#4743: Orientaliska Teatern

Direktion: t
N. P. ä AXEL NILSSON.

.354.
ffx

    
 
 

 

Stadens Förnämsta Biograf-
ID- TEATER. "I

    
   
   

FÖRESTÅLLNINGAR

  
 

Hvar-dagar oafbrutet kl. 5-11 e. m.
Sön- och I-lelgdagar kl. 1-6 och 7-11 e. m.

Win

 

 
   

 

 

I.
"o
:u
VC)
.Cl
:u
:s
.Z

.O

 

 

 

 

 

 

 

 

JBSII   lif  

FRÅN BETLEHEM
TILL GOLGA TA m

 

 

 

 

1. Ankomsten till Betlehem.
2. Jesu födelse.
"i" 3. Jesu barndom.
4. Den samaritiska kvinnan.
5. Jairi dotter.
6. Maria Magdalena.
7. Intäget i Jerusalem.
8. Den heliga nattvarden.
9.V Pa oljeberget.
10. I Getsemane.
11. Judas förrader "sin mästare.
12. Jesus inför öfversteprästen.
13. I tempelförgärden.
14. Jesus inför Pontius Pilatus.
15. Jesus hudiiänges. i
16. Se människan.
17. Tin dagars. I
18. Den heliga Veronika. X i x .IM-.e
19. På. Golgata. 1
20. Jesus korsfästes. i
21. Jesu sista ord.
22. Nedtagningen frän korset.
23. Jesus föres till grafven.
24. Jesu moder.
25. Uppstandelsen.

 

Denna bildserie är framställd i Frankrike med mönster efter4A
de världsbekanta passionsskädespelen i Oberammergau,
hvilka hvart 1,0:de är samla en stor andäktig äskadar-
krets frän all världens land.

Dä dessa bilder tillkommit har dock större hänsyn tagits
till naturtrogenhet i klädedrägt och omgifning än som
göres vid Oberammergaus.

I detta sammanhang kanske det kan vara af intresse höra
hvad en fransk korrespondent skrifver om de stora

PÅSSIONSSPELEN l UBERÅMMEBGÅU 

assionsskadespelen i Oberammergau (en liten stad i
Oberbayern) är en fortsättning på. medeltidens s.
k. wmysteriers, skadespel med motiv uteslutande
hämtade ur bibliska historien. Passionsspelen, sa-
dana som de i ännu i var tid uppföras i Oberam-
mergau, gifva en fullständig skildring af Jesu lif
och pinas historia. Sedan midten af 17:e århundradet upp-

föras skädespelen hvart lOzde är och senast är 1900.
Föreställningen, som endast gifves på. söndagarne, vid
1midsommartiden betraktas dels som gudstjänst eller som nagon
sorts folkfest och ga af stapeln pä en öppen teater med plats
för öfver 8,000 äskädare. Fjärran fran allt världsligt larm
ligger Oberammergau mäleriskt i den hänförande vackra na-
turen. I de hvitkalkade husen, som ofta äro prydda med
mälningar efter den heliga skrift, bo invänarne. Gatorna
äro oregelbundna men tätt försedda med butiker, fyllda med
konstnärligt snidade trävaror, säsom helgonbilder, kruciiix,
fotografier m. m. Det är lif och rörelse i Oberammergau dagen
före passionsspelen skola uppföras. Rika amerikanare, fattiga
1. i tyskar, barknäade tyrolare, bönder i egendomliga dräkter,
I 1 katolska präster och sportklädda engelsmän, alla ha de för-
vi samlats här. Fran fönstren se hundratals människor ned pä
det brokiga folklifvet, lyckliga öfver att ha fätt tak öfver
hufvudet. Ofta ha platserna varit sä upptagna att man varit

glad att i en stol fä tillbringa natten.

En gäng har härtigen af Alencon mast tillbringa en natt
i ösande regn i sin vagn.

- När mörkret börjar falla pä tägar musiken genom
gatorna - men sä i ett blir allt tyst. Frid sänker sig öfver 
staden. 

Kl. 8 på. morgonen börjar passionsskädespelet. Sakta och 1
stilla ljuder uvertyren - det är som om musiken kom frän
mycket längt häll - och så. gär man att uppföra världshistoriens
1största drama.

Tabläerna äro iscensatta med en smak och naturtrogen-
het, somvmäste förväna enhvar. Så. kastar solen sina silfver-
strålar pä de spelande och det hela fär en färgprakt af obe-
.skriliig skönhet. Spelet gör ocksa ett djupt intryck pä äskädarne.

Manga människor ha under arens lopp gästat Oberammer-
gau, fattiga människor, som bedjande tiggt om en staplats,
rika amerikanare, krönta hufvuden, säsom konungen och drott-
ningen af Sachsen, Maximilian II af Bayern, Tyske kejsaren
Fredrik Wilhelm är 1880. Den danske kronprinsen och drott-
.ning Isabella II af Spanien 1890.

Frän passionsspelens första 50 är har man inga räken-
skaper i behäll. Är 1720 var inkomsten så. ringa att menig-
nheten mäste tillskjuta 73 gyllen för att täcka utgifterna, är
1750 88 gyllens balans. 1760Vännu mera nämligen 156 gyllen.
.Först är 1800 blef det öfverskott och 1880 kunde det utbe-k

talas till sjuka, fattiga och medverkande 158,430 mark och
i66 pf.

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas.

 

 

 

STOCKHOLM, STILth STÄLS BOKTBYCKIRX 1909.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain