#4718:

sx PROGRAM se

 

 

 

 

 

I Konstfilm S.V C. A. G. L. I

ett ögon ic al lirvillelsl

Dramatisk scen af Beissier.

Personerna:
Hustrun - Fröken Didier
André de Marly - Herr Tréville
Den äkta mannen - I-Ierr Karlmos
Barnet - Den lilla Maria Fromet

 

l I ett fattigt tjänstemannahem för en ung kvinna Jeanne, en enformig
och glädjelös tillvaro vid sin makes, Lamberts, sida. Den enda solstrålen
i hemmet är makarnes enda barn den lilla Maria.

En dag, då Jeanne med ett färdigsydt arbete är på. väg till en syatelier,
där hon är anställd, blir hon observerad af en rik lätting, André de
Marly, som följer efter henne och söker att vinna hennes kärlek. Jeanne,
som känner sig smickrad af denna uppmärksamhet, tror sig ej göra nå-
got illa genom att mottaga en violbukett och ett bref från sin beundrare.

Olyckligtvis upptäcker den äkta mannen detta bref, och ehuru han
däraf finner sin hustrus trohet bestyrkt, kan han ej afhålla sig från att
ställa till ett uppträde af svartsjuka.

Utledsen på alltsammans, anställer Jeanne en jämförelse mellan sin
nuvarande glädjelösa tillvaro och den, som erbjudes henne af André de
Marly. I ett ögonblick af förvillelse lämnar hon den äktenskapliga
härden för att uppsöka tillbedjaren.

Vid sin hemkomst finner Lambert huset tomt, kvar är endast den lilla
Maria, som gråtande frågar efter sin mamma. I sin förtviflan tager den
öfvergifne maken sin lilla flicka med sig ut, då han går att återfordra
sin hustru.

Marly, som i detta kärleksäfventyr endast sett ett ögonblicks förströelse,
vill icke bringa olycka öfver den lilla familjen, utan återskänker den
unga kvinnan, som djupt ångrar det begångna felsteget, åt hennes hus-
liga plikter, hvarpå han med ett filosofiskt lugn öfverlämnar sig åt njut-
ningen af sin cigarett. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säsongens märkligaste "American Kinema" film

Skenet bedrager

eller ,Daggblomman, i vildmarken

Tragikomish Kärlekshistoria

Första och andra akterna utspelas i en New Yorkban-
kirs salonger. Den tredje i Västerns "vildmarken
Förlofning har just eklaterats mellan Nell, dotter till bankiren Ramsey
och studenten Jack Watson. En maskeradbal går med anledning af dagens
betydelse af stapeln och de båda unga, som äro helt upptagna af sin lycka,
växla de första kyssarna samtidigt som de lofva hvarandra evig trohet.
En annan idyll utspelas samtidigt under balen mellan Maud Hopfer och
Charley Dickson. Af en händelse är den sistnämnde i likhet med Jack

kostymerad som clown, hvilket har till följd, att då Nell kommer in i växt-

 

huset, där de båda sistnämda älskande tagit plats, hon låter narra sig a;
skenet och tror sig bedragen af den hon älskar.

i Förtvifiad stöter Nell en stund därefter sin fästman ifrån sig, utan att
ens lämna någon förklaring.

Hvad Jack!f,:beträffar, begifver han sig ifsällskap med några cowboys
till New City för att i ödemarkens faror söka tröst i sin smärta. - En ung
indianska, aDaggblommam kallad, som Jack en dag tagit i försvar under
ett kroguppträde, sluter sig till sin räddare med äkta indiansk tillgifvenhet
och kommer honom att finna ökadt behag isin vildmarksvistelse.

Under tiden har Nell, som kommit underfund med sitt misstag, förgäf-
ves tillskrifvit sin fästman, hvilken gifvit sig af utan att lämna någon
adress. Slutligen upptäcker hon hans tillflyktsort och skyndar till New City.

aDaggblommam erfar till sin sorg att Jack älskar en annan kvipnanoc m I I
 för 1  t. tr    
fara att krossas af en automobil. i i

Jack och Nell återförenas sålunda till slut, tack vara den lilla indian-
skans själfuppoffrande handling.

  
  
  

   

  
 

    

alla

 

 

 

Iz: MUSIK 
KONSTFILM! I41 -Praktfull- kinemafografi i färger.

Qe-n förälskade page-n

E eller RosalbasI trolldryck E

I1 Dramatik scen af MAGOG I

I hufvudrollen den vackra skådespelerskan Fröken ROBINNE från wGomédierFrancaisew.

Personerna:
Pagen Geoffroy ....................................................... .. Hr Capoul
Riddaren Enguerrand de Rocheworte ...................... .. Hr Thales
Baron de Champreux ................................................. .. Hr Eliévant
Dennes dotter Alix ................................................. .. Frkn Robinne

Denna vackra scen, hvars verkan ytterligare förhöjes tack vare frökeanobinnes skönhet1
och charmanta spel, skildrar en kärlekshistoria mellan pagen Geoffrey och en adelsfröken Alix de
Ghampreux.

Baron de Champreux har lofvat sin dotters hand åt riddaren Enguerrand de
Rochemorte för att besegla den nyligen ingångna freden mellan deras båda emot
hvarandra förut fientligt stämda hus.

Emellertid vakar trollkvinnan Rosalba öfver den unga Alix, lycka. För att pröfva
hennes fästmans hjärtslag, ber hon honom om en allmosa. Genom sitt brutala upp-
trädande gör riddaren Rosalba till sin svurna fiende och då pagen kommer och ber
henne om en trolldryck, som kan åstadkomma att hans rival glömmer Alix, så läm-
nar honom Rosalba, för att hämnas på riddaren, ett dödligt gift.

Olyckligtvis upptäckas Geoffroys list. I-Ian kastas i slottsfängelset, där han be-
sökes af Enguerrand, som dömer honom att själf tömma den farliga .drycken.

Emellertid räddar Alix den af henne älskade pagen, i det hon i hemlighet utbyter
giftet mot rent vatten. Samtidigt kommer Rosalba och vittnar om Enguerrands då-
liga egenskaper och om Geoffroys oskuld, i det hon tillstår den del hon själf tagit i
-attentatet mot riddaren.

Med sin faders samtycke gifter sig nu Alix med Geoffroy, tack vare trollkvinnans
inflytande.

En polishund i

"par préférence"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Denna verkligt komiska film fram- -

Komlsk ställer hunden Toms bedrifter. Efter Komlsk

att en natt hafva vaknat vid bullret

Scen af tjufvar klättrar hunden upp på ta- scen 1

I ket, hvarpå han genom skorstenspipan

praktiserar sig ned i det af tjufvarne l

hemsökta rummet, från hvilket han

återvänder samma väg som han kom-

mit med de af tjufvarne iordnings-
ställda paketen.

Därpå går Tom att väcka sitt hus-
bondefolk. Inseende att han ej kan
räkna på deras mod springer han själf
efter polisen, som tack vare hans ut-
omordentliga klokhet lyckas gripa
tjufbandet.

 

 

 

 

 

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjuda.

 

smeknolm 1911, stenan scan BoktryamiV

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain