#4748: Orientaliska Teatern

I...=- Måndagar helt nytt program- :wii

lllllNllllSIll lllllllll

DIREKTION: N. P. cE AXEL NILSSON

MOHT-BLANC

Bedårande vacker och imponerande storslagen verklighetsskildring.
Hvad har icke Schweiz att bjuda på af storslagen natur!

 

 

 

Åskådaren har tillfälle att genom denna bild se Schweizeralpernas högsta toppar såsom
.Mont Blanc och Aiguille de Charmoz. Färden uppför går med den nybyggda bergbana-n., ett
af den modärna teknikens under, från Chamoix till Montenvers, som ligger pa en hojd af
3755 met. öfver hafvet. Banan slingrar sig fram mellan snö och is och i dalsänkan ser man
en väldig gletscher utbreda sina ismassor. Bergtopparnes höjd är: Mont Blanc 4810 meter
och Aiguille de Charmoz 3442 meter.

I Gäslllpplrätlande al" Sång- och Dansduettisterna

 

 

 

 

 

 

 andwblle

Omväxlande o. roande repertoar! 088.! Hvarje månd. nya nummer o. kostymer. I i

BIARRITZ

Hänförande vackra naturscenerier.

 

Först ett rundpanorama med de Vackraste motiv, skumbetäckta klippor och brusande böljor.
Man serjungfruns grotta, vågbrytaren, djäfvulsgrottan, den ena platsen i skönhet öfverträffande
den andra. Därefter få vi se den Baskiska kusten och fiskare i sina pittoreska kostymer, då
de med nyfikenhet betrakta de lina damerna från Göteborg.

FWWWWWWWWWWWWVH
BMWMMMMMWWWMM

åHennes räddare

Ur en ung flickas lif.

Uppdraget uträttas. 20. Oskyldig.
1 . Han väntade henne vid grinden.

å Kolossalt spännande.
WWWWW
WW

Uppdraget. 11. Förföljaren visade sig i fönstret. å

1.

2. Till villan utanför staden. 12. Ett svimningsanfall.

3. En fridstörare. 13. Räkningen betalas.

4. Omöjligt blifva honom kvitt. 14. För att hämta hjälp.

5. En gentleman. 15. Penningarne försvinna.

6. l häftig kamp. 16. Högst misstänkt rymmare.

7. Lycklig öfver att finna en 17. Upphunnen i skogen.
beskyddare. 18. Ater en häftig tvekamp.

3. Vid målet. 19. Visitationen.

0

 
 
     
    
    
       
 

 

I I-Ivarje
måndag .
Nya.
nummer

Hvarje
måndag
Nya.
nummer
o. kostymer. o. kostymer.

:I ll. é i Ill
 5 S C H W E T E

med sina genomroliga uppträdande såsom: wBONDKOMIKERa, wFIN KARa, wVANLIG
MANNISKAw, wCHANSONETTw etc. etc. Herr Schwente som obestridligen är
en af vårt lands förnämsta humorister, har öfverallt, där han uppträdt, gjort

stormande lycka.

 

Bim

 

Alla böra se SCHWENTE!

 
   
  

    

lllersl sin
allsnler lrii ni-
liggames änn-
irllga lllnc lei-
ler sig emellan.

 

I

1
4.,
4214,,

 [WW  (1:59
l " I"le r a
x ha x W: (I Ik cl g j!
( i

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

däfätätätått 

 

Bilden innehåller de mest storslagna naturscenerier, hvilka, för att ännu mer höja
effekten, äro framställda i naturliga färger7 allt visande till hvilken poäng
den nya färg-kinematograferingen kommit.

Farmarens granne har länge kastat beundrande blickar på Alice, farmarens dotter.
Han framställer också en dag sitt frieri, får afslag. men svär inom sig själf att trots
det ändock en gång äga den tillbedda. ä Under någon förevändning aflägsnar han
fadern från hemmet och passar då på att utföra sin plan. Enleveringen har dock icke
försiggått utan vittnen och tack vare ett barn, som iakttagit bortförandet7 blir fadern
i stånd att innan det blef för sent återföra sin dotter, gifvande den falske grannen
hans yälförtjänta straff.

" Hon var för vacker!

Humoristisk skildring öfver hvarför hon den sköna kom
för sent till målet med festmannen. - Hon var för vacker.

 

 

Rätt till ändringar i programmet förbehålles.

Stockholm 1909, Stellan Stäls Boktryckeri

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain