#4722:

PROGRHM

 

 

 

 

 

Bland Moskéer- och gamla
I minnesmärken I

Praktbild i I naturliga färger!

 

 

 

 

 

 

I AMERIKANSK KONSTFILM I

uNcDoMsnÄRLEn

 

 

 

 

Gripande bild ur Iifvet.

MOTTO:

Mötas och skiljas är lifvets gång.
Skiljas och mötas är hoppets sång.

Den elegante löjtnant Molton gjorde en gång under sin kadettid på en bal
bekantskap med en flicka strålande vacker som dag, men hon ägde ingen annan
rikedom än sin skönhet. Den vackra flickan förälskade sig lidelsefullt i den
ståtlige officeren, och hon förblef ej heller likgiltig för honom. Men så blef löjt-
nanten plötsligt kallad i tjänst och deras vägar skildes åt. Den olyckliga fick
vandra sin väg i Iifvet med krossadt hjärta. Men tideh läker alla sår och den
unga flickan har glömt sin ungdoms kärlek och gift sig med en arbetare. Vi åter-
finna henne såsom änka ensam med sin lille son i rätt knappa omständigheter.
Hon bebodde ett fallfärdigt hus, hvars gård endast-.med en mur var skild från
grannhusets praktfulla trädgård. Hvilken ödets lek. Agaren till grannhuset skulle
vara ingen mindre än öfverste Molton, änkeman och fader till en liten flicka.

Den fattiga änkans son växer upp, blir stor och stark under det att den
rika grannens dotter tynar bort af bleksot ock brist på frihet. De två barnen,
som bägge roa sig med att klättra upp på muren, lära snart att känna hvarandra
och sluta en barnavänskap höjd öfver alla sociala fördomar. Så en vacker dag
få barnen lust att klättra upp i en trädgren, som sänker sig ned öfver muren,
men det händer icke bättre än att trädgrenen brister och den lilla flickan
faller ned på den fattiga änkans gård. i

Tjänstfolket skyndar till och flickans fader gör nu bekantskap med sin granne.
Tablå! - Den rike änkemannen igenkänner i den fattiga änkan sin ungdoms
kärlek och så småningom vaknar åter den gamla halfslocknade känslan till lif
mellan de två, som ödet skilt från hvarandra, men nu åter fört tillsamman.

Ett ekvilibristnummer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halsbrytande prestationer. Vackert och tilltalande.
O.. Q O.. : . . : O.. Q O..
O O O O
0 MUSIK 0
O O . . . O O .
o.. 0 o.. .. .- oo 0 oo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r
Säsong-ens clou!
Amerikansk konstfilm
och mästerstycke af
världsmärket;

lek le!
Såna

   

Indianbilderna af detta märke äro alltid underhållande
och spännande. Förevarande bild, af fabrikanten så-
som mästerstycke betecknad, har dock ett särskildt
värde med hänsyn till den omsorg vid inspelningen
och upptagandet, som nedlagts. Man har velat göra
ett verkligt mästerprof. ))En bild, some, för att använda
fabrikantens egna ord, wabolut naturtroget och i de-
talj ger en skildring af rödskinnens seder och lef-
nadsförhållanden, sådana de värkligen äro och icke
såsom den billiga indianlitteraturen framställer demw.

INDIANER

på friarefård
DRAMATISK EPIsoD!

Indianerna dansa eKorndansene. En ceremoni, som för hvarje år utföres efter
skördearbetet för att visa den ))Store mästarend tacksamhet för god årsväxt.
Under dansen förälskar sig den vackra indianskan eDove Eysw i anföraren dGray
Cloudv,en ståtlig indian med graciösa rörelser. wDove Eysv: intresse för indianen
tycks ej heller blifva obesvaradt ty denne har redan länge kastat beundrande blickar
på den vackra squawin. För att nu få visshet om sitt öde går wGray Clouds) till
en gammal indiankvinna för att låna dvildskogens kärleksflöjte. Det var tidens.
sed bland dessa indianer att då någon förälskat sig skulle han gifva en serenad
med nämnda flöjt för den tillhedda. För att få låna det underbara instrumentet
fick friaren lämna en del skinn till den gamla squawin. Om den tillhedda .visar
sig och lyssnar till flöjttonerna anses friaren hafva godt hopp. Då sGray Cloudv
gör- sin serenad, kommer wDove Eysw genast ut ur wigwamien. dGray Cloudw, som har
bevis på att hans kärlek är besvarad, förbereder giftermålet. Men wGray Cloudw
skulle få en rival, som äfven på ofvan beskrifna sätt framförde sitt frieri till xDove
Eysd. Denne får dock korgen och går bort, lofvande hämnd. I

Efter sitt giftermål drager wGray Cloud), ut på en längre jakt, men på afstånd
förföljes han af sin rival. Komna ett stycke från indianlägref bereder sig rivalen
på att med ett skott förpassa wGray Cloudw till ade sälla jaktmarkernaw, men i
sista ögonblicket sviker honom modet. Han ser wGray Cloudw försvinna såsom
uppslukad af jorden och så var nästan också förhållandet, ty då saken närmare
undersökes finner rivalen dGray Cloud) nedstörtad i en djup björnhåla, oförmögen
.att själf kunna rädda sig. Hånskrattande lämnar rivalen wGray Cloudw åt sitt öde.
Den stackars lilla squawin, som nu på flera dagar icke hört något från sin man,
är alldeles .utom sig af förtviflan, och söker sig till faderns tält för att få någon
tröst. Där insjuknar hon emellertid och man sänder efter medicinmannen, som
dock står rådlös. Den försmådde beundraren hör den stackars sqawins hjärt-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skärande jämmer och allt det hat han förut hyst för eGray Cloude försvinner. 1
Skyndsamt beger han sig därför till björnhålan och med ett rep befriar han wGray
Cloudw ur dennes fasansfulla fängelse. Då den räddade åter står vid eDove Eysw
n sida tillfriskner hen snart i glädjen öfver att hafva återfåu sin älskade.
gå!! IEEE

V

 

I; I nu

Säsongens gladaste skämtnummer!

Petter som amma

Komisk scen af Prince

ETTER AR KAR, men hans
Pälskade, Gernianie diAbri-

court, hvars hand han fordom,
ehuru förgäfves eftersträfvat, är gift
och moder till ett några månader
gammalt barn. Petter har likväl
ej tvekat att nästla sig in hos fa-
miljen där han, för attI undgå den
äkta .mannens misstankar, nödgas
antaga den just lediga platsen som
amma. I denna af komiska situa-
tioner fyllda roll blir Petter
-utsatt för en envis kurtis från den
äkta mannens sida och söker för-
gäfves uttinna ett sätt att komma
ur sin farliga situation. Trött på
den äkta mannens enträgenhet och
utledsen på barnungen som vållar
honom diverse obehag, tager Petter slutligen till flykten efter att hafva kastat barnet ut
genom fönstret.

Lyckligtvis faller barnet utan att skada sig ned i en grönsaksmånglares kärra. Petter.

som under tiden atlagt sin förklädnad, upptager barnet hvarpå han uppträder som dess
räddare i familjen. V

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

ut Måndagar och lmsdagarnyll program w

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

 

 

 

 

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain