#4752: Orientaliska Teatern

LE Måndagar helt nytt program.. å

àI

SKA llAltllN

DIREKTION: N. P. å AXEL NILSSON
-

Me lrawlànuare till als

Aldrigo hittill har kinematografen varit i tillfälle illustrera
nagot;N på amma gång å imponerande storslaget
som spännande och intressant.

 

 

 

 

 

 

En engelsk facktidskrift aThe Bioscopea skrifver om denna bild:

Den mest intressanta serie af lefvande bilder, som någonsin blifvit tagen, är
denna "Med tranångare till hafstt. På ett storslaget sätt skildrar bilden Storfiske-
industrien och de faror, som fiskarena få utstå på nordhafven. Ofver 2,000 fot film
är exponerad för att få denna serie. - Intet slår väl mera an, än då det våta ele-
mentet spelar hufvudrollen och de effekter som åstadkommits äro helt enkelt frappanta.
Hvem måste icke uttrycka sin beundran öfver att se det väldiga hafvet under storm,
och stor erkänsla måste ges åt operatören, som fastbunden på däcket med kameran
under den rasande stormen upptagit bilderna. Expeditionen startade från Hull den
28 juli 1909 med ångtrawlaren "Sir-james Reckitta och på grund af de svåra strapatser,
som operatören fått utstå, vill han icke rekommendera en sådan färd annat än till
dem, som äro vana vid en sjömans lif. - De bestämmelser under hvilka besättningen
lefver äro synnerligen stränga och sådana duster, som sjömännen få utstå äro sanner-
ligen icke ägnade att väcka afundsjuka. Jämt och ständigt blef besättningen öfver-
spolad af den höga sjön och under hela expeditionen blef icke många timmars sömn
förunnadl besättningen. - Fiske med tvan tillgår så, att den s. k. trawlen kastas
öfver bord på en tid af tre timmar och minst en timmes tid drar det till att hala
det väldiga fiskredskapet ombord. - Under hela denna tid är besättningen ombord
på det hårdaste i arbete, ty så fort som fisken kommer ombord rensas den och
lägges på is. - Från början till slut skildrar bilden fisket och med andlös spänning

följes hela serien.
Sill!! I

Gästuppträdande af

FF!
Italienska primadonnan

(Näktergalen)

 

 

 

Säsongens snecesloild! I

 

 

 

Stor succes!

in

 

 

 

 

 

 

 

a

Sensationsnyhet!

aliensk llntlmanver l909

M" Brilliant sjöbild! o 0 O Utmärkt fotografi! .w
Gifvande en idé om hur ett modärnt sjöslag skall te sig.

Detta intressanta skådespel är ägnadt att väcka den
största sensation. Stolta genomkorsa de väldiga pansar-
kolosserna Genuabukten, imponerande på. åskådaren.

Af synnerligt intresse är torpedbåtarnes deltagande i manövern. Det är bekant att de
modärna torpederna äro tillverkade af järnbleck och laddade med 25 till 30 kg. bomullskrut.
Genom komprimerad luft, som vid utströmmandet igångsätter en mekanism, åstadkommes tor-
pedens rörelse i vattnet. Den går 2 till 3 meter djupt, är styrbar och går cirka 4 sjömil långt.
Då den träffar det fientliga krigsfartyget inträffar explosionen. Man ser några matroser ro ut
i en båt och infånga en torped, som icke blifvit tillräckligt laddad. --- En särskild praktisk in-
rättning finnes på de italienska krigsfartygen för in- och utskeppandet af manskap. - Ehuru
den italienska flottan, hvad antal af i tjänst varande och under byggnad stående fartyg är efter
de engelska, franska, ryska och tyska flottorna, så är flottan högt ansedd inom maritima kretsar.

 

UPPSE E NDEVÄCKANDE! SENSATIONSNYHET!
Originalbild direkt från Amerika.

lntlianlliekan thannas hragtl

Från fäjderna mellan indianer och nybyggare.

ll. Ett slag med tomahawken.

. Ohwanna plockar bär.
l2. Flykten bort.

Några minuters hvila i skogen.

l

2.

s. Den brutala inuianen. IS- Urrståndelse innybyggarens läger-

4. En amerikansk nybyggare som räddare. 14- .nd-ialla" återvänder hem-

5I Rödskinnet för-följas, I5. lndtantlickan igenkänner nybyggarnes barn.
5. [munnen svär hämndl l6. En handling af tacksamhet.

7. Natt i skogen. l7. Ater hos nybyggarne.

8. Nybyggaren återvänder till sin familj. l8. Hetsjakt efter flyktingarne.

9. Alla I sömn. l9. l kanot öfver floden.

IO. Indianen smyger till nybyggarnes läger. 20. l säkerhet för förföljarne.

  
 
 
 
 
  

 

 
 
 

Hvarje
måndag
Nya

nummer

I-Ivarje
måndag
Nya

nummer
o. kostymerC o. kostymer.

" ley)

SCHW NTE

med sina genomroliga uppträdande såsom: aBONDKOMIKERa, aFlN-KARa, aVANLlG
MANNISKAQ, aCHANSONETTa etc. etc. Herr Schwente som obestridligen är
en af vårt lands förnämsta humorister, har öfverallt7 där han uppträdt, gjort

stormande lycka.

Alla böra se SCHWENTEI

se

 
  
 
 
    
   

 

 

 

 

  
 

 

 
  
  

X
s

  
 

l

Hllltn, som har skn på, vet häst var den klämmer,

Komisk scen arrangerad och utspelad af Hr Max Linder.
STORMANDE SKRATTUCCES.

-
Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

 

Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1909, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain