#4721:

Den hvita
slafhandeln

Nytt socialt -
heltimmessliådespel

Mästerligt iscensatt
II och utspeladt II

"Den hvita slafhandeln" tre ohyggliga ord, som
i bringa moderhjärtat att ängsligt klappa och jaga
harmens rodnad upp i en faders ansikte, tre ord,
som med utmanande fräekhet grina åt det 20:de
århundradets civilisation och framåtskridande.
Visserligen har en internationell förening bildats
för bekämpande af den hvita slafhandeln, men
denna till trots ser man ofta tidningarne berätta
om huru än här än där en ung kvinna fallit oifer
för den -gemena traiiken. Om ockå vårt land
mindre än andra länder hemsökt af dessa vam-
pyrer, som benämnas hvita slafhandlare, så är
alltid en varning värdefull. Vår bild är ämnad
att blifva en ådan, ty den skildrar tydligare än
ord kunna beskrifva det tillvägagångssätt de
grasserande paraiterna med framgång begagna
sig af.

1. I det gamla öfverstehemmet. 35. Mr Bright gör Ediths bekantskap.
2. Ensam i världen. 36. Följande dag företager Edith en
3. Brefvet från tanten i London. åktur i sällskap med grefve X.
4. En vänlig inbjudan. 37. Det planerade öfverfallet.
5. Förberedelsernaför den långa resan 38. Fången föres till Mr Brights
6. Den gamla trotjänarinnan följer bostad.
Edith till stationen. 39. En trogen väktare.
7. Mot okända öden. 40. Lamslagen af allt som händt.
8. Försjunken i tankar. - 41. Edith återser Mr Bright.
9. En gammal dam erbjuder sitt säll- 42. Det skedda får en förklaring.
skap under resan. 43. "Haf förbarmandel"
10. l förtroligt samspråk. 44. Edith vill kämpa till det yttersta.
11. Ut för att hämta frisk luft. 45. Den tredskande skall mjukas upp
12. Den väntande herrn på plattformen. 46. Grefve X söker återfinna sin för-
13. Den eftersökta är funnen. lorade skatt.
14. Planen göres upp. 47. l komplott med det värda slaf-
15. Resan skall fortsättas med ångare. handlareparet.
16. "Herrn" telegraferar. 48. Edith får en bundsförvandt.
17. Man åker till hamnen. 49. Kreolskan lofvar bringa ett bref
18. Ombord å-ångaren. "till tanten.
19. Ett vaksamt öga. 50. 0fverfallen af slafhandlarne.
20. Trots "bevakningen" lär Edith 51. En ny plan.
känna ingeniör Faith. 52. Ingeniör Faith får ändtligen
21. Man ankommer till London. en underrättelse.
22. "Ressällskapet" tager afs-ked. 53. För att rädda Edith.
23. Mot resans "mål". 54. Flyktingarna öfverfallas.
24. En ödets nyck. 55. En osedd iakttagare.
25. Ingeniör Faith besöker Ediths tant. 56. Slafhandlaren förföljes.
2.6. Man finner saken mystisk. 57. Automobilen exploderar.
27. Polisen underrättas. 58. Åter en svindlande jakt.
28. Till den eleganta villan i utkanten 59. Kreolskansom vägvisare.
.af London. 60. Det mystiska huset.
29. "Det kära barnet" emottages. 61. Polisen griper in.
30. Edith introduceras i familjen. 62. Man söker slingra sig undan.
31. Aftonens fest. 63. Bevisen hopa sig.
32. Grefve X underrättas oln "fyndet". 64. l lrättvisans händer.
33. "Den svartklädda damen". 65. En beskyddare genom lifvet.

34. l skarp kontrast till omgifningen.

p

Edith von Felsen, dotter till framlidne öfverste von Felsen, har
nyligen också mistat sin mor och står nu alldeles ensam i världen hän-
visad att försörja sig själf. Lyckligtvis tycks hon dock icke vara-så ensam
som hon trodde, ty kort efter moderns död kommer ett bref från en i
London bosatt tant med inbjudan till Edith att resa ditöfver och stanna
så länge hon önskade. Glad öfver denna vänliga invitation, skyndar
Edith att sälja moderns kvarlåtenskap och förbereda den långa resan.
Den gamla trotjänarinnan följer Edith till järnvägsstationen och efter ett
ömt farväl brusar tåget i väg, förande Edith mot okända öden.

I kupéen sitter Edith drömmande och ser ut på det förbiilande
landskapet; då en elegant gråhårsdam, med ett förtroendeingifvande sätt,
presenterar sig, erbjudande sina tjänster till såsom hon kunde se den
mindre resvana. Edith är tacksam för det erbjudna ressällskapet och har
innan hon vet ordet af för den främmande damen berättat hela sin lefnads-
historia. Den gamla damen gär nu, som hon säger, endast ut på platt-
formen för att hämta litet frisk luft. Hade dock Edith kunnat se och
höra hvad där försiggick, hade hon kanske kunnat spara sig mycken
lsorg och bekymmer. Den gamla damen träffar på "plattformen en herre,
hvilken hon i hviskande .ordalag meddelar, att nu hade hon ändtligen
funnit en ung flicka af god familj, såsom de fått i uppdrag att skaffa och
han får namn och andra upplysningar samt tantens adress m. m., som
behöfdes för att deras plan skulle lyckas. Då tåget stannar i staden,
hvarifrån resan med ångare skall fortsättas, kör Edith ledsagad af damen
ned till hamnen, under det att herrn skyndar till telegrafstationen med ett
telegram, som underrättar tanten att Edith blifvit försinkad på resan samt
ett telegram till bandets hufvudkvarter, som meddelar om den värdefulla
fångsten. Under ångbåtsresan bevakas Edith noga af damen, på det hon
icke må blifva i tillfälle göra någon bekantskap, som kunde blifva besvärlig.
Edith lär dock af en händelse som hastigast känna en ung ingeniör vid
namn Faith. Ångaren lägger nu till och allt går efter den omsorgsfullt
ihopspunna planen. Damen säger farväl och Edith stiger upp i en vän-
tande vagn. Den unge ingeniören hinner knappt vinka ett farväl, då han
i ser Edith hastigt köra bort. Han hittar emellertid en annotationsbok, som
Edith tappat och som upplyste om tantens adress m. m. Glad öfver detta
tillfälle att få göra ett besök, skyndar han redan följande dag att uppsöka
Edith hos tanten. Men där fanns ingen Edith; endast ett kort telegram,
som meddelade att Edith von Felsen blifvit fördröjd under resan. Man
fann saken mystisk. Ingeniören hade ju själf sett Edith stiga upp i en
vagn för att fara hem. Tanten blir orolig, men Faith lofvar att taga sigÄ
an saken och göra anmälan hos polisen. "

Ediths kusk kör till en elegant villa i utkanten af London, och Edith
har ingen anledning att tvifla på sin körsvens uppgift, då dennesäger att
han fått order att köra henne till några tantens vänner. l den eleganta
villan mottages edet kära barneta af en äldre dam, som presenterar sin
man. Emellertid underrättas grefve X om wfyndeta och en stor fest
anordnas till aftonen. Edith, som ännulej anar något ondt, uppträder i
en enkel svart klädning. Hon gör därför ett tvärt afbrott mot det öfriga
sällskapet och detta gör att husets herrar särskildt uppmärksamma henne.
En rik Mr Bright blir särskildt förtjust i Edith, och då han icke lyckas
öfverbjuda grefve X beslutar han att anordna ett öfverfall, då Edith,
såsom Mr Bright under festen uppsnappat, följande dag företager en
åktur i sällskap med grefven. Planen lyckas utmärkt och Edith blir
sålunda förd till Mr Brights bostad, där en mörkhyad kvinna tager emot
och som en tiger bevakar hennes minsta rörelse. Annu halft bedöfvad
af alla dessa oväntade tilldragelser försjunker Edith i tankar, då dörren
öppnas och Mr Bright visar sig. Nå gudskelof suckade den stackars
kvinnan. aDet var väl Mr Bright kom. Vill Ni vara sågod och följa
mig hemn) Med ett leende besvarar Mr Bright denna fråga och förklarar
kort och godt för hvilka människor Edith råkat ut och att hon nu vore
hans. Som ett åskslag komma dessa upplysningar. Gråtande bönfaller
Edith om medlidande, men Mr Bright är hård som sten. Dock Edith
vill kämpa till det yttersta. Mr Bright ropar då på Kreolskan, som nog
skall veta att mjuka upp den tredskande.

Grefve X vill emellertid icke så lätt släppa sitt rof och föranstaltar
att med det värda slafhandlarparets hjälp återeröfra sin förlorade skatt.
Emellertid har Edith lyckats öfvertala kreolskan att bringa ett bref till
tanten med bön om hjälp, men så snart den mörkhyade kvinnan kommit
nedför trappan öfverfalles hon af slafhandlarne som frånrycka henne
brefvet. Dessa besluta nu att lugnt afvakta tiden och, såsom de förstått
af brefvet, låta ingeniör Faith utföra det vågade räddningsarbetet, och
ämnade de sedan i sin tur röfva Edith från honom. De låta därför
kreolskan springa, under förhoppning att hon kände brefvets innehåll och
skulle lämna muntlig underrättelse. Allt går åter efter beräkning. De se
Faith gå in .i husetP och föra Edith med sig ut. Komna ut öfverfalles
emellertid flyktingarna af slafhandlaren och hans medhjälpare, som hastigt
föra Edith bort. Kreolskan har emellertid från fönstret iakttagit det
passerade och blandar sig med i spelet. Hon underrättar Faith om åt
hvilket håll slafhandlaren flytt och i en bil förfölja de denne. Ett skott
från slafhandlarens vagn skulle dock bringa Faiths automobil att explodera,
och de flyende fortsätta sin färd men utan att märka att kreolskan resolut
klamrat sig fast bakpå deras automobil. Färden går åter med svindlande
fart. Faith har fått en annan auto och förföljer tills han träffar kreolskan,
som nu vet hvart Edith blifvit förd. Det är till ett beryktadt hus och
Faith tillkallar polisen, som nu är villig ingripa. Slafhandlarparet och
deras medhjälpare göra förtviflade ansträngningar för att dölja sina dåd,
men bevisningen är tillräcklig och de bortföras till välförtjänt näpst.
Men Faith, hvilken de sista dagarnes händelser har bragt närmare till
Edith än många års bekantskap kunnat göra, svär att aldrig öfverge henne;
ett löfte, som den unga flickan med tacksamhet mottager.

Måndagar och Torsdagar nytt program.,

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjudes.

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain