#4733:

En Kurs i Oceanografi:

Hahmhsimnman:

Första serien: Maneter och plankton.
w Värderika och intreanta tudier "IE

I denna serie skola Vi närmare studera. en del af den w
Vid världshafvens ytao lefvande djurvärlden, med ute-

slutande af fiskarne. A vår bild synes. det nät, som an-
vändes för maneternas infångande. Nätets upptagande.

Nätet vittjas.
För att bättre kunna studera manetens rörelser
placera vi densamma i ett akvarium. - Maneten, som
I till formen erinrar om ett utspändt parasoll, består af
en gelatinös och genomskinlig massa. I midten sitter
den af fyra fångarmar omgifna munnen. De fyra små

säckliknande bihangen midt i kroppen äro förvaringsrum
för affödan.

Andra, mindre djur, fångas med tillhjälp af ett 1ytterst r
Iinmaskigt nät af silke, det s. k. planktonnätet.

Detta nät släpas i vattenbrynet med en hastighet af
10 kilometer i timmen.

De djur, som på detta sätt infångas, äro helt små.
- Fångsten tömmes, på det att intet må gå förloradt,
i en större vattenså. Man tager vattnets temperatur vid
fångstens inhåfvande ombord för att sedan å laboratoriet
kunna placera planktonfaunan i vatten af samma värme-
grad.

Dessa för blotta ögat knappt synliga djur placeras
därpå i skålar med vatten, som hållas i ständig rörelse.

Efter en eller 2 dagars förlopp fiskar man upp ur
skålarna de behöiiiga försöksobjekten med tillhjälp af
en pipett.

A vår bild visas några dylika djur, s. k. hafslopporna.

En annan art, ungefär af en liten ärts storlek, består
af en gelantinös massa. Denna art släpar efter sigi
vattnet ett par med fransar försedda trådar, med hvilkas
tillhjälp de fånga de smådjur, som tjäna till föda.

För att höja och sänka sig i vattnet äro de utrustade
med 8 rader af små skoflar, som liksom de olika skifvornav
på en melon sitta längs efter kroppen.

 

 

 

 

 

VABNINGSSIGNALEN

Spännande drama!

. Far och dotter.

. Introducerad i familjen.

De unga fatta tycke för hvarandra.

. En idyll.

. På stationen.

. En hemlig plan diskuteras.

. Förberedelser.

. Expressen susar förbi.

På besök hos den käresta.

10. Presenten.

11. Tjänsten kallar.

12. Genom kikaren.

13. Deesa-mmansvurna skynda sätta sin plan i verk-
ställighet.

14. Attentatet.

15. Den hotande faran upptäckes.

16. Mor och dotterlsamråda.

17. För att varna den älskade.

18. En ridt för lifvet.

19. De sammansvurna i arbete.

20. Några ögonblick af spänning.

21. Genom skogen.

22. I kurvan.

23. Varningssignalen.

24. I sista ögonblicket. I

 

 

.amateur-spole-

25. Striden upptages med attentatsmännen.
26. Flykt och förföljelse.
27. Ett försök att undkomma.
28. Grenskjuten.
f 29. De sista patronerna.
30. En hjältinna.

l - ,
W En målare utan armar.

Att kunna måla med fötterna är icke allom gifvet.
Detta verkliga kraftprof utföres af den lika bekanta
som skickliga målaren Ernest Barreau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o e I . c c
O O O O O O O I
O O . . I O
0 0 MUSIK o .
. O 0
0 0 o c
. c o , o c Q g . . . .
Amerikanskt sensationsdrama!

I strid med forbrytare-

ligan "The Blacli Hand"

 

vi!

BIS

IN Spännande skildring från de illa f

A beryktade kinekvarteren i New-York.

1. Bankiren på sitt arbetsrum. 19. För att rädda den fängne.

2. Ett utprässningsförsök. 20. Förklädda som kineser. -

IN 3. Hotelsebrefvet. 21. Eå kineskrogen.

Åk 4. I valet och kvalet. 22. Ofverfallet på hålan. 
1, 5. Telefonsamtalet med detektiven. 23-. En ogynsam slump. 1,
6. En list. 24. En ojämn strid.

7. Detektivens besök. 25. Två nya fångar.

8. Man gör iordning konvolutet. 26. Ett förgiftningsförsök. 
AL 9. På den bestämda mötesplatsen. 27. Flykten. [L
I] 10. En hemlig spion. . 28. Ett sista hämndförsök. 1]

kl 11. Konvolutet öfverlämnas. 29. Några spännande ögonblick.

12. Vägen går till kineskvarteren. 30. Befriad.

13. I förbrytarehålan. 31. En graverande anklagelse.
Ål 14. En grym missräkning. 32. Demaskeringen. Ål
V 15. Ligans chef svär hämnd. 33. Bevisen hopa sig. 17
kl 16. Bortröfvad. 34. Förbrytarens makt är bruten. 

17. Hos detektiven. 35. Rättvisans triumf. I
18. I fängelsehålan.

Y
NW Q

Rosalie och hennes ionograt

En stormande munter een, i hvilken den populära
Roalie firar en af ina törsta triumfer.

 

 

 

Rosalie har köpt en fonograf, och efter takten af en vals, en polka, en mazurka
och en kadrilj börjar hon dansa och drar därvid med sig hela sin omgifning och
snart indrages äfven möblerna och alla husgerådssakerna i hvirfveln.

En kaféuppassare, som ser sina gäster hvirfla bort, fruktar att gå miste om sina
drickspengar samt kastar fonografen under en bil, som krossar den, och nu är det
slut med musiken och dansen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.I Rätt till ändringar af programmet förbehålles. .-
0 i

. Manlauar och Torsdagar nyll prugram .

I Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller. I

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Stål: Bokwyekeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain