#4735:

s PROGRAM s

 

 

IDonaus stränder

ååååiååäåäiäååiåi

Några fåglar vid boet.

-De olika fågelarter, som fotograferats för denna film,

. OBSJ.r Ny serie ur fåglarnas lif. OBSJ.r

 

Vackraste i färger framställd naturbild.

bilda en lika intressant som förtjusande erie.

1. Vi se vadare-fåglar, som långt , 4. Dopping på fiske.
från människoboningarne fram- ö. Fasanungar på promenad med
lefva" sitt fredliga lif. sina föräldrar.

2- StPTm-fågeln, Som häckar i 6.. Ett trädgårdssångarebo.
otillgängliga klippor vid hafvet. 7 Ett bofmkbo

3. Den vilda svanen; denna fågel i " h
bygger åt sin afkomma ett bo, 8" En Vaksam trast Opa-
Som tjänstgör på Samma, gång 9. Koltrastungar med sin mamma.
som flotte och som vagga. 10

. Ett sädesärlebo.

.ååääååå

 

(Från Passau iill Wien)

VACKRASTE NATURBILD. .

Vi se här den mångbesjungna Donau-Boden inför våra blickar.
De vackraste scenerier aflösa hvarandra; den pittoreska staden Linz,
slottet Greinburg och staden Grein, bilda liifulla och omväxlande taiior.
- Så se vi vidare Grottesthal med sina klosterruiner och Marbach
samt på höjden den berömda vallfartsorten Maria Taferl; sedan slotten
Schönbichl, Aggstein samt Emmersdorf, Spitz, St. Michael och fästningen
Diirenstein, där Leopold VI lät inspärra Richard Lejonhjärta. - V

Slutligen Stein och Wien med sina kajer, där en liflig rörelse
ständigt råder.

 

I Hur man roar sig på ett I

 

E; franskt lustslott El

 

 

Humoristiska cener.

Friherre de la Giboulette inbjuder sin vän Ohabichou att tillbringa
jaktsäsongen på hans slott St. Guoufe. Ghabichou får sig anvisad en
bostad i ett präktigt historiskt rum, där man dock påstår, att det
spökar. Trots värdens lugnande försäkringarI tillbringar vår vän
Chabichou en förskräcklig natt i detta rum. K1.5 på morgonen väckes
han slutligen af fanfarer, som äro ett tecken till att aifärd till jakten
skall ske. Chabichou påtager i en hast de kläder han låtit förfärdiga
särskildt för ändamålet och bestiger en eldig jakthäst. Men föga förfaren
i den ädla ridkonsten, dröjer det ej länge, innan han kastas af och blir
liggande på vägen.

Efter jaktens slut tvingas vår hjälte, som är alldeles uttröttad af

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. dagens strapatser, att deltaga i dansen, som slutar med, att han får en . .
0 duell på halsen. Utledsen på slottslifvet flyr Ghabichou från sitt präktiga .
rum och tager första tåg tillbaka till sitt land igen.
0 . . . . o o o o
O O o .
O O
0 MUSIK
O O
. . O O
. . . . I O O O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W

i Amerikansk sensationsnyhet!

Sergepllle

.q I enda tröst under hans vistelsei Västern. Den hurtiga flickan är mycket

-uppnä en högt belägen utsiktspunkt, hvarifrån de kunde taga den hän-

 

V V i .Vi I i V . . , .I .lf . a
s f i.. . t x) I! .g , i f I. X

  
   
    
  
  
  
  
  
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
   

Öfverstedottern
DRAMA

Aldrig har väl ett drama arrange-

rats i vackrare omgifningar än detta.

Men det är också upptaget i YOSE-

MITEDALEN och bättre bakgrunds-

motiv kan man näppeligen finna för
en skildring som denna.

Öfverste Westley har en enda dotter, som är hans ögonsten och

förtjust i att rida och åtföljes under ridturerna af sergeant Robert
Adams, som af öfversten beordrats att noga vaka öfver hans dotters
säkerhet. Under de unga människornas dagliga sällskapande har dock
kärleken innästat sig i deras hjärtan till stor förtret för den barske
öfversten, som hade tänkt sig ett bättre parti för sin dotter.

Vår skildring börjar med att vi se de unga rida ut till skogs.
Anlända till Nevada-fallen lämna de sina hästar för att till fots söka

förande vackra och historiskt bekanta Yosemite-dalen i betraktande.
Under dessa deras vandringar passar en indian på att röfva deras
hästar. - Det var en fatal situation. Utan hästar och flera mil till
hemmet var. det ingen annan utväg än att tillbringa natten i vild-
marken. - Ofversten, som oroats öfver sin dotters långa bortvaro, har
anställt skallgång efter de saknade, hvilka också snart anträifas.
Sergeanten blir satt i arrest för sin försummelse att ha lämnat
hästarne, trots öfverstedotterns tårar och förböner för honom. -
Någon tid har gått och vi fånbevittna en häftig sammandrabbning
mellan indianerna och de hvita.Å Ofversten och hans dotter hafva blifvit
afskurna återtåget och voro nära att falla i rödskinnensivåld, då Adams
uppträdde, ådagaläggande ett mod och en rådighet som var värd all
beundran, då han dödligt sårad med endast ett fåtal följeslagare bröt
igenom den fientliga linien, räddande öfversten och hans dotter från
en säker död. - I
Sergeant Adams tillfrisknande och utnämnande till löjtnant tog
icke lång tid och med öfverstens tillåtelse iirade han sitt bröllop med
den älskade.

 

Q

Max hypnoteras ai sina
tjänare

Komisk scen af Max Linder.

Julie och Baptiste, Max, betjänt och tjänsteiiicka, hvilka varit och
sett en séance i hypnotism, komma på den idén att pröfva hvad de
inhämtat på sin husbonde. Max befinnes vara ett särdeles lämpligt
medium. I-Ian lyder villigt Baptistes och Julies befallningar, och dessa
bestå sig nu vför en tid framåt den lyxen att låta sig betjänas af sin
husbonde.

Slutligen befalla de båda orättfärdiga tjänarna Max att begå en
dumhet. Af en händelse lyfter han af ostkupan, och den starka lukten,
som utströmmar från osten, väcker honom ur hans hypnotiska sömn.
Allt kommer nu i sin rätta ordning igen.

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

 

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.
Eftertryck af programmet förbjudes.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain