#4750: Orientaliska Teatern

Stadens Förnämsta Biograf-
Il- TEATER. "H

FÖREsTÅLLNINGAR
Hvardagar oafbrutet kl. 5-11 e. m.

Sön- och Helgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

En färd på den för in natur-skönhet bejungna

 

Lago di Como-sjön.

Häntörande seenerier. ,

nr. Express-Nyhet! "Il1

 

 

En illustration i lelrande bilder till den fruktansvärda

o Jordhäinings- o
katastrofenltalien

En al de största olyckor som väl någonsin inträffat.

En medarbetare i Paristidningen Le Matin skrifver från .i
-1 ett besök ä olycksplatsen: Jag fruktar att mina närver aldrig 
6 skola befrias från det förfärliga intrycket och att mina ögon [If
alltid skola bevara den syn af död och förhärjelse, som nu 
, plågar dem. Tänk er ett radband af olyckor, utbredda längs i
en 80 kilometers väg, ett gigantiskt band af slaktarbodar, elds- :f
 vådor, ruiner, en oändlig följd af klagorop, tj ut och förtvitlade 
böner. Där förut rika och blomstrande städer lågo, byar som 
.I liknade fågelnästen, Villor som slumrade i solskenet, där finns
i 1, nu ej annat än en öken, en dyster och hotande ödemark, 

 full af lik efter människor och djur, full af störtade bygg- -.
 nader, en ödemark, liknande en skog som härjats af en cy- 5 
 klon. Icke ett hus som står oskadadt, ingen familj som icke
:131. gråter. Det är en allas katastrof, ett gissel som förstört allt
:j och slagit alla.
i I Och öfver allt detta råder nu tystnaden, en dyster tystnad,
 som med dödens svepning täcker detta glädjens och skön-
 hetens land.
 Följande städer ha ödelagts: Bagnara, Scilla, San Gio-
 vanni, (Iannitello, Cattona, Gallies, Giuseppe. Palmi, Gerace, i
f? 1,5; Gallina, Campo, Calabro, Sanroberti, San Stefano, (latasono, I
 Pallaro, Molte, Lazzaro, Salino, Montebello,.Reggio, Messina,
 Jonio, Seminara. i

 

   
   

  

 

 Tv. H. .v Ma Ny 1,, .

I Sensationell originalnyhet!

Från nybyggarelifvet på. prärien.
Ny spännande äfventyrsskildring.
f!

l [tillit 5f llS -

Handlingen uppdelad i 40 afdelningar.

  

 

 

 

 

 

1. Utanför den lilla restau- 22. Onda aningar.
ranten. 23. Hustrun rider ut för att
2. Vid spelbordet. "söka sin man.
8. En falskspelare. 24. Ofverraskad af vännerna
4. Falsk beskyllning. 25. Tillfängatagen.
5. En simpel hämnd. 26. Ett hotande Öde.
h o". Rifiie Bill i sitt hem. 27. Ett parti Oarté i skogen.
 7. Hustrun förbinder sin man 28. En öfverrumpling.
 8. För att ta revanche. En strid pä hästryggen.
 9. Hustrun varnar. 30. I sista ögonblicket.
 10. Genom skogen. 31. För att söka Rifer Bill.
 11. Cowboys, läger. 32. Den ödesdigra klippan.
 12. Ett enigt beslut. 33. Spaningarne krönta med
 Ryttarne spränga i väg. framgång.
g 14. Ridt genom skogen. 34. Ett lifsfarligt räddnings-
AI 15. Något mystiskt i snäret. arbete.
f 16. Den sökte funnen. 35 En modig kvinna.
 17. Bunden till händer och :56. Nedfirad utför branten.
" fötter. 37. Nere i afgrundens djup.
ff 18. Cowboys släpa sitt byte 38. Annu ett drygt och farligt
f, till skogen. arbete.
i 19. Med döden för ögonen. 39. Räddad.
 20 Uppe pä klippans krön. -10 En trogen vän i lifvet.
1 21. Ett förfärande bräddjup.

 

  

.1,1 1..

   
 

Gästuppträdande af

det Kreolska Duettistparet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerikansk
sång och dans..

Uppträda hvar-dagar under föreställningar-ne
kl. 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11,
helgdagar

  
    
  
 

  

. h 

 

  

och sista 

Några platser i värt iosterland, som både svenskar och
utländingar med vördnad och beundran "uppsöka och som
bevara minnen efter en af Sveriges ädlastc söner, äro föremål
för denna skildring i bild.

Vi se först det rum i Låugbanshyttans disponentgärd,
Värmland, där den fräjdade uppiinnaren, John Ericsson, såg
(lagens ljus den 31 juli 1803, och därpä en exteriör af bygg-
naden, utanför hvilken ett monument är rest till hans minne.

Vi fä därefter skåda ett hänförande panorama öfver en
af Värmlands vackraste sjöar, Längban. llär synes bl. a. den
stuga, där den store uppiinnaren tillbragte en del af sin
barndom.

Så upprullas för oss nägra bilder frän Filipstad, den
täcka staden vid sjön Daglösens strand, där bl. a. synes Kanon-
udden, sä kallad efter ett par väldiga artilleripjäser som John
Ericsson skänkt, och som befunnit sig pä Monitor.

Efter en blick pä Filipstads kyrka stanna vi inför John
Ericssons grafinonument, ett i kraftiga former hålletarkitektur-
verk som uppförts pä den högsta kullen ä stadens nya kyr-
kogård. .

Här förvaras sedan 1895 det jordiska af den fattige Värm-
landsgossen, som genom snille och oböjlig energi gjort det
svenska namnet hedradt öfver hela världen.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE El- ,
SI n t [H
Hur den modiga flickan räddade ett människolif och
därigenom äfven fick sig en man.
H] Tragedi ur lifvet. I
1. En intrig pä slottet. 11. Nedstörtad i tioden.
2. Mannen och den gode 12. Genom fallet. .
- vännen. 13. En kamp för lifvet.
3. Promenaden. 14. Vid slussarne.
4. "I ditt beskydd öfver- 15. Slussmästaredottern
m lämnar jag lugnt min kastar sig i vattnet.
hustru". 16. I sista ögonblicket.
 I skogen. 17. Räddad.
G. En téte-a-téte. 18. I slussmästarens hem. [ii
7. Svartsjuka. 19. Som konvalescent en må.-
8. Smygande i spåren. nad senare.
9. En falsk vän. 20. Kärlekslycka.
.En 10. En förtvitlad handling.
El EEEEEEEEEEEMEEEEEEEFEEEEEEEEEEEEE El

 

 

 

 

En nervös grosshandlares sorg-V
lustiga ,llllllletvolser b

eller Följden af att raka sig själf.

 

 

Rätt att ändra programmet förbehålles.

 

 

 

Fredagar: llytt Program!

 

STOCKHOLM, SirnLLAN SrÅLs BoKYrRYcKinn, 1909.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain