#4726:

PROGRHM

 

 

 

 

 

Detmålerislia Dractal

Förtjuande vackra vyer från en
af Frankrikes vackraste plater

28 Mycket att se, mycket att beundra! se!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSTFILM spelad af aktörer från Det
000 Kgl. Teater i Köpenhamn 000

Kärlekens
 offer

Personerna:
Grefve Henry - Herr Johannes Poulsen. Det kgl. Teater.
Baron d"Aurinae e Herr Nie. Breehling. Det kgl. Teater.
Vieomte dlEsternay - Herr Aage Hertel. Dagmarteatret.
Hans hutru - Fröken Antonsen. Det kgl. Teater.
Suzanne, deras dotter - Fröken Houlberg.
Fröken Yvonne - - -

Den unge grefve Henry skall tillbringa. sommarmånaderna vid
en badort och ger med anledning däraf en fest för sin lilla vän-
inna, den Vackra fröken Yvonne, och sin gode vän baron
diAurignac. Som grefven nu äfven kommit till den åldern att han
med allvar tänkte på att gifta sig och nu börjat tröttna på lilla
Yvonne, har han icke utan beräkning inviterat baron dlAurignac i
till denna fest, isynnerhet som grefven märkt att Yvonne gjort
ett djupt intryck på baronen. Henry är nu mer än villig att Öfverlåta
sin lilla väninna på vännen. Bevars väl Yvonne var en mycket
söt och älsklig flicka men gifta sig med henne det ville icke grefve
Henry och kunde han därför nu lyckas vore det ju en kvick lös-
ning på gåtan. Mycket diskret lämnar därför grefven under festen
för en liten stund sin vän ensam med Yvonne, hvilket tillfälle
baronen äfven begagnar till att förklara sin kärlek, men Yvonne
ger honom utan betänkande korgen. Hon älskar endast sin Henry
och vill icke tänka på hvad framtiden bär i sitt sköte.

Vid badorten blir Henry af en vän presenterad för vicomte
dlEsternay, hvilkens dotter från första ögonblicket gör ett djupt
intryck på honom. Efter någon tid firas äfven de ungas förlofning.

Grefve Henry går i ett lyckorus så förälskad som han är i sin
fästmö och framtiden ter sig ljus. Endast ett litet moln skymmer
vid horisonten, det är minnet af Yvonne. Men tänker grefven,
Yvonne är en förståndig flicka, som nog förstår att deras bekant-
skap icke kan vara för alltid och så skrifver han en afton ett få
bref till. henne hvari han tackar för den lyckliga tid "som varit
och ber att för framtiden få blifva en trofast vän o. s. v. - För
Yvonne kom detta som ett åskslag. Det kunde icke vara hans
mening och utan att besinna sig reser hon till badorten, där
grefven uppehöll sig, och där fick hon sin farhåga besannad.

Ett och ett halft år har gått och Henry firar just sitt bröllop
med Suzanne, då en betjänt framlämnar ett bref. Det är från en
viss doktor Gouron som beder grefven oförtöfvadt komma till en
döende kvinnas sjukläger. Förvirrad beder grefven sin svärfader
framföra hans ursäkt till bruden och bröllopsgästerna, men något
ytterst angeläget tvingade honom att omedelbart resa bort. Med
dessa ord störtar grefven åstad och finner Yvonne nedbruten och
i det bittraste armod. Efter brytningen med Henry hade hon sjunkit
allt djupare och djupare och baron dlAurignacs hjälp hade hon afsla-
git, då hon visste sig blifva mor. Förtviflad öfver att vara orsaken
till allt detta elände lofvar Henry den döende att sörja för barnet.

Hos vicomten råder den största villervalla pä grund af Henrys
bortovaro. Då träder han plötsligt in bärande ett litet barn på
sina armar biktande sig för sin brud. Suzanne, som under dessa
ögonblick mognat till en vuxen kvinna, inser att om hon för lifvet
önskar binda sig vid Henrys sida måste hon säga sig vara barnets

mor. Och på. denna bröllopsdag lirade den uppoffrande kärleken
en af sina skönaste triumfer.

 

v

Denna fllm, som i Danmark af publik och kritik enhälligt lofordats, har
under en hel månad spelats för fulla hu på mDet kgl. biografteaterw
i Köpenhamn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.. g o; :. i .. : o.. i , I .lg-Å.,
0 MUSIK 0

o o . . o o

oo O oo .. .. oo O oo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

med några af dess

( främsta monument r
X och springbrunnar

u
Kinematografi i färger!

I I
I I
I " I
I Om än de olika kulturepoker, som efterträdt hvarandra i den aevigaI I
I staden-I), bidragit till att förhöja dess utseende genom åtskilliga monu- I

ment af oforliknelig skonhet, som t. ex. V1lla Medici, Kastellet och bron I
= San Angelo, Porta Maggiore etc., så är det icke desto mindre visst, att I
I I
I I
I I

en af Roms största sevärdheter utgöres af dess talrika fontäner och
springbrunnar.

 

 

 

 

 

Bearbetning af Konstfilm S. A. P. F.
Bourgeois.
u S .I
...m
Praktfunt féeri framstå-nat i naturliga II
färger efter en gammal legend!
I titelrollen Fröken Napierkowska

 

 

 

från Stora Operan i Paris.

.I Mefisto ...................... .. Herr Georges Wague

Olivier ...................... .. Herr Préfonds

Mefisto har just som litet tråkigt i sitt Inferno och beslutar sig förl att
taga sig en hustru. Han kastar en blaserad blick på vår jord och upptäcker I
den sköna Bertrade, som är förlofvad med den bålde riddaren Olivier. För- I
klädd till indisk furste besöker Herr Hin henne för att anhålla om hennes
I hand. Lyckligtvis har Olivier af en god fé blifvit underrättad härom och

skyndar till sin älskades hjälp. Men hans mäktiga medtäflare är nära att
med sina trollkonster förgöra honom. Förvandlad till en gammal orkeslös
tiggare, anropar Olivier den goda féen om hjälp. Han föres af henne till
en from eremit, som lyckas häfva trolldomen. Dessutom får Olivier ett kors
af eremiten, hvilket sedan tjänar honom som en talisman mot Meiistos, onda
anslag. Tack vare denna dyrbara relik, lyckas Olivier slutligen besegra sin
motståndare och rycka den sköna Bertrade ur hans klor.

 

 

 

En misslyckad list.

Urkomiska situationerll

För att kunna få sitt vanliga parti bridge trots ett olägligt besök af sin svåger,
kommer Herr Dufroussard på en ljus idé. En öfver hans skrifbord lutad stor trä-
docka tillika med en lapp på. dörren Itillkännagifvande, att han ej tillåter någon att
störa honom, medan han är sysselsatt med sina skrifgöromål tillförsäkra honom
några timmars frihet. Emellertid kan ej svågern Octave, sedan han en stund genom
nyckelhälet beundrat Herr Dufroussardis oförtrutna arbete, afhälla sig från att gå in
för att hälsa. Nu blir naturligtvis sveket upptäckt, och för att i sin tur spela Herr
Dufroussard ett sprätt, sätter sig Octave vid skrifbordet i trädockans ställe. En
liliig scen utspelas vid Herr Dufroussardis återkomst. Slutligen erhåller allt sin för-
klaring. Den skyldige erkänner oförbehållsamt sina synder och erhåller förlåtelse.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

av Måndagar och Torsdagar nytt prnararrr w

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjuda.

 

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain