#4736:

...VI-.OO

lnrun rosagtnomlgygten

Från Sunrise till Sunset.
1 I

 

   
 

   
 

Ypperliga, liffulla och målande skildringar från pyrami-
dernas land. Det finnes väl knappast något land i världen,
med hvilket så stort historiskt intresse är förknippadt som
Egypten. Den naturvetenskapliga forskningen påstår med
stigande säkerhet att vid Nilen den första kulturen har
uppväxt. .

Bilden åskådliggör: En resa med flodångare på Nilen.
Bland ökensand. De urgamla pyramiderna, byggda omkring
2850-2700 före Kristus. Sphinxen. Ett i sten skulpteradt,
kolossalt stort lejon, framställdt i liggande ställning, med en
höjd af 20 meter och 57 meter lång.

Bevattningsanläggningar, Nilens stränder samt slutligen
en soluppgång il pharaonernas land.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

.O
i V etS malOrt .
O O
Ett af den djupaste smärta framburet skåde- .
. spel, skildrande huru en man, som slag-i
Q slag drabbades af den ena olyckan värre Q
än den andra, bringades ända till förtviflans .
. brant, men slutligen i lifvets sista timme
iick njuta lyckan, kanske i dubbelt mått.
- 1. Fadern sänder sin lilla dotter i skolan. mig ett löfte aff dina domare Skola erkänna
2. Olyckhändelsen. sl" misstag Magda"
3. Det första hårda slaget. 12l Frigifven,
4. Bilden af dottern på sjuklägret för- 13, En Obehaglig bekantskap,
följer mannen Under hans arbefe- 14. I arbete på snickerifabriken.
Q 5- Pa kontofet- I 15. Han har varit straffad. Q
6. Han misstänkes för stöld. 16. Utan bröd,
7- Ett-.lufidisktn misstag- 17. Utför det sluttande planet. .
. 8- I fangelse for annans Skuld- 18. I tillfälligt arbete vid hamnen.
9. Långa bittra stunder. . 19, ter motgångar,
Q 10. Fadern skrifver till sin dotter: 20, på fallets brant, Q
iJflg har liditfmifföreft annans slfuld, 21. I sällskap med brottslingar.
men z morgon slarfrlhetens timme och andt- 22 H d
. ligen får jag trycka dig i mina armar.) - e en n , .
. 23. En annan vandnlng.
ll. Dotterns bref.
-- 24. Tacksamhet.
. aAlskade fader! 25 B l.. . .
jag gläder mig åt att du blirfri z 1morgon. - e Omngen- .
Jag vet att du är oskyldig och jag har gifvit
--
O I O O O O O O O O I O
-

Färgskimrande
I - - fantasibild - -

I ängslad vid läsandet af Jules Vernes äfventyrliga berät-
telser om okändav världar, kan lilla Elsa icke skilja sig

från sin bok. Men så sluter John Blund hennes ögon

och i ett nu är hon själf med i alla brokiga äfventyr

hvarom hon nyss läst. Hon stiger upp i ballongen, som skall
föra henne till den isiga polen och lustigt går färden. Så bryter
ovädret löst, blixten tänder hennes ballong, och hon störtar
ned i hafvet f- djupt ned - ända till hafsdrottningens rike,
där nya skimrande äfventyr mötte. Slutligen vaknar hon häpen
och skräckslagen åter till verkligheten, tryckt i sin moders
lugna famn.

 
  
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

.a MUSIK i I

är stNsK BILD!

nasingborg till-itunen

Målerisk naturskildring. En bland de vackrate venska
vyer som hittills kinematograiikt upptagits.

1. Rundvy öfver Helsingborg och hamnen.v 5. Fiskare på hafvet.

2. Med ångare till hafs. 6. Utsikt och partier från Kullen.
3. Ruinen Kärnan med omgifningar. 7. Bränningar.

4. Mölle. 8. Silfvervågor.

   
  

 

w Ouppnådt! Enastående! Spännande!

W Amerikansk konstmmt W

Illr
Misslyckadt hämndförsö

eller

Borgmästaren ooh journalisten.

Nutidsdrama utspeladt af New-Yorks främsta aktörer. "

mändlöst fölies hela framställningen !l

I en af de större städernai Nordamerikas väststater har den mera än
abusiness-smartea borgmästaren nu fått ro för några dagar, sedan redaktören
för aCricksville-Gazettea, som ständigt varit honom på nacken, för alltid lämnat
staden. Redaktionen för tidningen har anförtrotts åt en ung journalist Harry Ryan
från Kansas. Borgmästaren söker naturligtvis genast upp den unge pressmannen
för att imponera på honom., på det han icke må lägga sin näsa i hans 4 borg-
mästarens - privata företag. Dock Harry vill icke gå in på något, som strider
mot sitt samvete, och afbryter härmed samtalet. - Någon tid går. Borgmästarens
niece, som varit borta i något ärende, blir på hemvägen öfverfallen af ett par
strampsa, men Harry, som just passerar, jagar genom ett par välriktade slag
banditerna på dykten, hvarefter han ledsagar den intagande damen hem. Där
presenteras Harry för hennes onkel, hvilken han, pinsamt berörd, igenkänner
såsom borgmästaren. 1- Denne förnyar nu sina mutningsanbud, men den gode
sMayor of the city) skulle snart komma underfund med att här hade han en
man framför sig, hvilken han icke så lätt skulle få i ledband. M Allvarligt och
beståmdt upprepar Harry att han icke, händaihvad som helst, kommer att vika
en tum från det hans samvete säger -honom vara rätt och hederligt, och.I med en

3

 

W

föraktfull blick kastar han den framräckta sedelbundten tillbaka. - Annu en
gång uppsöker borgmästaren Ryan, nu på redaktionen, för att söka muta
honom, men allt är lönlöst, ty Harry är en hedersman. - I stället upp-

läser den modige journalisten ett för borgmästaren komprometterande bref samt
förklarar äfven oförbehållsamt att han ämnar publicera detsamma i Cricksville-
Gazettc. - Med ett raskt grepp söker borgmästaren rycka till sig det besvärande
brefvet, men då detta misslyckas, släcker han lampan för .att med våld
tillägna sig detsamma. - Harry hade nu fått ytterligare bevis på sin antagonists
låga karaktär och oförbchållsamt skildrar han därför i sin tidning det passerade
samt offentliggör äfven ordagrannt det för borgmästaren komprometterande brefvet.
-I Men nu har också den brinnande luntan lagts till krutdurken. - I den mest
uppbrakta sinnesstämning skyndar borgmästaren ned till en illa beryktad bar, där
han snart finner lämpliga tjänare för sin hämnd på journalisten. -

I borgmästarens privatkontor planeras attentatet. - Osedd lyssnar dock Mary,
niecen, till samtalet och hon skyndar att varnar Harry, för hvilken hennes
hjärta redan länge klappat af beundran. - Men Ryan låter icke varna sig.
Orädd vill han se bofvarne i ansiktet. - Hans skulle också snart få detta, ty nu
anstormar borgmästaren i teten för ett antal beväpnade män, hvilka bakbinda
Harry och föra honom ut till en skog, där hans öde snart skulle afgöras. - Men
Mary. har icke varit overksam under tiden, ty som hon genast förstått vidden af
den journalisten hotande faran, har en oförklarlig makt, kanske den spirande kär-
leken, drifvit henne att till hvad pris som helst söka rädda Harry. Beslutsamt
alarmerar hon därför stadens skyddskår, som genast med Mary i teten rycker ut
och kommer just lagom för att rädda Ryan. De båda antagonisterna stå ännu
en gång ansikte mot ansikte, men nu är det Harry, som har trumf på hand.
Slokörad lommar också den nu fullständigt brutne borgmästaren sin väg. - Harry
och Mary, ja de ha redan förstått hvarandra och ömt sluter den modige journalisten
sin bundsförvandt i sina armar samt trycker kärlekens första kyss på hennes
purpurläppar.

.mm-

Svärmor utöfvar den
ädla ridsporten.

Oemotstàndlig galghumor!

:iiiåäåääåäåååäåååääåå

 

Något för herrar mågar, som råkat ut för argbiggor till svårmödrar, att draga. nytta af.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

of Måndagar och Torsdagar nytt program "en

i Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain