#4725:

ROGRHM

 

 

 

 

 

w.

B a r i- l K e t Siudan

Naturbild af stort intresse och värde.

II I. I I I I I 0 
" .som framtran t anda till Centralafrikas innersta delar, bland hittills sa go
okängåmfroaiigiåg, har lyckats ugpptaga åtskilliga intressanta scener fran en af barr-folkets byar.

En hel del egendomliga taflor upprullas sålunda för våra blickar, somliga pittoreska nog, -

" I 0 " o " " bari-höfding
z " f ent studieintresse. Nagra scener aio komiska sasom den, dar vi se en i C u
dggläaerlis rhustru smycka sig efter europeiskt mod för att mottaga en vetenskaplig expedition,
höfdineen i en cylinderhatt och hustrun i en hatt prydd med en plym at kolossalla dimensioner.
-- Hvåd det öfriga af klädedräkten beträffar, så bestar den endast af -w- en nasduk.

-Iml-l-
.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-
-m-I-

KONSTFILM I

Framstående danska skåde-
spelare i hufvudrollerna. ll

Förrädaren

 

 

 

 

. . .. IIIIIIIII
gråa-i: ur det mllltiä-.a U
" eriets Istorla
IIIIIIIII splon .l- IIIIIIIII
rXx IA fn I;
(r :es-w-

  
 
 

   

 
  

   
   

är.. rå MV
. X i. S n 5 K q
 KÄ 6 1:.111

IV

     
  
 

 

 

 

 

PERSONERNA:
General Zodanoff .......... .. Herr Aug. Blom (Folkteatret)
Orlof ......................... .. Herr Zangenberg (Dagmarteatret) l
Dobrinow ................... .. Herr Alvin Neuss (Neues teater, Berlin)
General Zodanoffs dotter.. Fru Kornbeck (Casino)
En soldat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Thomsen (Casino)

 

- s

 

 

 

 

l-..........: MUSIK :

 

En eldsvåda i Mosliwa

En imponerande syn. Storartad naturbild.

Vi tro det vara af ett stort intresse för publiken. att få närvara
vid en eldsvåda i Moskwa, där snön och vattenbristen i förening
förläna en alldeles särskild prägel åt brandsoldaternas arbete.

 

 

 ritar 

 
 

 
 
  

 
 
 

 

Sk 

N

   
  

iX

 

x x vwwfoXX.
 att X 

r.
Nr Xx, r
RSV frmkxx

  
 
 

  
 
  
 
 

  

 kr r "i i i
ill i i. r i 1 i .X X ri
.r . år. l N fi:

l 

 
 
  

   
  
 

i rf s XXXXX
, r r  -Å 
WWW." .szmwri i i l-I i i :TX r U
armar r p rrrlkkmiiial 

Ett drama; från den amerikanska" steppen
I Gedigen och naturtrogen framstallning I

1. lndianen aDen snabbfotade hjortena har 14. Dch beslutar därför, att då skymningen
ensam begifvit sig ut på en längre jakt. faller på återföra den lille till sin sörjande

2. Dålig jaktlycka. moder. I
v3. wDen snabbfotade hjortena besöker cowboy- 15. 0fvertygad om att den lille cowboyns häst
lägret för att uthungrad, som han är, bedja lössläppt skulle skynda genaste vägen hem,

om litet mat. skrifver wDen snabbfotade hjortenv på en

4. Cowboys behandla den besökande brutalt. bit skinn ett medelande, som han binder
5. En af kvinnorna hyser dock medlidande för på hästens ben, om att den lille är i säker-
indianen och ger honom litet mat. het och snart åter skall vara hemma.

6. lndianen visar sin tacksamhet. 16. Den nattliga flykten.

7. Tacksamhetspanten. 17. Rymmarne saknas.

8. Den yngste bland cowboys företager sin 18. Indianerna förfölja.
första ridtur på egen hand. 19. Flyktingarne äro uppspårade.

9. Genom skogen ned till floden. 20. Hästen ankommer till cowboylägret.

10. Indianerna observera den ensamme lille 21. Cowboys stiga till häst för att rädda den
ryttaren. bortröfvade.

11. Bortröfvad. 22. En kritisk situation.

12. lndianernas läger. 23. Indianer och cowboys i strid.

13. aDen snabbfotade hjortenr) igenkänner tack- 24. Räddningen. ,
samhetspanten. I 25. Mor och son omfamna hvarandra.

En väl sotad kakelugn

Ny urkomisk skämtbild

Herrskapet Durands kakeiugn har dåligt drag. Den utspyr vid hvarje försök att råda bot

härför tjocka rökmoln öfver de båda till eskimåer utklädda äkta makarna. Förtviflad uppsätter
herr Durand ett tillkännagifvande på i

sin dörr, däri han meddelar, att han
önskar få sotning utförd. Två stor-
växta sotare anmäla sig och sota
grundligt den gensträfviga kakelugnen.
Andtligen! Den af köld darrande
fru Durand närmar sig eldhärden,
där hennes man som bäst håller på
att tända en brasa, då hon plötsligt
blir vittne till, hurusom den stackars
herr Durand, liksom dragen af en
osynlig makt, försvinner upp genom
skorstenen. De öfriga i rummet be-
fintliga föremålen taga inom kort
samma väg, ja äfven fru Durand, som
vore hon ett halmstrå. Sannerligen
är icke draget nu väl starkt. Port-
vakten och grannarne, som ditlockats
af bullret, försvinna äfvenledes på
samma mystiska sätt. Först sedan brandkåren kommit till, kan man befria de stackars offren
ur den verkligen alltför grundligt sotade kakelugnen.

4 Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

w Måndagar och larsrlaaar nyli program w

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbj udes.

 

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri.

.KR

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain