#4741:

RQGRAM

 

 

 

 

 

 

Vackraste naturbild I

Våra   tvingade vänner

Fåglarnas lii uti fria naturen.

Konstnärlig färgfotografering.

Aldrig har väl en mera lefvande verklighetsbild upptagits. Det är riktigt
som sloge suset af foglarnas Vingslag emot oss från den hvita duken.

IIIIIIIIEE
- un
nunnnnnnlm

 

 

 

 

 

[gå-"B

ffäällkäål

Kinematografi i färger. ==

lycklig kärlek.

WB" Gripande drama. W

Handlingen utspelas i en underskön trakt vid i
hafvet och i en badorts eleganta salonger.

BU

 

 

 

Händelsen är den ofta upprepade. Om den första häftiga oreflekterade förälskelsen,
Och den sig sedan inställande ångern. Om älskaren och den bedragne mannens svartsjuka
samt de därigenom uppkommande mindre lyckliga förvecklingarne.

ålllllä.

 

i .

 

 

 

flyger öfver Öresund.

 Briljant uLptagning af vår nedsände operatör. 

Starten från flygfältet på Amager. - Flykten och mot-
tagandet på Limhamsfältet. - I-Iyllningen m. m.

En komplettering till Vära hittills upptagna bilder af

 Öresundsilygtäilingen

hvilken i sin helhet visas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: :: ;- -; :z ::
MUSIK
:: z: =- -= :: ::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iäå
e
så
är
e
e
e
e
e
e
få
är
är
är.
Et .

Med turistångare W

p

å til Hammeriest

Vackra naturscenerier och studiebilder från de för sin
skönhet bekanta norska fjordarne.

  

eaaeaaaaea

 

A

semewsssäswässäsa

:å rr Konstfilm! won

6Sahinskornas
bortröfvamle.

Storslagna kolorerade scener
ur legenden om Roms forntid.

så sewe
säga-sasse

se sas

Skådespelare: ROMULUS - Ciro Galvani, ACRON -
Carlo Duse, TATIUS - Gastone Monaldi, ERSILIA --
-Clotilde de Maria, TARPELA - Anna Pasquinelli.

Staden Rom var nyligen grundlagd och räknade omkring fyratusen
invånare men bristen pä kvinnor var sä stor, att stadens framtid syntes
starkt hotad. Romulus beger sig för den skull till grannfolken för att
begära hjälp att bota bristen, men blir mottagen med hån och skämt.
Med harm i hjärtat återvänder han då. till sin stad, men för klok att visa
sin vrede läter han kungöra att Rom tänkte ställa till en stor festi
Vhvilken alla kringboende inbjudes. På, ett gifvet tecken af Romulus, som
själf bemäktigar sig konung Acrons maka, störtar sig sä midt under
festen romarne i vapen öfver de unga flickorna och röfva bort dem.
Bortförd af Romulus kämpar Ersilia med sin dygd och sin Växande kärlek
för konungen, då. plötsligt ett vildt tumult höres i staden. Det är sabinerna
som under anförande af sin konung Tatius genom förräderi bemäktigat
sig citadellet och som nu komma att hämnas kvinnorofvet. Romarne

och iienderna drabba nu samman, men dä Romulus ser sina landsmän
vika för öfvermakten anropar han Roms skyddsängel Jupiter om hjälp,
li

då se åtrå e
mmssåws se s

äs

och genast ser man sabinskorna störta sig mellan de stridande för att 1
med tårar och böner tillbakahälla sina släktingar, hvilka också. läta sig
försonas hvarpä brödrafolken sluta fred.

Detta skådespel, som är baseradt på. den gamla välkända legenden
om sabinskornas bortröfvande, är här iscensatt och inspeladt af iieraV af
Paris förnämsta sceniska artister.

eyes
ef

s

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.V
Måndagar och Torsdagar nytt program. i

Eftertryck af programmet förbjuda.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain