#4728:

s PROGRAM s

 

 

cjordens största fåglar

 

 

 

 

 

 

 

Instruktiv bild från en strutsuppfödningsanstalt. ---
Dessa fåglar äga en oerhörd styrka och en man kan med lätthet rida på

ryggen på dem. Strutsens ägg, hvilka den lägger i sanden7 lämnande åt solen

att utkläcka dem, äga äfven ansenliga dimensioner. - Till sist en samling - -.-.-

dyrbara strutsfjädrar. , .-

 

-
.5: ITALIENSK KONSTFIL :E

Bas och 

Praktfullt skådespel iscensatt efter
berättelen om Trojas ödeläggande

 

 

EN UNGE TROJANAREN ENEAS STRANDAR MED i
sitt skepp på den afrikanska kusten efter att tillsam- .--------.
mans med sina kamrater lyckligen hafva sluppit undan

vid Trojas ödeläggande. --- Flyktingarne blifva dock mm., um...
tillfångatagna af drottning Didos amazoner, ett kvinn-q """" "m"-
ligt lifgarde som drottning Dido, den mäktiga härska-
rinnan i Karthago, själf utbildat. Amazonerna föra "um-0

 

 

 

 

 

 

fångarne till drottningen, som, blandad af Eneas man-
:Pighet och ridderliga uppträdande, häftigt förälskarl-Hl
sig i denne. Alla de trojanska fångarne frigifvas där-
...I--I-för och en lysande fest föranstaltas. Under gästabudetIIIIIIII
förklarade drottningen Eneas sin kärlek, som denne
äfven besvarade. De trojanska krigarne lefde nu en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I I .tid i fest och glam, men snart tröttnade de på att vara. I I I
I I." I overksamma och byggde sig skepp för att vid tillfälle I I." I
- kunna återvända till Troja. Många gånger bådo de p

också sin anförare att äfven lämna Karthago men
förgäfves, ty Didos makt var så stor öfver Eneas att
han alltid isista ögonblicket uppgaf sin flykt. En
dag anländer till hofvet en beskickning i friareärenden
från konung Jarba af Numien, medförande dyrbara
gåfvor. Konung Jarba var en mäktig man som
Karthagos invånare gärna hade sett som sin konung.
Drottning Dido gaf emellertid friaren afslag och det
på ett sådant hånfullt sätt att sändebuden hotade
med krig. - Det dröjde häller ej länge förr än Kar-
thago var belägrat, men Karthagos invånare försvarade
med amazongardet i spetsen sig hjältemodigt och till-
bakaslogo numiernas angrepp. Emellertid hade Eneas
i en drömsyn sett sin fader som befallde honom att
lämna Karthago. - Nu ändtligen fingo de otroligt
väntande trojanska krigarne sin anförare med sig och
deras iiykt skulle äfven lyckas. Ofvergifven stod nu
Drottning Dido inför sitt folk, som hotade att göra
uppror därför att hon åsamkat landet krig. Utom sig
af sorg och seende sig ingen utväg att undgå folkets i
raseri låter hon nu sätta eld på sitt slott och omkom-
mer själf i lågorna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"För  du hulda, du tjuande tärna
på kärlekens himmel, du strålande stjärna,
- du mina förhoppningar djupaste mål" - - i

 

En förarglig upptäckt. - - Tablå! URKOMISKT!

L--: MUSIK :Il

 

 

 

 

 

 

      
  

 

 

Amerikansk
KONSTFILM

och

Mästerstyeke

af märket ,
världens förnämta -
iilmfabrikat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nx-  
nn

muppnådd dramatisk
effekt!

 

Konstnärligt spell

Vår skildring förskrifver sig från år 1692, då det i Salem-Town, Mass. -
bedrefs en religiös agitation så ifrig att en hel .del godt folk trodde sig full- I...

ständigt förhäxade. - Andra mera sundt reflekterande flydde från orten för -
att icke blifva anklagade såsom kättarc. En gammal gumma bor ensam med sin
dotter vid hafskusten och en ringa inkomst förskaffar den gamla sig genom att
spå de vidskepliga och bota de sjuka i byn. - Flickan få vi kalla ett whafvets

barns), emedan hon tillbrakte sin mesta tid bland hafsklipporna och, vigt hoppande
från det ena till det andra klipputsprånget, verkade hon mera som en andcs
uppenbarelse än som en människa.

Scenen förflyttar sig in i landet till skogarne och bergen, där vi finna en
trapper från MohaWk-indianernas läger på väg mot hafvet, om hvilket han hört
talas men ännu icke sett. En af MohaWk-indianerna lcdsagar honom till edet
stora vattnets, där han lämnar honom ensam för att njuta af det praktfulla skåde-
spelet, då bränningarne slå emotÅ klipporna. Ofverväldigad af den imponerande
synen försjunker trappern i tankar men vaknar åter till verkligheten, då det
vackra aHafvets barn) visar sig för honom. 1Och de unga människorna fatta
tycke för hvarandra.

Då flickan anländer till sitt hem uppvaktas hon af en skenhelig diakon,
hvars närgångna förslag hon med afsky bortvisar. För att hämnas skyndar den
afvisade till en annan kyrkans man och anklagar flickan och hennes moder
såsom häxor. Det var en lätt sak att få folk att sätta tro till denna anklagelse,
isynnerhet som hvar och en hade sett och mycket väl kände till den gamla
damens välgärningar. Detta påstod man nu vara häxeri, hvarför de stackars
människorna gripas och kastas i fängelse. Senare blcfvo de dömda af en dom-
stol att på bål brännas. Då offren för denna oerhörda orättvisa föras till
fängelset, möter just trappern dem, och fick del af det förestående. Hastigt
beslutar han att rädda sin älskade och skyndar till sina vänner Mohawk-
indianerna för att anropa dessa om hjälp. Modern är det första offret, och
medan hon föres bort infinner sig diakonen hos flickan genom fängelscfönstret,
påvisande moderns öde. Under tiden har trappern uppbådat sina vänner, som
nu anstorma, skingrandc fanatikerna och råddande de stackars kvinnorna.

Max har svårt att linna en hustru

Max har redan gått miste om tre förmånliga giftermål. För att säkrare nå
sitt mål, friade han första gången samtidigt till två unga arftagerskor, men för att
hämnas, störta dessa honom i en tunna utför ett berg och ned i hafvet. Vid stranden
finner max visserligen en tredje fästmö, men ett hål på hans onämnbara gör äfven
detta parti om intet.

Nu har han ändtligen fått korn på en förtjusande ung Hicka och är just på väg
till förlofningsmiddagen. Huru komma sakerna att aflöpa denna gång? Vi se honom
med bäfvan beträda sina blifvande svärföräldrars tröskel. Visserligen är han elegant
och i allo otaddligt klädd, men han har råkat trampa på ett flugpapper. Förgäfves
söker han med ett tungt småleende på läpparna att befria sig från det fördömda
papperet. Limmet häftar vid hans
fingrar, nedsölar hans kläder och
betäcker honom med ett klib-
bigt lager. Den stackars Max
kämpar vid bordet förtvifladt med
sitt glas, sin knif, sin gaffel, som
alla hänga fast vid handen på
honom.

Tack vare dessa fatala omstän-
digheter går Max ännu en gång
miste om en fästmö. Han förlo-
rar emellertid icke modet, och vi
skola i en kommande serie få se
denne .outtröttlige friares vidare
öden och äfventyr.

Komisk scen af

Max Linder,

spelad af honom själf.

Måndagar och Torsdagar nytt program.

 

 

 

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

. Rätt till ändringar af programmet förbehålles. -
Eftertryck af programmet förbjude.

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain