner fått underrättelse om,
och därtill bedårande vacker. men hon förstod att hon icke
Från sin tidigaste barndom var af indiansk börd. Många
har hon blifvit uppfostrad af de tappraste indianerna
hos en indianstam, som en hoppades få hemföra Winona
gång röfvat henne från sina som asquawa till sin avvig- 1
föräldrar, en nybyggarefamilj. Wama, men hon afböjde
Detta sitt lifsöde hade Wi- hvarje anbud, hoppandes att
nona endast genom hörsäg- en dag få blifva en hvit mans

hustru. En dag kommer
också en ung trapper, som
från barndomen kändt henne,
och hastigt beslutar hon att
Hy med honom. Han vill föra
Winona tillbaka till civilisa-
tionen, men många faror och
äfventyr skulle de ilyende
få upplefva innan de

nådde sitt mål. I g
.ll II. .ll ll,

m
-Ett medel för att vinna
sin mans Kärlek

Amerikanskt Iustspel!

Sann humor I

 

v--
Måndagar oeh Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjuda.

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain