#4742:

PROGRHM

VID F OTEN AF ETNA

Briljanta vyer och snapshots från det gamla Taormina.

Belägen i den vackraste trakt gör staden ett pittoreskt intryck med sina gamla stads-V
portar, sina springbrunnar och de vackra ruinerna af det antika Taormenium.
j a Från Taorminabuktens stränder sända vi iförbifarten en hälsning till Isola Bella, den
märkligaste af de Borromesiska öarne. I

 

 

 

 

 

Konstfilm

S.  G. L. Ungdomssynd

Denna-alltigenom mänkliga och på samma gång högt rörande
kildrlng ur lifvet tolka af de uppträdande på ett mästerligt sätt.

l rummet näst intill det, som bebos af den unge studenten Maxime de Verac, liggerfpå
sjukbädden en till följd af umbäranden i förtid bruten ung arbeterska. De täta hostanfallen
tyckas riktigt vilja spränga bröstet på henne. Rörd af hennes sorgliga öde, klappar Maxime
på hennes dörr och erbjuder sina tjänster. Anbudet mottages, och från denna stund ägnas
henne den bästa omvårdnad från den unge studentens sida. Men, från medkänsla till kärlek
är steget ej långt, och snart slå sig de båda grannarna ihop i en gemensam lägenhet. Månader
förtlyta, utan att deras lycka på minsta sätt störes. Så en vacker dag uppenbarar sig den unge
Maximes fader i staden och skiljer helt plötsligt de båda älskande åt, i det att han kort och
godt tager sin son med sig, utan att
dessförinnan hafva gifvit honom till-
fälle att återse sin hjärtevän. I nästa
tablå förflyttas vi några år framåti
tiden; af den forne studenten har
blifvit en välbeställd läkare, som till -
och med hunnit gifta sig med en för-
tjusande ung kvinna, Ghislaine, på
hvilken han slösar de ömmaste om-
sorger. Under ett besök i fattigkvar-
teret kommer Ghislaine af en händelse
just till den lilla arbeterskan från
fordom, som efter den brådstörtade
skilsmässan från Maxime födt ett barn
till världen. Ghislaine finner hos
henne sin mans porträtt och får veta,
att han är fader till barnet. Några
dagar därefter erfar doktorinnan
genom ett bref, att hennes skyddsling, i
hvars bröst är illa angriper, ligger på
sitt yttersta och önskar att få återse henne. Följaktligen begifver hon sig åstad, utan att för sin
man vilja yppa anledningen till att hon går bort. Orolig och svartsjuk följer läkaren efter
henne och kommer sålunda till det fattiga kyffet just som den döende utandas sin sista suck.
Smärtsamt berörd af hvad som passerat, men godhjärtad och medlidsam, tager Ghislaine det
stackars ensamma barnetfi sin famn, därmed visande, att hon tillgifver sin make för hans
ungdomssynd.

 

, , V 9 , , En nationalsport på
u r l n - Hawajiöarne
(Indiska oceanen).

SÄREGEN NA TURBILD!

För utöfningen af denna sport erfordras en bräda af särskild form, på hvilken infödingarne
simma de skummande vågorna till mötes. Då en stor våg närmar sig, resa de sig upp på
brädan och störta sig hurtigt ned i de skummande böljorna. Den nedgående solens strålar
förläna åt denna pittoreska scen en egenartad belysning.

l=-..: MUSIK z v

 

 

 

Säsongens märkligaste filmsnyhet!

Vetenskaplig bild! En lektion i astronomi!

JORDEN

sedd i förhållande" till några af
de förnämsta himlaltropparna.

Första Tablån. Jorden är en planet, som fullbordar sitt omlopp kring solen på 365 114 dagar.

Jorden, som på vår bild betydligt förstorats i förhållande till solen, drager månen med sig i sitt lopp, hvarför
denne kallas vår idrabanti. Månen, som befinner sig på ett afstånd från oss af 96,000 franska mil, behöfver gngefär
en månad för att fullborda sitt kretslopp kring jorden. " i f I

Andra Tablån. Då månen under sitt lopp kommer mellan solen och jorden. uppstår hvad vi kalla solförmör-
kelse. Då månen åter befinner sig i den af jorden kastade skuggan, uppstår en månförmörkelse.

Tredje och fjärde Tablåerna. Månens diameter är 4 gånger mindre än jordens, hvars medeldiameter utgör
l2,742 kilometer.

Solen, som i rymden utstrålar värme och ljus och som öfver hufvud är betingelsen för allt lif, är i förhållande
till jorden af en ofantlig storlek: dess diameter är l06 gånger större än jordens.

Femte Tablàn. I denna tablå visas de 4 solen närmast varande planeterna. Om vi utgå från solen (hvars
storlek här måst betydligt reduceras) äro dessa i tur ooh ordning följande:

I. Merkurius, som på den korta tiden af 88 dagar fullbordar sin bana kring solen.

2. Venus, som är af ungefär samma storlek som jorden och som fullbordar sitt kretslopp på 225 dagar.

3. Jorden med sin drabant fullbordar sitt omlopp på 365 lll dagar.

4. Mars, som nästan behöfver två af våra år för att fullborda sin bana.

Enär planeterna Merkurius och Venus befinna sig mellan jorden och solen, kunna vi aldrig se dem annat än
morgnar och aftnar. Mars har 2 små månar, som dock äro osynliga för blotta ögat.

De 4 stora planeter, som vi i det följande skola få se, äro mera atlägsna från solen än jorden.

Sjette Tablån. Solen, som i stort sedt befinner sig på ett ganska litet afstånd från oss, rör sig tillika med
hela solsystemet i riktning mot Herkules, stjärnbild. Solsystemet omfattar alla de himlakroppar, som kretsa kring
solen. Dennas inflytande sträcker sig till alla planeterna, hvilka af densamma dragas med i dess lopp ivärldsrymden.

Planeterna hafva alla i denna framställning måst högst väsentligt förstoras: i själfva verket skulle, med den
storlek som solen har på vår bild, endast den jättestora planeten Jupiter vara synlig som en helt liten kula.

l solens omedelbara grannskap kretsa Merkurius, Venus, jorden och månen, äfvensom Mars. Jupiter, som kom-
mer därnäst ifråga om afståndet, fullbordar sitt lopp på II år och Il] månader. Jupiters diameter är ll gånger större
än vår jords. På bilden se vi den sida, som denna planet visar oss om natten, då den kommer framför solen. Den
egendomliga planeten Saturnus, som man lätt igenkänner till följd af dess ringar, visar oss däremot den mot oss om
dagen vända sidan och är just på väg att försvinna bakom solen. Saturnus behöfver 29 år, 5 månader och l4 dagar
för att tillryggalägga sin bana kring solen. Denna tidsrymd motsvarar sålunda ett år på Saturnus.

Planeten till höger är Uranus, som tyckes stå stilla; så är dock ej förhållandet, men den behöfver hela 84 år
för att fullborda sitt lopp kring solen. Planeten till vänster, som är den från solen mäst aflägsna af alla, rör sig i
världsrymden på ett afstånd af I,0l9,000,000 franska mil från solen och behöfver icke mindre än l64 år för att till-
ryggalägga sin årliga bana.

Dessa två planeter, Uranus cch Neptunus, äro osynliga för blotta ögat, till den grad stort är det afstånd, som
skiljer dem från oss. c

Sjunde Tablån. Kommande från de aflägsna rymder, där planeten Neptunus befinner sig, närmar sig kometen
till solen i en alltmera svindlande fart. I ögonblicket för bildens upptagande befinner den sig helt nära jorden, men
atlägsnar sig ånyo hastigt från vårt solsystem, i förbifarten, den l8 maj, med sin svans kringsvepande vår jord med
dess måne. Kometen begifver sig därpå ånyo ut till världsrymdens aflägsnare delar, för att, efter att någon tid hafva
dväljts i det fjärran mörkret, ånyo återvända till grannskapet af vår sol, något som nästa gång inträffar år l985.

Upptagandet af denna den mest intressanta kinemato-
0b5.! grafbiid, som hittills visats har kostat iiimfabrikanten  francs

STORARTAD NYHET!

Efter en blodig dag

En vacker och gripande bild från ofreden dagar, i hvilken
hunden Moustache spelar hufvudrollen.

Gubben Morin har på gamla dalr haft till enda sällskap sin hund Moustache. På den
ensliga landtgården hafva dessa båda varelser varit hvarandra till ömsesidig båtnad och glädje.
Men gubben Morin, som är utfattig, har ej längre råd att föda sin trogne följeslagare. Moustache
"räcker honom förgäfves sin tomma matskål. För att icke behöfva se den stackars hunden
lida längre, för Morin honom långt
bort från hemmet, samt binder honom
vid ett träd, vid kanten af en väg,
hvarpå han går ifrån honom, i hopp
att han skall blifva upptagen af någon
medlidsam vandrare. Moustache blir
verkligen omhändertagen af ett zuav-
regemente, och länge dröjer det ej,
förrän han gjort sig bemärkt genom
åtskilliga hjältedater under det på-
gående fälttåget. En natt går den
trogna hunden på vakt. Plötsligt upp-
täcker han fienden och skyndar sig
att göra larm i lägret. Efter drabb-
ningen är slagfältet här "och hvar
betäckt med stupade. Fanan har er-
öfrats af fienden, och allmän för-
stämning råder, då man på en gång
får se den hjältemodige Moustache
komma åter, uttröttad och blodig,
men bärande den saknade fanan. Moustache upplefver nu ett ärofullt ögonblick, ity att han
af hela regementet emottages med ett öronbedöfvande hurrarop, hvarpå han i triumf bäres
omkring af sina vänner soldaterna. i

o En
misshan

storhet

eller Petters geni-

alislia affärsidé

Komisk scen af TIMMORY
lhufvudrollen humoristen PRINCE

Rätt till 4ändringar af programmet förbehålles.

av Måndagar och luisdajar nytt pingram wa

Publiken ombedes Iatt använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

 

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain