#4744: Orientaliska Teatern

gun-lir"

Inn-"v

f; "tf-in
.

Direktlon:
N. P. ä AXEL NILSSON.

Aid.
fix

 

I W,
med
my. f

Stadens Förnämsta Biograf-
II- TEATER. "I

 

FÖRESTÄLLNINGAR
Hvardagar oafbrutet kl. 5-41 e. m.
Sön- och Helgdagar k1. 1-6 och 77-11 e. m.

WW

-I-I-

 

 

 

PROGRAM

mànen kastar sitt siltver -
pà de glittrande vågorna

Poesimättad verklighetsskildring med de mest häntörande
scenerier. Konstnärligt valda motiv.

Skugger och dagar.

Den gryende dagen.

Solnedgång.

De sista solstrålarne.

En ensam båt på de glitt-
rande vågorna.

wrwwr

åäåååååäååiä

Scenens främste på VOrientalika Teatern.

Handen.

Komedi af M. Berény, spelad af framstående förmågor
ur Paris, skådespelarvärld.

Storartadt spännande.

 

PERSONERNA:

Operettdivan ............................... .. CHARLOTTE WlEHE.
Tillhedjaren.................................... MAX DEARLY vid Theatre des Variétés.
Apachen  . MB CODUET vid Vaudevilleteatern.

Handlingen försiggår i operettdivans salong.
ll.

. Juvelerna locka. I apachens våld.

l

2. Bakom draperiet. l2. Afväpnad inför skönheten.
3. Ett afvisadt smycke. l3. Räddaren kommer.

4. Divans skatter. l4. Itpaehens öfverman.

5- I den nya rollen- i5. Ater nu medvetande.

6. Synen .i spegeln. IG. lnivar är han?

7. Fantaslfoster? l7. Atervunna skatter.

8- Infor Verkligheten-u l8. Hennes tack för lifvet.

9. Nyckeln till-l den vantande. jg- Hans enda byte r en ros-
lo- E" dans for-"fvet- 20. Räddarens belöning.

=I==E=I==I==I==I==I==1==Ii==1==1=
=I==1==I==I==I==Is=1==1=a==1=asä=

.åååååäåiääååäl

lluklu lll en senaste u-inin.

Förvånansvärdt läkemedel.
Botar nervoitet, dåligt lynne, knarrighet m. m.

En stackars slöfock får se reklamen och är icke sen att förskaffa sig
-de märkvärdiga pillerna. Hvilka verkningar och i hvilka urkomiska situa-

tioner undermedlet Försatte den genomlycklige mannen bör ingen under-
låta att se, som sätter värde på ett upplifvande godt skratt.

I högsta grad komiskt.

 

i T
I,

 
 

För första gången i Stockholm.
Gästuppträdande af den firade
Tysk-Svenskakonsertsångerskan

EllY ut lllllMt

FönEsTÄLLNINGARNE:
Hvardagar kl. 6-11 e. m. Helgdagar kl. 74-11 e. m.

   

Populär repertoar.
Obs.! Nyheter hvarje vecka. Obs.3

 

 

MI-

nfàrd aGö a Kanal. - -

l

ME

Bedårande scenerier från vår vackraste kanalled.
I fotografiskt häneende ouppnådd.

l. Biddareholmshamnen.

2. Färden ut; förbi Lilla Essingen.
Kungshatt m. fl. vackra platser.

3. Ankomsten till Södertelje.

4. Genom slussarne.

5. Bergs slussar.

6. Vadstena, slottet.

7. Trollhättefallen m. m.

8. Ett förtjusande strandparti.

XALMMMMM

 

 

llele liv I, an

Storartad nyhet, sällsynt spänande. Enastående
välpelning. Briljant fotografering.
läandlingens gàn g:

. Den unga damen på promenad. 23. Förgäfves söker detektiven finna en

l
2. En fälla. utgång. 0
3. Gripen af de dolda banditerna. 24. Han hör röfvarne komma. f
4. Rofvet bortföresÅ , 25. Låtsas vara död.
5. I banditernas eleganta gemak. 26. Utan att röra sig uthärdar detektiven
6. Ett nesligt förslag. smärtan då en dolk stiekes genom
7. En förtviflad belägenhet. handen på honom.
8. Hon bönfaller tjänsttliekan om hjälp. 27. En röst utifrån.
9. Böfvaren visar sig ånyo. 28. Gallret brytes loss.

l0. Ett hemskt hot. 29. Nära räddningen.

. ll. En biljett till gendarmerna. 30. Måste åter spela död.

l l2. lprivatdetektivernasmottagningsrum. 3I. Nedlagd i en kista.

l3. Gendarmerna öfverlämna biljetten. 32. Bäres bort för att begrafvas.

l4. De studera handskriften. 33. Banditerna begabbadetektivkonungen
l5. För att rädda den bortröfvade. 34. Den döde uppstår.

I6. De veta adressen. 35. Böfvarne öfvermannade.

l l7. En plan. l 36. För att fortsätta räddningsarbetet.

IS. Detektiven infinner sig hos banditen 37. De klättra uppför takrännan.

l9. Han fordrar flickans utlämnande. 38. Befriarna komma.

20. Lönlöst parlamenterande. 39. En kamp för lifvet.

2l. Nedstörtad genom falluekan. 40. Rättvisans straff.

. lnnestängd i källaren.

 

Den li älskat sn enn.

Hejdlöst muntrande ituationsbild

närmast visande hur den förälskade ynglingen wtrasslade im sig då han
skulle fria, och hur han sedan fick sig en välgörande kall dusch för att

lugna

 

sina upprörda känslor med.

Helt omedvetet framtvingas det välgörande skrattet.

 

 

  

Rätt att ändra programmet förbehålles.

 

 

.I

STELLAN STÅLs Bokravckizni. lltlöfà.

OBSJ Måndagar nytt program.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain