#4720:

PROGRAM

Den underbara salvan

Denna rörande seen ur "Modern Picture" tolkas med
mycken känsla af de uppträdande.

 

 

Glothilde Deshayes, en ung och intagande flicka, men som tyvärr
lider af nedsatt synförmåga, är dömd att bära blå glasögon, som hon
ej för ett ögonblick får aftaga vid dagsljus. Men af koketteri för sin
fästman André försummar hon att iakttaga läkarens föreskrift och
bortkastar bland blomsterrabatterna de besvärliga glasögonen, som till
på köpet misspryda henne. "

Sedan hon en stund gladt sig åt de vackra blommor som André
plockat åt henne, känner hon så småningom, huru det blir allt mörkare
omkring henne. Hon utstöter ett skri. Hennes mor och fästman komma
lagom för att öfvertyga sig om den förskräckliga olycka, som inträffat:
den unga flickan har plötsligt blifvit blind!

Hon föres till en ögonklinik och undersökes af läkarne, men ack!
vetenskapen visar sig vanmäktig. Det onda synes vara obotligt.

Emellertid gör en sjuksköterska, syster Simplette, allt hvad i hennes
förmåga står för att trösta mor ooh dotter, samt ber till Gud, att han
måtte låta ett underverk ske. Hvem vet? Hon känner ju till hemlig-
heten med vissa underbara örter, som redan i många fall visat högst
förvånande resultat.

, Hon går fram till ett skåp, rör ihop diverse ingredienser och be-
slutar sig för att göra ett försök. Till det ändamålet knytes en bindel
för den sjukas ögon, under det att fru Deshayes och André ångestfullt
afvakta resultatet.

Andtligen borttages bindeln. Befriad från sitt onda, har Clothilde
den lilla syster Simplette att tacka för sin lycka.

I . En bild af storartad dramatisk effekt!  .
-

I, r Praktfull färgkinematograii. .

Slottsspöket

Scenen är ett gammalt slott på Ludvig XV:s tid.

 

 

Susanne diApremont, den rika arftagerskan, är förlofvad med en
ung ädling, Pierre de Lonys. Den knipsluga Susanne får lust att pröfva
Pierrels mod, ty hon har genom ett anonymt bref fått veta7 att tapper-
heten ej just är hennes fästmans starka sida.

Förklädd till spöke, begifver sig den unga flickan vid midnattstid
till den ensligt belägna slottsflygeln, som tjänar Pierre till bostad.
Denna ilygel har rykte om sig att vara ett omtyckt tillhåll för spöken,
hvilket just ej är ägnat att stärka modet hos dem, som äro mörkrädda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Till ytterlighet förskräckt, ailossar den unge mannen två pistolskott i
riktning mot spöket, som ynkligt fiaxar med vingarna och därpå störtar
till marken, där det blifver liggande orörligt.

Pierre upplyfter nu den slöja, som betäcker spökets kropp, och
igenkänner till sin fasa Susanne.

Lyckligtvis komma de båda älskande ifrån detta äfventyr med
blotta förskräckelsen, ty den unga flickan, som endast blifvit lindrigt
sårad, kommer snart till sans igen och tillstår ångerköpt sitt knep.

Detta skämt, som kunnat få ett olyckligare slut, upplöses därmed,
att kring de båda hufvudpersonerna samla sig familjen och de öfriga
gästerna, hvilka skyndat till vid ljudet af de båda pistolskotten.

r----1IWUSH(2-

En utilykti Berner-alperna

Imponerande naturseenerier.

 

 

 

 

  

Efter att hafva stigit af vid lnterlaken, begifva sig de mest oförvägna bland
turisterna till fots ända fram till Murren, sedan de genomvandrat en djup, skog-
klädd dalgång på ömse sidor omgifven af höga snöhöljda fjälltoppar. o

De flesta turisterna föredraga dock att göra färden med tåget, hvarifran man
har en hänförande utsikt. Den öfver de andra topparne uppstigande alungfraua
ligger majestätisk framför åskådarnes blickar, omgifven, så långt ögat når, af
jättestora isjöklar.

W

 

  
 
   
 

   
 

 

 

l 1D KONSTFILM Å .

af märket
världens förnämsta
iilmfabrikat. -

lyktingen

:l från Virginia :I
Gripande episod från amerikanska
inbördeskriget

lnbördeskriget har utbrutit och vi befinna oss i det bergiga Virginia, där
de unga männen taga ett rörande farväl af sina käraste för att samlas under
fanorna. l denna provins äro åsikterna delade så att somliga sluta sig till
aThe Uniona andra till aThe Confederatea. Under marschen till de olika
hufvudkvarteren råka emellertid de små styrkornas vägar att mötas och en
strid blir oundviklig. En unionsoldat, som under det vilda tumultet blifvit
skild från sina kamrater, för-irrar sig och kommen på en öppen plats för-
följes han af en aconfederatea. Då unionsoldaten icke såg sig någon möjlig-
het att undkomma vänder han plötsligt och ger eld mot sin förföljare. Detta
beredde honom ett ansenligt försprång och han skyndar till den närbelägna .I
farmen för att söka sitt skydd. Slumpen skulle just göra att denna gård
var förföljarens hem, men flyktingen blir dock väl emottagen, ty icke anade
man att den skyddade just var sonens i huset baneman. Senare emellertid,
då händelserna blifvit kända, tänkte man till en början att angifva flyktingen
men efter mogen öfverläggning gjorde man icke det utan tillät honom und-
komma genom husets bakväg. -- Efter kriget, sedan frid och enighet åter
blifvit rådande, se vi två mödrar, den ena välkommande sin son hem såsom
en hjälte i segrarnes led under det den andra bringar blommor till sin
präktiga pojke, som offrade sitt lif i ädel kamp för sin sak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herr Lechat
är.rädd
för vatten

Urkomiska scener.

 

n Herr Lechat, som öfverraskats på bar gärning af sin gemål, då han som bäst
holl på. att flirta med pigan Rose, dömmes att till srraff härför åtaga sig den af-
skedade jungfruns göromål.

.Den improviserade köksan börjar sin tjänst med att till oigenkänlighet sota
ned sig, hvarför han står inför nödvändigheten att taga sig ett bad.

I-Ierr Lechat, som hyser en fullkomlig afsky för det våta elementet, räddar sig
genom taket för att slippa bada. Han kommer så in i en tvättstuga och ramlar till
sin olycka ned i ett bykkar. Till hälften skållad af det varma vattnet, söker han
sin tillflykt i en närbeläzen våning, där en kvinlig tjänsteande just stämt möte med
sin vän Pitou. Denne, som tror, att han har med en rival att göra, gifver flyktingen
en kraftig dusch, med ty åtföljande ingnidningskur.

Efter att sålunda hafva fått sig åtskilliga ofrivilliga bad samt en grundlig
dusch, besluter sig den stackars herr Lechat för att återvända till den husliga hården,
dar, o ve! ett nytt bad väntar honom, för att icke tala om hans äkta hälfts raseri
öfver att se sin våning öfversvämmad af vatten.

 

 

 

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

ut Måndagar urlr Torsdagar nyll program w

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1.911, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain