#4739:

PROGRHM

 

 

 

 

 

    
 

, Rotterdam

(Holland.)

Från "Hvita husets" utsiktstorn.

E Rotterdam, den af vatten om- och genomflutna staden, utbreder sig
x här för våra blickar. à Med sina talrika holmar och små öar, som bildas
af de många segelbara kanalerna, hvilka stå i förbindelse med hvarandra
genom vindbryggor, vridbara broar samt gamla hederliga stenbroar, bildar
detta ett omväxlande och pittoreskt drama.
Flerstädes bilda kanalerna hamnbassänger, som äro tillräckligt djupa

för att tillåta äfven de största fartyg att lägga till vid de där belägna
nederlagsplatserna.
Rotterdam, med sin lifliga industri, sin talrikt besökta hamn och sina

stora skeppsvarf, är kanske den mest originella bland alla Hollands städer,
på samma gång som det har att uppvisa den största trafiken.
En

mmmmmmmmmmmm

KONS TFILM!

David OCI) Goliat

Biblisk seen framställd i en-
lighet med den heliga skrift.

Uttyrselstyeke 1 naturliga färger.

I hufvudrollerna följande (från Comédie Francaise)
framstående konstnärer:

David Frkn Bovy Goliat Hr Ravet Konung Saul  Hr Alexandre

Sai och hans fyra söner njuta som bäst sin landtliga hvila, då en
krigare kommer med ett budskap från konung Saul, i hvilket han riktar
ett upprop till Israels folk att bistå honom i hans kamp mot filistéerna.

Tre af Sais söner gripa till vapen. Endast David, som ännu är
för ung, stannar hos sin gamle fader, ehuru han brinner af längtan att få
åtfölja sina bröder.

Någon tid därefter uppdrager den gamle Sai åt sin son David att
föra proviant till de äldre bröderna. David mottager med förtjusning
detta uppdrag och kommer till konung Sauls läger midt under den hetaste
striden. Det afgörande ögonblicket är inne. Ur de fientliga leden fram-
träder Goliat, stolt öfver sin storlek och sin styrka och framslungar mot
Israels här en utmaning, som ingen vågar antaga. Blott den unge David,
beväpnad med en vanlig slunga, vågar upptaga striden, samt lyckas med
en sten från sin slunga döda jätten. t

Fröken Bovy, som, full af djärfhet och inspiration, framställer David,
sekunderas i denna scen på ett utmärkt sätt af Herr Havet, som mästerligt
framställer Goliats roll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g oo oo .. .0. oo oo
e o . . o o

0 MUSIK 0
o.. :o :. .: o.. o..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Jakobs mikroskop

En intresant vandring i
vetenskapens förgärdar.

Först se vi en öldroppe med skummet som bildas af jästpartiklarne. Vidare se vi huru-
som några i vattnet upplösta saltkorn vid afdunstningen kristallisera
Så kommer turen till devmikroskopiska djur, som lefva på gamla ostkanter. Vidare iakt-
tages hos några vattenväxter en omsättning af växtsafter, som påminner om blodomloppet hos
människan.
den sista bilden visas ättikålar, små maskliknande djur, som under vissa förhållanden
uppstå i ättika.

 

 

 

 

 

Nytt amerikanskt
Far-West-dram a.

IIIII .
På Värdshuse

iRöda Leione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spännande episoder ur
en iliekas lif, samt om
en mexikanares miss-
O lyckade hämndplan. o
1. Vallflickan i skogen. 18. Mexikanaren ser sin hämnd vara
2. På värdshuset wRöda Iejoneta. misslyckad.
3. Adoptivdottern behandlas strängt. 19. Nya planer för illgärningar.
4. En mexikanare besöker värdshus- 20. Revolverns patronmagasin länsas.
värden. 21. Ett osynligt vittne.
5. Man dricker whisky. 22. Det varnande brefvet.
6. Mexikanaren är en närgången be- wStanna ej här i natt och drick
undrare. ej någon spritla
7. Dottern sändes bort för att afyttra 23. lnbjuden att taga ett glas.
en korg ägg. 24. Varningen.
8. Förföljd af mexikanaren. 25. Nattlig tlykt.
9..Straffad närgångenhet. 26. Genom skogen.
10. En räddare och artig uppvaktare. 27. Förföljda.
11. Målet för uppdraget. 28. Omöjligt att undkomma.
12. En téte a téte. 29." En mot två.
13. Mexikanaren smyger omkringisko- 30. Ett modigt och rådigt ingripande.
gen rufvande på hämnd. 31. Säcken öfver hufvudet.
14. ljämndakten. 32. Utför branten.
15. Aterkomsten till fosterföräldrarne. 33. Värdshusvärdens och mexikanarens
16. Förebråelser. öde.
17-. En ny gäst anländer till värds- 34. Mot det nya hemmet och lyckan.
huset. 35. Vid thebordet i trädgården.

 

 

 

 

 

Ekvilibristtruppen

  "Les Paoli"

1 Denna trupp kommer helt visst, tack vare och kanske icke minst den smidige
medhjälparen, hunden Tom, hvilken verkligen framvisar prof på en underbar dressyr, att
hänrycka publiken genom sina storartade prestationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.
Rätt till ändringar af programmet förbehålle.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1910 Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain