#4758: Orientaliska Teatern

nunnan: t
N. P. a AXEL anson.

 

.Staden-s Förnämsta Biograf-
llv- TEATER. "I

FöREsTÅLLNINGAR
Hvardagar oafbrutet kl. 5-11 e. m.
Sön- och Helg-dagar kl. läö och 7-11 e. m.

 

Från Dareeling
: till llialaja-z

Briljant originalfotos; intressant

- och lärorik för en hvar.

id Dareeling, beläget vid foten af den väldiga
bergmossen Himalaja, världens högsta berg,Å
stiga vi i ombord på. det lilla järnvägståget,
hvilket i slingringar för oss uppför de impo-

nerande begstrackningarne. Den mest egenartade
natur möter har våra blickar: de groteskt formade
klippmassorna; den väldiga urskogen med sin sar-
egna vegetation; djupa dalsankningar och har och
där branta, utspringande klipps-prång.

 

 

Allt så. egenartadt och i högsta grad
sevärdt.

 

lir lirsla gängen i Sincliulm

V Gästuppträdande- af g

den Siirade
Tysk-Svenska
konserlsångerskan

lY ut lill-M

Populär repertoar.

"0000000000"
Slagen ur brådet.

Ett litet ide vackraste färger skimrande kåseri, skildrande1
huru en gammal narr på. ett lämpligt satt tuktades för sin efter-
hangsenhet och närgångenhet mot det tacka könet.

Den lilla. bagatellen iii-konstnärligt., och stilenligt framtalld.
Hela bilden handkolorerad. Praktquk nyhet.

A

 
  

 
 
  
  

i 3
2
E

 

Gästuppträdande af

T rilby

man;

 i P F . . lät
Eg enate nyhet. Sensationell aiventyrssklldrmg. få
g II 
tiil i Elli
s 1 a
.Elg I I 
 y 
.233 l el E33
X Fått
gg. Sällsynt spännande och medryckande 
Bg framställning ur detta människors Bg!
gå höga spel på lif och död. [SE
gg l. Guldsökarne samlas. l6. Guldet röfvas. så;
lg] 2. På väg nu gulufänen. 17. Anal-m. Eg
 3. llliinnen1 leda sig efter ett snöre-1, l8. Ut för att spana efter indianerna. i
- Å för att finna rätta vägen bland, l9. Ett bra spår. j i I.
 nnnn!lgännlinleninnornn.in 20. Indianerna nykta med sni vände.
lg 4. Nedstigning utför branten. "i "i i fulla-.kbyteV i - Å V i
l . 5. Guldet vaskas. 2l. Spionerna följa tätt efter. f,
Eg 6. Vakter med skarpladdade gevär 22. En farlig klättring i bergen. 
Eg utposteras. lt lélaekti lhätl förföljliäi. Bg
7. Ett annat arbetsfä . . öms ä le upp än . L
8. Hästarne lastas. 25. Bud till guldsökarnes läger. Eg
gg 9. Lägret. 26. Alle man rycka ut för att åter- 
av. l0. Röfvare. 1 skaffa sina hårdt förvärfvade
låg ll. Indianer som spionera. förmögenheter.
Egg l2. De förbfereda ett öfverfall på :Indianerna påträffas. E33
m. uld rä varne. . örsåt.
ST: l3. lgn fgrpost. 29. Strid med Rödskinnen.
Eg l4. Guldsökarnes läger. 30. Guldsökarne skipa rättvisa. Eg
l5. Ofverfallet.
H3 in

23 . ,

llllllllill lllli glilill lll Klillllill.

wDet galnaste ar galet noga. Föreliggande skamtnyhet, som
absolut ar det roligaste vi hittills sett, skildrar i en mångfald de
mest urkomiska situationer huru den stackars Drinkman för-
sökte sig på. litet af hvarje, men på. grund af sin svaghet för det
tacka könet totalt misslyckades med alla sina förehafvanden.
Först hade han anställning i en syfabrik, men gjorde sig snart
omöjlig, sedan som kypare, sockerbagare, kusk m. m., allt aflöpte
emellertid i de galnaste befangdheter. -

Anmärkningvärd komik och välspelning.
Omöjligt hålla sig för skratt.

 

 

 

 

Rätt att ändra programmet förbehålles.

OBSJ Måndagar nytt program.

 
 

en.

STBLLAN-STÄLS BoKTvaKERl, 1909.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain