#4751: Orientaliska Teatern

Måndagar helt nytt program. -..-...

llllllNllllSlll TEATEHN

DIREKTION: N. P. & AXEL NILSSONv

 

 

 

 

 

På 50 år från liten fattig fiskarby till
o världsstad på 500,000 invånare. o

 

ln amas El-àrsiu ieum

En enastående i naturliga färger framställd bildserie.

 

 

 

Yokohama, som år 1859 blott var en liten fattig fiskarby, räknar nu nära 500,000 in-
vånare. Japan har i anledning af .BO-årsdagen af stadens öppnande för handeln och väster-
ländingarnc firat en stor och anslå-ende fest. En procession sammansatt af historiskt karak-
täristiska typer, såsom armborstskyttar, flskare,musikvagnar m. m. tåga genom staden. Geishor
i sina färgskimrande kostymer och i gamla dräkter bidraga till att höja effekten af denna
österländska fest.

 

Gäsluppträdamle af Sång- och Dansduettisterna

a Ck and b ite

Omväxlande o. roande repertoar! 0BS.! Hvarje månd. nya nummer o. kostymer.

  

  

   
 

Konstfilm! Enastående nyhet!

 

 

Y
s" 0 visad bild med samma titel.

 

 

I
Ej att förväxla med förut I
-
-

 

z
3
rn
=

 

Väl-xx meu Säll-lilla [lanklan

Denna framställning som kinematografiskt upptagits af

världsiirman Pathé i Paris är obetingadt ett mästerverk

i alla afseenden. Hvad spelet beträffar utföre Margue-

rite Gauthiers roll af en af Italien mest uppburna skå-

despelerkor Fröken VITTORIA LEPANTO och Armand

Duvals roll af den store, framstående skådespelaren Herr
ALBERTO NIPOTI.

andlingens gång är i korthet ungefär som följer: En ung godsägareson Armand Duval
reser tillsammans med en vän till Paris och blir där införd i demimondvärlden af
denne. Gör där bekantskap med Marguerite Gauthier (Kameliadamen så kallad till
följd af sin förkärlek till kamelior) och förälskar sig i denna. Armand tager Mai-gue-
rite i sitt beskydd och för henne från Paris till en enslig och enkel landtgård där
de en tid föra ett lugnt och stilla lif. Margnerite, som fört ett tygellöst lif hela sin
ungdom, har därigenom ådragit sig en svårare bröstsjukdom.

Armand har en syster, en ung oskyldig flicka, som står i begrepp att gifta sig
med en adelsman, men som då hon får vetskap om broderns förbindelse hotar
att afstå från giftermålet. I omtanke för den unga iiickans lycka skyndar hennes
fader till Marguerite som  ensam hemma och besvär henne öfver-gifva Armand
Oaktadt han rördes af hennes kärlek till sonen begärde han dock att hon utan afsked.
skulle skiljas från sin älskade och bege sig af utan att meddela hvarthän. Både Armands och hans
systers framtid och lycka stod på spel om hon fortfarande höll honom fången, ja han fordrade helt
enkelt att hon läte Armand förstå att hennes kärlek till honom nu vore död. - I förtviflan och ångest
anropar hon fadern att skona deras kärlek och hennes lif. H Förgäfvesl - .För Armands lycka offrar
hon sig själf. Hon återvänder till Paris i armarne på en gammal rik roue, som förut varit hennes
tillhedjare. Denne öfverhopar henne med dyrbara skänker, och hon hänger sig åt vildaste orgier, för att i
dessa glömma sin för-spillda lycka. Hennes förut mycket försvagade hälsa lider häraf och det går med
raska steg utför. Armand, som under tiden kommit hem från sin resa och finner boet tomt, dörrarne
stängda och tillbommade, skyndar i sin förtvitlan till Paris, där han återfinner Marguerite i armarne
på baronen. Ett större sällskap var just förväntadt till fest i Margoerits våning, då Mai-gucrite med
döden i hjärtat bedyrar att hennes kärlek till honom har slocknat och deras förbindels för alltid bru-
ten, rusar Armand som vansinnig fram för att bringa henne taga dessa ord tillbaka. Då hon fortfaw
rande förnekar sin kärlek, och dessutom låter päskina att hon längtat från lugnet hos Armand till det
stojande lifvet i Paris, kastar han henne med förakt och afsky ifrån sig och rusar ut. Mar-guerite får
en häftig hostattack och föres dödssjuk in i sin sängkammare för att långsamt tyna bort i den tär-ande
sjukdomen. Under tiden reser Armande till-sitt hem, hvar-est hans syster håller bröllop och där han
till slut får reda på rätta sammanhanget. Ogonblickligen beger han sig tillbaka till Paris för att om
möjligt rycka Marguerite ur dödens armar, men förgäfves. Han inträder i Mai-guerits bostad just som
dödsarbetet börjat och lagom för att .hon skall draga sin sista suck i hans armar.

 

 
 

 

Gästnppträdande af den

  

I-Ivarje
måndag
Nya
nummer I I M;

o. kostymerC  , j o. kostymer.

"e  V X
lll .s .I  Il

åtth kill, .n  g

SCHWENTE

med sina genomroliga uppträdande såsom: vBONDKOMIKERw, wFIN KARw, vVANLlG
MANNlSKAw, wCHANSONETTr etc. etc. Herr chwente som obestridligen är
en af vårt lands förnämsta humorister, har öfverallt7 där han uppträdt, gjort

stormande lycka.

 

 

 

 

 

l f. ,.
i? , 7 nummer,

 

Alla böra se SCHWENTE!

 

llllllll lllllllll llllll lälll lll l lll .

Storartad kämtnyhet!

En originell och iifiig historia.

 

 

Stockholm 1909, Stellan Stàls Boktryckeri

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain