#4737:

PROGRH

 

 

 

 

 

Å ElimönsterlamltbrukiTunisien

En erie bilder af stort intresse.

Jordens upplöjning, skördearbetet etc., allt utfördt med de modärnaste och mest
fulländade åkerbruksmaskiner, som i närvarande stund finnas. 0

Äfven en hel del de vackraste landskapsmotiv hafva blifvit fotografens vinst vid
upptagandet af denna bild.

i 4 -I-
Från rikedom till fattigdom.
Djupt gripande drama ur lifvet.

 

 

-
. Det hårda slaget.

1. Ruinen för dörren. -
2 .
3. Ovana händer till groft arbete. l
4. På arbetsplatsen.
5. Middagsrast. .
6. Den hittade plånboken.
7. Det förlorade saknas.

8. Till det fattiga hemmet.
9. Ett förtroende.

10. Frestelsen.

11. Gömstället i skogen.

12. En spion.

13. Heder.

14. Skatten är borta.

15. Hittelön.

16. På bättre vägar.

 

é léarneilalernas karneval

Den i Nizza hvarje år återkommande stora festen.

Prins wKarnevala med sitt brokiga följe gör sitt intåg, nu senast kommande från
Nordpolen. Prinsessan aKarnevala, Guldsmedernas vagn, Ljusets herre, Ghanteclair
m. m. - allt görande .ett imponerande intryck.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.. o.. :. .: o.. o..

0 MUSIK 0
o o . . o o
oo oo .. .. oo oo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 
   
 

Far ri ai is rrrrrr ar lar lrrlar airais isar

Intressant verklighetsbild.

 
 

Från hvalfångarefartyget se vi något röra sig bland isen: det är en
björnhona med sina 2 ungar. Störda i sin hvila, söka ungarna skydd hos
modern, som söker att utforska omgifningarne.

Jägaren sänder modern en kula för att sedan kunna bemäktiga sig
hennes ungar. Dessa, som fångas med lasso, streta emot förtvifladt, trots
att de blott äro sex månader gamla.

Man släpar björnhonan ända fram till hvalfångarefartyget. Så föras i
ungarne ombord för att vid hemkomsten förevisas på marknader eller
"kt-:ställas i zoologiska trädgårdar.

 

 

  

m

Storartad sensationnyhet af
Världsmärket

-

     
    

lndianöfverfallet
alstevens cabini

eller lndianflickans
- räddningsbragd - .

MOTTO: Var god äfven mot-.Eden ringaste.

Denna skildring från det ociviliserade Västerns utkanter visar
att en vänlig handling mot den aldra obetydligaste icke sällan kan
visa sig fruktbringande och af stor betydelse.

Joe Stevens kommer till Västern för att söka sin lycka och
rikedom i de vilda bergen. Han har äfven haft en ovanlig tur och
blef inom kort tid en rik man, hvarför han skref till sin hustru
att snarast uppsöka honom. Denna,- som önskade att öfverraska I
sin man, kommer, medförande deras lilla dotter, på en oväntad tid.

På dagen för deras ankomst anländer just en grupp indianer för
att göra sina varubyten och bland dessa är en liten indianilicka, som
behandlades mycket illa af sin moder. Det stackars barnet hade
aldrig fått ett vänligt ord eller blifvit bevisad någon välvilja. Då
det därför vid sin ankomst till Stevens stuga blef väl emottaget
och t. o. m. Joeis dotter skänker det sin docka att leka med, var
det utom sig af förtjusning och visste icke huru det nog skulle
kunna visa sin tacksamhet. Men indiantlickan, sitt släkte likt,
skulle aldrig glömma det passerade. Under tiden hafva indianerna
delat upp sina förråd och bröto upp då en af dem blef misshand-
lad af en drucken cowboy. Framkomna till sitt läger hålles krigs-
råd och de besluta hämnas. Indianilickan visar sig nu med sin
docka i famnen, men då den visar bilden af en hvit, griper en af
indianerna den och kastar den utför bergen, där den stackars in-
dianilickan ilnner sin skatt hjälplöst sönderkrossad.

Ljudet af indianernas krigsdans kommer till den lillas öron och
hennes första tanke är då att varna sina första och enda vänner.
I-Ion kommer ej heller en minut för tidigt. Men Joe rusar-genom
byn uppbådande folk och då indianerna anstorma, blifva de lämp-
ligt emottagna och efter en kort men het strid tillbakadrifna. Hela
byn talade om den lila indianiiickan, som i tid varnat dem för in-
dianernas öfverraskande anfall och man önskade höra hur det
gått det stackars barnet. - Men, ack! Den lilla hade sårats un-
der striden och med sina sista krafter släpat sig hem till lägret,
där hon faller ned och hennes själ lämnar den lilla kroppen, som
oifrats på tacksamhetens altare.

 

 

 

 

 

 

 

w Max går miste om ett rikt parti

Komisk seen af Max Linder.

Max, hvilken sedan lång tid tillbaka varit på jakt eften en fästmö, har nu ändt-
ligen lyckats iinna sitt hjärtas ideal, en förmögen iiicka af fin familj.

Han skall just på en aftonbjudning till familjen i fråga då han upptäcker att
hans benkläder fått en betänklig skada. Han lagar denna så godt sig göra låter,
men under aftonens lopp har han många gånger anledning att frukta att rispan skall
gå upp igen. Senare under balen når hans ångest sin höjdpunkt. Slutligen inträffar
katastrofen och rispan i benkläderna, som han gjort sig så mycken möda att dölja,
upptäckes af gäster och värdfolk.

Värdinnan är nog grym att fästa en svärmare på det kritiska stället, och Max

nödgas lämna balen under de närvarandes högljudda munterhet, allt medan svärma-
ren sprakar och gnistrar.

 

 

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

av Måndagarurh Torsdagar nyii program 

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain