#4723:

w! PROGRAM x!

 

 

 

 

 

 

DISYSTERN

EN RoMANTIsn KÄRLEKSIDYLL

I hufvudrollen Fröken :iSusanne Revonne från Comédie Franeaise.

 

 

Grefvinnan Montanéi- efterlämnar vid sin död ett barn i späd ålder. Vansiniiig af smärta,
anförtror hennes man den lilla flickan åt sina arrendatorer och begifver sig utomlands
för att under resor söka glömska af sina sorger. Emellertid växer den lilla Yveline upp
under landtlifvets välgörande infly- V
tande, sida Vid sida med sin dibro-
der Pierrot, son till de goda männi-
skor, som tagit Yveline i sin vård
och som hälla af henne som vore
hon deras egen dotter. En oskyldig
idyll utvecklar sig mellan de båda
unga, då grefven, som återkommit
från sina resor, kommer för att åter-
fordra sin dotter.

l)e båda ungas förtvitlan känner
inga gränser. Yveline återtager i
sina förfäders slott det lif, som till-
kommer hennes börd. Men hon kan
icke glömma den lilla tartliga landf-
gård där hennes kärlek vaknat till
lif, lin vacker dag föreställer hen-
nes fader för henne en adelsman,
som blifvit intagen af hennes skön-
het och som begär hennes hand.
l valet mellan sin faders vilja oeh sin ungdomskärlck, beslutar sig Yveline för att återtaga
sitt laiidtliga lif och återvända till sina fostcrföräldrar. - Yvelines beundrare, som gissat
hennes hemlighet, begär ädelmodigt nog och erhåller grefvens samtycke till de båda ungas
förening.

 

Detta är innehållet i denna näpna idyll, som tolkas med mycken värme af den unga och vackra
fröken Susanne Revonne från Comedie Francaise.

 

Konstfilm. 2.27 Kinematografi i färger.

 

 

 

"American picture

I Mexikanöfverfallet
på Hodys farm

Spännande bataljscener från "THE WILD WEST"

  
  

 
  

 
 
 
 

Ung

   
 
 
 
 
 
 
 

X; dig,  :i
lll i . - -
. i; r om-, . ,
x ll: lll; 

X .
tids 

i

   
 
 

Xi.
flr .

I f

  
  

  

 

  
 

 I kx li X XX, x XY,
i i Xx X så,

   
  
 

  
  

1 y Xr, x X Mk
v w in W "
 

Y 

lv.
J"

    
   
  
  
 

  
 
 

X QX -. x xx -X
om Uf .s N x

"vt s Aii i" i, i

 

t

w I
.1) X i XTX I f t
i "1.1l 1 i x" j i w , x il,

1. wLilla björnen) och farmaredottern 14. Tracy vårdar den sårade indian-
Tracy. flickan.
. På eHodyis farm. M 15,.. Mexikanarna xanfallaH Hodys farm.
En mexikanare i friareärenden I 161"Tracyslibo-rti-öfvandeå
. Lilla björnen afvisar sin rival. 17. lndianskan räddar sig.
. Farmaredottern besöker indian-höf- 18. Pilen, budbärare.
dingen. 19. Farmaren söker sin dotter hos in-
. Tracy förbereder sin fader påvhöf- dianerna. I.
dingens frieri. 20. En bön .om hjälp. I
. lndianen jagasvpå porten. 21. wLilla björn) rycker ut .med sin
. En ridt till skogs. stam för att förfölja mexikanarne.
. Tracy räddar indianhöfdingens 22. Tracy räddas. .
syster. 23. wLilla björnw anländer till Hodys
10. Hem till farmen. farm. I
11. Hody söker sin dotter. 24. Fadern återser sin dotter.
12. Mötet med mexikanarne. v f 25. ))Lilla björnsw belöning.
13. Vägarne skiljas.

man m mhpm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o: ..- o.. : . . : o.. ... o..
.0. M U S IK ,.,
. . 0 , . o - o
o o I o o . . . . o o I 0 o o

 

 

 

En månskensnatt vill halve

Det ena motivet vackrare än det andra!

En med smak och konstnärlig blick upptagen bild.

 

 
 
 
 

Amerikansk
KONSTFILM

af 4världsmätrket y

 

l en af rollerna den populära Amerikanska skådespelerskan! Miss Doroth Nickelson.

 I . I.
Mn ers lands seger I

Gripande episod från amerikanska inbördeskriget I

. I unionssoldatens hem. flyktingens bön.

. l Johns hem. I 21. Man finner ej något misstänkt.
. Unlonssoldaten söker sina kamrater 22. Sonen föres hem.
. Spaningspatruller. 23. Mor och son.
9. EnI sammanstotning. 24. Den gamla damen får reda på flyk-
10. Gladjande underrättelser. tingens identitet.
11. Diverraskad af wthe konfederatew. 25. l strid med sitt samvete.
12. Pa vl-llovagar. 26. Modershjärtats seger.
13. Manmskojakten. - 27. Flyktingen får löpa.
14. En mot en.. I 28. Efter kriget.
15. John kan ej undkomma. 29. terseendets glädje.
16. Bättre förekomma än förekommas. 30. En moders sista hälsning.

I 1. John wthe koiifederatex tager ett 17 Flyktingen söker skydd i den när-
rorande farval af sin moder och belägna farmen, ej anande attjust
sin karaste. den var förföljarens hem.
å. Tlll fronten. 18. Den gamla damen Ikan ej motstå
4. Krigarne hyllas. 19. Undangömd.
g. Den alskade är saknad. 20. Soldaterna genomsöka huset.
7
8

JSkraköDings, ho ell 0. res .auran

Urkomiska interiörer från denna
första klassens restaurangrörelse.

I

Ett ungt par kommer under sin WeddinG-tripp till Skråkö i " i " I I I "
q o I ä ping, 1 hvilken idylliska och frid-
fulla stad de hoppas fa njuta at nårabdaears ostörd liv-la D t "
- men det blef allt annat än wostörd ghvilavb il vi e Ogo m på bhoteneb)

Nätan lifsfarligt skrattretande!

-4-

b mä.
Måndagar och Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjude.

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain