#4732:

Program
...I .

AI

 

Fattig men hederlig w

Gripande skildring ur lifvet.

Barnet har insjuknat och den fattiga modern har gifvit läkaren sin sista slant. Hon
har därför inga medel till medicin. Den stackars kvinnan söker att få låna af sin rike
svåger, men denne tager emot henne allt annat än vänligt. Till sist gifver dock svägerskan
henne en slant och hon skyndar till apoteket, där det dock visar sig att myntet var falskt.
Trots den olyckliga moderns förklaringar blir hon förd till polisstationen och där kvarhållen
medan en detektiv sändes till hennes hem. Denne blir snart öfverbevisad om hennes
hederlighct, men kan trots det på grund af en del formaliteter icke genast åstadkomma
hennes frigifvande. Den behjärtade detektivkonstapeln har dock insett huru nödvändigt det
är att modern kommer sitt barn till hjälp och ehuru han icke har råd därtill utbyter han
det falska myntet mot det äkta, viss om att hafva gjort en ädel handling.

WWW

AMERICAN KINEMA

Säsongens mest storartade nyhet med motiv från lifvet i Västern.

rprrr rrrr rrrrprrprr

eller Ett drama på farmen Lonely Guleh

Detta drama, hvilket genom sina spännande situationer påminner

om en roman af Conan Doyle, framkallar hos åkådaren ett in-

tresse, som oaflåtligt stegras allt efter som handlingen skrider

framåt och som kulminerar i slutscenen där hemligheten upp-
löses i en verklig knallefekt.

En rik gammal farmare, Basil Hall,
ägare till Lonely Gulch, återvänder
till sitt gods i sällskap med en ung
skådespelerska från Beno, Mary Le-
Wes. som hanv har för afsikt att göra
till sin hustru. En gemensam Vän,
.lack Bunyan, är dem följaktig på
färden.

Skådespelaren Esmond, som är
känd bland traktens cowboys för
sin skicklighet att förkläda sig, tager
emot de anländande. Den unga
skådespelerskan befinnes vara en
af hans gamla kamrater vid teatern
och ett. bref, som hon skrifver till
honom, visar oss, att hon önskar
blifva kvitt sin gamle beundrare för
att med Esmond kunna få dela gub-
bens förmögenhet.

Under en utflykt hittar skådespelaren på en förevändning för att kunna återvända till
farmen och där träffa Mary. Basil, som misstänker att ej allt står rätt till, återvänder i
sin ordning till gården och går in i huset...

Några minuter senare se vi honom komma ut därifrån, bärande på axlarna en till
synes liflös kropp. Hvad har väl försiggått? Intet brott står emellertid att upptäcka, men
från denna stund är skådespelaren EsmondP spårlöst försvunnen från Lonely Gulch. ..

Emellertid tillkännagifver Basil Hall, i rak strid mot de afsikter han förut sagt sig hysa,
att han ämnar lämna sin farm efter att hafva sålt densamma. Högst förvånad öfver detta
plötsliga omslag, kommer hans vän Jack Bunyan, utan att till en början veta hvarför, på
vissa misstankar, som han snart finner bekräftade genom -en tillfällighet. Under en utflykt
bland bergen får han nämligen höra rop .ur en afgrund och upptäcker där nere den gamle
farmaren, som är ur stånd att utan hjälp taga sig upp. i

Den verklige Basil Halls återkomst till farmen afslöjar Esmonds bedrägeri. Dragande
fördel af sin förmåga att förkläda sig, hade denne nämligen utgifvit sig för att vara den
rättmätige ägaren till farmen. Sedan bedrägeriet sålunda genom en slump blifvit upptäckt,
dröjer det ej länge, förrän bedragaren öfverantvardas åt den hämnande rättvisan.


Ocltsà en delihatess

En gourmands lustiga öde.

 

Herr P. är jämt och ständigt missnöjd med sin hust-rus anrätt-
ningar till middagen. En dag kommer hon dock med en öfver-raskning
- pAkta australiskt känguruköttls à - M4 Det - och så sGriljerade
grodlårls

...... å å......."."......å å ..- .0. g
KI  s MUSIK s ss. .vi
O. .O ä äOOOIOOOWOOOOIOä ä 0.... ä

Djurlifvet i ett härr

Högt intressant populärvetenskaplig bild.

En hel värld af insekter och Vattendjur lefver och frodas i våra kärr: skalbaggar, fiskar
och amfiber. Alltifrån spiggen till grodan, från salamandern till trollsländan påträffas där,
alla former af lif i olika utvecklingsstadier, såsom synes å denna verkligt lärorika film.y

WWW

Två marinofticerares
h hoältedåd h

Spännande äfventyrsskildring från ofredens dagar.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Frivilliga spioner. 11. Händerna upp.

2. I amiralens kajuta. 12. Tillfånga. I
3. Ett förtroendeuppdrag. 13. Kamratenv räddar sig.

4. Kartan studeras. 14. Det viktiga papperet öfverbringas
5. Kostymeringen. 15. För att rädda kamraten.
6. Ut i räddningsbåten. 16. F ängelsemuren genomträuges.

Åk 7. Spioner utanför fästningen. 17. ljäddningen. 
8. Ett vanskligt försök. 18. Ater hos landsmännen.

nu 9. Det viktiga dokumentet. 19. Två hjältar. u
10. Ofverraskade. 20. Belöningen.

WW
Skilsmässa för- pp lpppps skull

Kemisk seen af den oförbätterlige Max Linder.

Max har ändtligen funnit en fru!
Efter bröllopsfrukosten ställer man
till med en liten bal, då plötsligt
brudgummen, som dansar med bru-
den7 känner en högst fatal klåda,
hvilken han likväl tappert bekämpar
i det längsta. Slutligen lnåste han
emellertid gå afsides på en balkong,
där han aftager sina benkläder för
att anställa jakt på den loppa, som
så försåtligt ansatt honom.

Olyckligtvis råkar han tappa
byxorna, som falla ned på gatan.
Den stackars Max, som helt snopen
står där i bara - ja Ni förstår - får
i en hast tag i ett draperi, ihvilket
han sveper in sig, hvarpå han ånyo
gör sin entré i salongen, där hans
underliga dräkt väcker allmän upp-
ståndelse.

Utom sig af vrede öfver sin mågs opassande uppträdande. tvingar svärfadern sin dotter
att begära skilsmässa från sin man. I sin förtviflan hittar Max på en list för att hjälpa
upp sin sjuka sak inför rätta. Han skaffar sig nämligen en hel skäppa full med loppor,
hvilken han tömmer irättssalen under handläggningen af skilsmässoprocessen. Denna
onekligen ganska originella bevisföringsmetod har emellertid åsyftad verkan, i det att såväl
gryn som åklagaren ä för att icke tala om åhörarne M nödgas göra som den stackars

ax gjorde på bröllopsdagen.

Den unge mannen vinner på detta sätt fullständig upprättelse och målet afskritves till
allmän belåtenhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Rätt till ändringar af programmet förbehålles. .-
0
. Marrrlapar pph Torsdagar pytt program .
Publlken ombedes vanligast att anvanda den plats, hvartrll biljetten galler.

 

 

Eftertryck af programmet förbjudes. . Stockholm 1911, Stellan Stdls Boktryckeri.

X
f

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain