#4729:

PROGRHM

KILLARNEY

 

 

 

 

 

 

PittoresKa vyer.

1. Turister till häst. 2. Enxbåtfärd. 3. Kap Dunloe.
4. Utsikt från höjden. 5. Torés vattenfall. 6. Strömrotld.

 

 

 

AFUND

DRAMA AF MEvlsTo --

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personerna :

Den äkta mannen Herr Candé
Hustrun ................ .. Fru Massard
Barnet.....- .............. .. Lilla Hacquard

 

André de Bandy, hvilken är anställd som ingeniör
vid en stor industriell anläggning, har en årslön af
20,000 francs. Hans inkomster räcka likväl icke till
för att bestrida hans hustrus, Helena, utgifter. Af-
undsjuk på sina bättre lottade väninnor för deras
lyx, lider hon af att nödgas bära jämförelsevis enkla
toiletter utan vare sig smycken, pälsverk eller spetsar.

En dag, då hon känner en särskildt liflig åtrå efter
att äga ett pärlhalsband, går hon in i en juvelerare-
butik och ber att få se på några smycken. Men
prisen äro långt högre än hvad hon tänkt sig. Skall
hon alltså nödgas afstå från det smycke, af hvilket
hon väntat sig så mycket nöje? Hennes man sluter
äfven obevekligt sin börs för sådana enligt hans åsikt
onödiga utgifter, och - det kom till en brytning.

Familjens dotter, den lilla Yvonne, råkar emellertid
häftigt insjukna. l saknad af moderns ömma om-
sorger tynar barnet alltmera af och läkaren fruktar
det värsta, då modern kommer för att anropa sin
make om förbarmande. Mannen tillåter henne att
vårda det sjuka barnet, och sedan detta lyckligen
tillfrisknat, tack vare moderns ömma vård, gifver
mannen slutligen hustrun förlåtelse.

O KONSTFILM S. C. A. G. L. O

 

 

 

 

 

 

 

 

"Los Guerreros"

Praktnummer i naturliga färger.Å

aLos Guerrerosay är namnet på ett världsberömdt mexikanskt akrobatsällskap, hvars
rykte fullkomligt rättfärdigas genom de prestationer, som vi se upptagna på denna film.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.- Q O.. : . . : 0.0 Q O..
- MUSIK :i
0.0 0 o.. : . . : :o 0 o..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boyscoutrörelsen i
England

I likhet med hvad fallet är vid den franska uppfostringsanstalten aLa Flechea,
erhålla de engelska boyscouts i den särskilda skola, som upprättats för deras räkning,
en särdeles grundlig uppfostran, där allehanda idrottslekar omväxla med militäriska
öfningar.

X

  
  
  
 
 
  
 
  
 
 

W KONSTFILM S. C. A. G. L.

Det onda uppsåtet

 

 

 

 

 

DRAMATISK SCEN AF JACQUES DE GHOUDENS, E
i Personerna:
Farfadern  I-Ir Mosnier
Brorsonen ................ .. Hr Le Roy
Brorsdottern ............. .. Frkn Sylverre
En medicine studerande, Albert Tournyer, som råkat i ekonomiskt trångmål på
grund af sin aväninnasa tämligen oblyga anspråk på hans börs, söker förgäfves att
af en farbroder få låna den felande summan. Förutseende, att en brytning med
den han älskar kommer att blifva följden af detta afslag, kommer den olycklige för
ett ögonblick på en brottslig tanke. Ankomsten af hans kusin Claudia förhindrar

likväl denna tanke från att komma till utförande. Hemkommen till sig finner den
af ånger och Iruelse öfver sitt tilltänkta brott anfäktade unge mannen vid närmare

 

eftertanke, att han är sin kusin stor tack skyldig för sin räddning undan vanära
och straff.

Efter att hafva tillbrakt. en af onda drömmar uppfylld natt, underrättas han
morgonen därpå af Claudia, att hans farbroder, som blifvit djupt uppskakad af före-
gående dags händelser, allvarligt insjuknat. Den unge mannen skyndar till hans
sjukbädd och lyckas genom sina ömma omsorger häfva sjukdomen. Sedan han
sålunda sonat sitt onda uppsåt, upptäcker Albert, att han i verkligheten håller af
sin kusin, som gjort så mycket för honom. Vi behöfva väl ej tillägga, att efter
denna upptäckt allt slutar på bästa sätt.

WWWWWW

Prefeliten inviger ååäåtädiågååfjtå

sysselsatt med förberedelserna

till ett värdigt mottagande af
en  a den väntade prefekten, roar

sig hans son Fritz, i som ärxen
riktig tjufpojke, med att utbyta några rhenvinflaskor mot andra, hvilka äro fyllda
med det förrädiska, starkt laxerande vattnet frän den-nyupptäckta brunnen.

Man kan lätt tänka sig de komiska följderna af detta skämt, som på. ettwhögst
obehagligt sätt stör intrycket af festprocessionen. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.I Rätt till ändringar af programmet förbehållel. .-
O

. Marriarrar rrah Torsdagar nytt program .I

I Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller. 

 

 

Eftertryck af programmet förbjuden. i . stockholm 1911, sierran snu- nom-"kur

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain