#4727:

PROGRHM

 

 

 

 

 

 

Vackraste naturseenerier och ett skådespel af största
intrese bjuder

Dagens spännande jakt

Det är den helige Huberts dag och jaktdeltagarne samlas vid slottet
tidigt på morgonen. Enligt gammal sed bevistas först mässan innan
jaktsällskapet beger sig till skogs. Framkomna släppas hundarna lösa
och jakten är i full gång. I-Ijortarne äro äfven snart spårade, och då
de icke se någon utväg till räddning kasta de sig i sjön. Men hundar
och jägare förfölja; några välriktade skott och hjortarne äro fällda.
Sedan bytet styckats och äfven hundarna fått sin andel däraf återvänder
man till slottet under allmän munterhet.

 

 

 

 

 

 

Moseis räddning

- ur vågorna

 

 

 

 

 

 

Biblisk konstiilm!
Scen ur den heliga
skrift!

Biografbild i färger
från firman Pathé
Freres.

 

 

 

 

 

Denna film, hvars verkan ytterligare förhöjes genom dess färgprakt, har utförts med
iakttagande af den yttersta trohet mot de heliga texterna, och med ett pietetsfullt återgifvande
af den poetiska legenden.

Faraonen Ramses II, som brakt Israels folk under träldomens ok, låter utfärda.en befall-
ning, att alla nyfödda gossebarn af judisk härkomst skola dödas, på det att detta folk ej måtte
vidare föröka sig.

På den tid, då förföljelsen rasar
som svårast, föder Amrams hustru
Jbokebed ett underbart vackert gosse-

arn.

Då hon ej kan förmå sig att döda
detsamma håller hon det dolt under
tre månaders tid, förtröstande på
Herran. Men förtviflande om möjlig-
heten att längre undgå upptäckt ut-
sätter hon gråtande sitt barn i en
korg bland Nilflodens vassar. Till-
sammans med sin dotter Maria göm-
mer hon sig därpå i närheten för att
se hvad som skall inträffa. Efter en
stund kommer Faraos dotter ned till
floden för att bada och upptäcker
Mosesbarnet, som en af hennes slaf-
vinnor för i land.

Rörd af medlidande öfver det grå-
tande barnets jämmer, säger hon: wUtan tvifvel är detta ett barn af Israels. - Nu visar sig
Jokebed och erbjuder sig amma barnet.

Farao, som ej Akan misstänka, att Gud utsett detta barn till sitt folks befriare ur träldomen,
gifver sin dotter tillstånd att upptaga detsamma under namnet vMosesa d. v. s. aDen ur
vågorna räddades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...g . c.. : 0 i . : c.. ... c..
0 M U S IK 0
o.. O c.. : . 0 : c.. 0 o..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våriåsli 

 

ITALIENSK
KoNsTFILM

IQEUUS

och 

Praktfullt skådespel iscen=
satt efter berättelserna om
-I Trojas ödelägga-nde I-

   

 

 

 

 

EN UNGE TROJANAREN ENEAS STRANDAR MED
sitt skepp på den afrikanska kusten efter att tillsam- .--------.
mans med sina kamrater lyckligen hafva sluppit undan
vid Trojas ödeläggande. -- Flyktingarne blifva dock I
tillfångatagna af drottning Didos amazoner, ett kvinn-
ligt lifgarde som drottning Dido, den mäktiga härska-
rinnan i Karthago, själf utbildat. Amazonerna föra "--------,
fångarne till drottningen, som, bländad af Eneas man-

s lighet och ridderliga uppträdande, häftigt förälskar
I". I .sig i denne. Alla de trojanska fångarne frigifvas där-I I l I
l lför och en lysande fest föranstaltas. Under gästabudetL-:I
I förklarade drottningen Eneas sin kärlek, som denne

I I äfven besvarade. De trojanska krigarne lefde nu en I I

I tid i fest och glam, men snart tröttnade de på att vara. I I I
I overksamma och byggde sig skepp för att vid tillfälle I .I .i
kunna återvända till Troja. Många gånger bådo de I
också sin anförare att äfven lämna Karthago men
förgäfves, ty Didos makt var så stor öfver Eneas att
han alltid isista ögonblicket uppgaf sin flykt. En
dag anländer till hofvet en beskickning i friareärenden
från konung Jarba af Numien, medförande dyrbara
gåfvor. Konung Jarba var en mäktig man som
Karthagos invånare gärna hade sett som sin konung.
Drottning Dido gaf emellertid friaren afslag och det
på ett sådant hånfullt sätt att sändebuden hotade
med krig. - Det dröjde häller ej länge förr än Kar- ,
thago var belägrat, men Karthagos invånare försvarade
med amazongardet i spetsen sig hjältemodigt och till-
bakaslogo numiernas angrepp. Emellertid hade Eneas
i en drömsyn sett sin fader som befallde honom att
lämna Karthago. - Nu ändtligen lingo de otroligt
väntande trojanska krigarne sin anförare med sig och
deras flykt skulle äfven lyckas. Ofvergifven stod nu
Drottning Dido inför sitt folk, som hotade att göra
uppror därför att hon åsamkat landet krig. Utom sig
af sorg och seende sig ingen utväg att undgå folkets
raseri låter hon nu sätta eld på sitt slott och omkom-
mer själf i lågorna.

j
lll-.lll r lll-lll-
ll-lllll lll-lll-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-t-t öfverraskande verklighetstroget, den moderna kinema-

tografen förmår illustrera hvad som händt

och skett7 det visar denna ge- GenomhumoriS-Hsk
nomlustiga skämtbild tydligt nog. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

nn- Màndauar uth Torsdagar nytt program mn

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjude.

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain