#4734:

ROGRAMQ

0 e . O . O 0
gråtitåiidäärdtrdttlt

Med turistångare
a til Hammertest 

Vackra naturscenerier och studiebilder från de för sin
r skönhet bekanta norska fjordarne.

a areraaa

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

   

 

ä

 

KONSTFILM!

113211 olyckligs

 

I O.

O O O O O l O O O O O
O O O O O e O O O O O
I-Ierr KRASS, Fröken DULAC och
Fröken GYPSY i hufvudrollerna.

Skildringen är en gripande bild ur lifvet. l-Iuru en man, mot hvilken
lyckan ler, helt plötsligt angripes af en smittosam sjukdom, hvilken icke blott
grusar alla hans illusioner, utan äfven jagar bort alla hans vänner och kära, den
ena efter den andra. Ett i sanning rörande skådespel, som icke allenast genom
sitläoånnehåll, utan mest genom det fullödiga spelet, gör ett djupt intryck på
as a aren.

 

 

 


Hos våra grannar i
i
å
i

lläpnaste vyer från en liten "tur" på Själland.

Idylliska skogsinteriörer, vackraste strandpartier
och små förtjusande snappshots från en kanalfärd. Se
där det rikliga utbyte fotografen iick af sin färd.

.ä söderut.
ä

Hvad en liten udyadsma ara

kan hitta pà.

W Uppiggande skämtnummer. W

 

TTK-Fil QMUSIKQ Io-om

 

EI

- i
ä W Expressnyhet! W
5:3 Spännande Cowboydrama! f ä

owboy-Flickan

och

The Bushrangers
lill dagarna lilla Gawtais, samtala dagarna ad tarmarna taramkring osäkra

Bg Stort spännande Cowboydrama hämtadt ur lifvet i de 
Eg amerikanska skogarna och på prärierna i 29 afdelningar. 

  
 
 

 

ff a .ft a sn: 
z I , Wi .I - 11,: f-s w
, s ffs
d i! y å ,
I b "mllslnmeW-W71 l i

 
  

 
 
 

  
  
 
 

  

 

 
  
 

     
  

ill-AI: 6 ; 5,. r V f ( I V I
 a jaa? " X "i i Xr
, tafffaaajff, -
i  i!! (x .x
l lt IlWé-ll 
i le Xi, 5:4

EE På landsvägen anropar den lille larmaren en gammal vän, som kommer ältande i sällskap med sin
Y vackra dotter.- Han hälsar vänligt på. dem och börjar "genast visa intresse för den unga flickan, som
M emellertid icke vill veta af honom. För hennes fader visar han skrytsamt sina stora boskapshjordar och
Egg anhåller samtidigt om dennes hjälp att vinna flickans gunst. Dottern är emellertid oinedgörlig och de
f båda männen skiljas ät efter att hafva öfver-enskommit att senare träffas och göra upp saken.
533 Då flickan en dag återkommer frän ett möte med sin älskade, en ung polisofficer, hnner hon farmaren
gg i sällskap med fadern. Dessa hafva öfverenskommit, att fadern skall erhålla en del boskap samma dag
we som farmaren gifter sig med flickan. Denna är emellertid fortfarande ståndaktig och då man försöker
m tvinga henne till lydnad för faderns vilja, tager hon sitt parti och flyr till skogs. Hon kommer till de
Eg illa beryktade Bushrangers (halft förvildade cowboys, som på grund af någon straffbar förseelse flytt till
skogarne och där lefva som skogsröfvare) läger och begär hjälp mot farmaren. De lofva att bistå henne
och rida åstad till tarmen, öppna grindarne och diifva boskapen till sitt eget läger. Farinaren upptäcker
 snart sin förlust och kastar sig upp i en vagn för att underrätta polisen. Han hejdas emellertid och blir
i utsatt för skogsröfvarnes spe och hån, men tillåtes slutligen fortsätta sin färd.
E På. polisstationen berättar han hvad som förefallit och poliskaptenen blir förhöjd öfver flickans bedrift.
Bg Han lofvar emellertid att återställa boskapen mot villkor att han afstår från Cowboyflickan. Polisofficeren
begifver sig åsfad till lägret ätföljd af några poliskonstaplar. Till den unga lflickan, som ridit ut ensam,
utlämnas boskapen, efter några kortare underhandlingar med skogsröfvarne.
Eg Farmaren ser med glädje sin boskap åter samlad men är förargad öfver förlusten af den vackra
B2- dottern, som nu får sin faders tillåtelse att gifta sig med den unge polisotficeren.
få?

p
nl

:235523

till" KoNsTFILM! W

Kinematograferad i fälger af PAHTE FRERES i Paris.

Segrarens nyck

Iseensatt af Hem-arne zEccA az ANDREANI.

sKÅDEsPELARE;
Herr G. Morau ............. ............... .. Cesar.
Fru D. Renot .............................. .. Jagra.
Fröken Rianza ............................... .. Danserska.

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.

Måndagar ochA Torsdagar nytt program.

 

Eftertryck af programmet förbjuda.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain