#4738:

PROGan

 

 

 

 

 

 

 
   

Amerikansk konstilm
-

a

En gripande bild från

den amerikanska me-
tropolens fattigkvarter

       

 

 

 

MOTTO:

,,Ofta är en lång följd af motgångar och
pröfningar af värde och om man icke
förlorar hoppet skall säkert en gång
lyckan kommas

 

1. Vid sin moders dödsbädd. 20. I säkerhet.

2. Ensam i världen. 21. Utmattad af sinnesrörelsen och
3. För att söka arbete. . ansträngningarne. I

4. Genom New Yorks fabrikskvarter. 22. Upptagen af farmaren.

5. På fabrikskontoret. 23. Hos goda och välvilliga människor
6. Tillfälligt arbete. 24. Den af motgångar hårdt pröfvade
7. Arbetslönen hämtas. finner lyckan.

8. En vanartig son. 25. Spirande kärlek. I

9. Tillfället gör. .. 26. Detektivstationen vid Rivington
10. Misstänkt. street.

11. Skenet emot sig. 27. En semesterresa till landet.

12. Lönlöst att försvara sig. 28. I trakten af farmen för att fiska.
13. Man sänder efter detektiven. 29. En téte à téte vid brunnen.

14. Flykten. 30. Ett bekant ansikte.

15. Till den enkla bostaden. 31. Igenkänd af detektiven.

16. Hack i häl förföljd. 32. För att utöfva sin tjänsteplikt.
17. Den räddande brandstegen. 33. Ett lyckligt par.

18. Till landsbygden. 34. Ogon, som icke ljuga.

19. Alla spår förlorade. 35. En gratulation af hjärtat.

 

W NN

Gardisten i "andeskepnatl"

en... Då Kalle såg sitt sj älfporträtt

Vi bedja alla spiritister och andeframmanare om ursäkt för detta lilla skämt och få
kanske aafslöjaw att det hela endast är en biografkomedi. - Det förstår icke Kalle.

Dråpligt skämtnummer!

 

 

 

 

.I -I MUSIK I-I-:l

 

 

 

 

" Stockholm-Göteborg."
i kanaHgden

Ombord på. kanalängaren tillsam-
mans med operatören lämna vi
Stockholm och glida ut pä Mäla-
ren, i hvars klara bölja de skogiga
stränderna afspegla sig. Fran
Mälaren komma vi in i den tränga
Göta kanal, där vi under loppet af
en och en half timme mäste pas-
sera sjutton slussar för att följa
markens stigning med 150 meter.
Sent omsider komma vi till det
världsberömdaTrollhättan,hvars
brusande och dänande vattenfall
gör ett mäktigt intryck på. oss,
för att sedan efter ytter-
ligare nägra timmars
färd landstiga i Gö-
r teborgs hamn.

 

 

 

 

 

 

På en half timme passeras 17 slussar för att nå

en hon af 150 meter.

 

I ,
rfA

W, f i,
f j  r

i

.Haha

 

. r " x
r fr  " rr-.Miitir Lil-E

JF" .;-i- I.
I] KAMHHSPANTENf

 

eller
r Präriej ägarens son r

På vilse stigar. 11. Tacksamhetspanten.

En indian besöker cowboyslägret. 12. Hästen som budbärare.

Bortjagad. 13. aBarnet är utom fara och skall

Kvinnorna hysa medlidande för snart vara i sin moders armar.)
indianen. 14. En nattlig flykt.

Litet mat. 15. Flyktingarne saknas.

Visad tacksamhet. 16. Allarm i indianlägret.

Den brokiga halsduken. 17. Förföljda. t

En första ridtur. 18. Nära upptäckt.

Barnarofvet. 19. Ett äfventyr.

Indianlägret. 20. I säkerhet.

QHHHHHJ
v Palma Sjåll IaD-QISQNN

Urkomisk situationsbild!

L

:PSNFQI-

.0599051991

1

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

av Måndagar och Torsdagar nytt program an

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbj udes.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain